VEDLEGG 2

Anunnakiene i Sør-Amerika og menneskets etterfølgende kulturer

 


Sist revidert: 10. oktober 2012.

 

Viracocha: Sør-Amerikas eldste og øverste guddom 

 

 

Zecharia Sitchin tok i sin bok The Lost Realms (1990) for seg anunnakienes virksomhet i Sør-Amerika, hovedsakelig i det geografiske området som i dag tilhører Peru. Sitchin konkluderte at anunnakiene også der søkte etter gull, og at de megalittiske ruinene ved Tiwanaku, Sacsay­huamán, Ollantaytambo og Machu Picchu var deres verk. Han mener at de fleste av disse ruinkompleksene opprinnelig var metal­lurgiske sentre, som senest ble etablert i det tredje årtusen f.Kr. Sitchin identi­fiserte den sør-amerikanske skaper­guden Vira­cocha med anunnakien Ishkur/Adad. Da anun­naki­ene forlot Jorden, senest 1600 f.Kr., utviklet de innfødte sine egne primi­tive kulturer ved ruinene av de mega­littiske sentrene. Inka-riket (1438-1533) hadde overtatt fra eldre kulturer myter og legender som gikk helt tilbake til grunnleggelsen av Den første Cusco-æraen (av Monte­sinos datert til 2400 f.Kr.), som inkaene betraktet som deres egen fjerne opprinnelse.

 

Vi presenterer først de megalittiske ruinkompleksene i Peru, samt funnet av en mumie fra Cusco-regionen som definitivt ikke er Homo sapiens. Deretter presenteres Fernando Monte­sinos’ (1593-1655) kronologi­sering av inkaenes versjon av fortiden, som strakk seg helt tilbake til Viracochas dager. Til slutt presenteres indikasjoner – rapporter, fotografi og video-opptak – av en overlevende hybridkoloni av kjemper i Marca­huasi, Peru. 

 

 

Innhold:

a)   – 1600 f.Kr.: Anunnakiene hersker

a1. Tiwanaku-komplekset ved Titicacasjøen

a2. De megalittiske sentrene i Cusco-regionen

a3. Paracas Candelabra, Ishkur/Adad, oksen

a4. ET-mumie funnet i Cusco-regionen (2011)

 

b) 2400 f.Kr. – 1500 e.Kr.: Menneskets historie i Peru

b1. 2400 f.Kr. – 100 e.Kr.: Den første Cusco-æraen

b2. Ca. 100 – 1200: Machu Picchu-æraen

b3. 1200 – 1533: Cusco-kongedømmet og Inka-riket

b4. En overlevende hybridkoloni av kjemper i Marcahuasi, Peru?

 

 

Kronologi for Sør-Amerika 9500 f.Kr. – 1500 e.Kr.,

basert på Montesinos, Sitchin og akademia

9500

Noah-flommen, megafaunaens plutselige utryddelse og Atlantis' undergang

8000-

4000

Las Vegas-kulturen (ved kysten av Equador): 8000-4600. Jakt-samler-hagebruk.

De megalittiske strukturene ved Tiwanaku, Sacsay­huamán, Ollantaytambo og Machu Picchu kan ha blitt satt opp i denne perioden, senest 2000-tallet f.Kr.

3500

Norte Chico-sivilisasjonen ved nordkysten av Peru: 3500-1800. Det urbane hovedsenteret var Caral. Verken keramikk eller kunst, men monumental arkitektur.

Valdivia-kulturen ved kysten av Equador: 3500-1800. Fiske og hagebruk.

2900

År 1 i inkaenes syn på fortiden (ifølge Montesinos).

2400

Viracocha gir én av sine mange hybrid­sønner, Manco Capac, i oppdrag å etablere en egen sivilisasjon for jord­menneskene. Manco Capac drar av sted og grunnlegger byen Cusco. Han blir den første av 62 Cusco-monarker i den første Cusco-æraen (2400 f.Kr.-100 e.Kr.).

1628

Nibiru passerer, jordskorpeforskyvning. Anunnakiene forlater Jorden?

360 dagers astronomisk år med 52-årig Venus-syklus?

Regjerte den 15. Cusco-monark, Titu Yupanqui Pachacuti II, i denne perioden? Én gang under hans styre var soloppgangen forsinket i tyve timer.

1500-

På og rundt ruinene av anunnakienes megalittiske komplekser danner jordmenneskene sine mer eller mindre primitive kulturer.

900

Paracas-kulturen (sørkysten av Peru, Ica-regionen): 1200-100 f.Kr. Kjent for sine tekstiler.

Chavin-kulturen (høylandene i Peru): 900-200 f.Kr. Hovedsenter: Chavin de Huantar. Avansert metallurgisk kompetanse, inkl. gullsmed­kunst. Shamanistisk religion, inkl. bruk av psykedeliske stoffer. Jaguarkult. Kunsten har psykedelisk preg.

760-

687

760-687: Kaotisk periode med regionale kataklysmer pga. nærmøter mellom Jorden og Mars hvert 14.-15. år? 687: Siste kataklysmiske nærmøte mellom Jorden og Mars, der Jorden settes i dagens bane med dagens astronomiske år?

400

Den 40. Cusco-monark regjerte i år 2500, og etablerte et universitet for astronomi og astrologi. Han bestemte tidspunktene for vårjevndøgn og høstjevndøgn. En av hans etterfølgere innførte en skuddårsdag hvert fjerde år og et skuddår hvert 400 år.

år 1

 

100-

 

 

800

Kataklysme med mange jordskjelv og kometer, som skapte sosiokulturell kaos og dis­integrasjon, ga en dramatisk avslutning på den første Cusco-æraen. Folket evakuerer til Machu Picchu.

 

Moche-sivilisasjonen (ved nordkysten av Peru): 100-700 e.Kr. Menneskeofringer i stor skala, og muligens rituell kannibalisme. Solpyramide og månepyramide. Erotisk kunst.

Nazca-kulturen (ved sørkysten av Peru): 100-800. Shamanistisk religion, som inkluderte bruk av psykedeliske stoffer. Kraniekirurgi av krigsskadete, og forlengelse av hodeskallen til barn.

900

Chimú-kulturen (Moche-dalen, Peru) oppstår: 900-1470.

1200

Cusco-kongedømmet (1200-1438). Manco Capac blir den første av åtte monarker..

1400

Inka-riket (1438-1533). Pachacuti blir den første av seks keisere.

1500

De spanske conquistadorene erobrer og terminerer maya-bystatene, Azteker­riket og Inkariket.

 

 

a)  – 1600 f.Kr.: Anunnakiene hersker

 

Kartet viser noen av de eldste og viktigste kultursentrene i Peru.

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Peru

 

 

a1. Tiwanaku-komplekset ved Titicacasjøen

Titicacasjøen ligger i Andesfjellene 3.812 m.o.h. Sjøens sørøstlige del ligger i dagens Bolivia, mens sjøens nordvest­lige del ligger i dagens Peru. Innsjøen, som er 190 km lang og på det bredeste 80 km, er Sør-Amerikas største ferskvannsinnsjø. Innsjøen har en gjennomsnitts­dybde på 107 meter og en maksimumsdybde på 281 meter. Fem store og over 20 mindre elver renner inn i innsjøen, og bare en liten elv frakter vann ut. Innsjøen har over 40 kunstig bygde sivøyer, noen av dem er tett befolket. Tiwanaku-komplekset ligger rett sør for Titicacasjøen, på boliviansk side. 

 

Arthur Posnansky (1873-1946) var et allsidig talent som levde et rikt liv. Han ble født i Østerrike, og emigrerte til Sør-Amerika bare 23 år gammel i 1896. Senere ble han boliviansk statsborger, og mottok to gullmedaljer fra myndighetene for sine tjenester til landet. Hans mangfoldige karriere inkluderte følgende roller: ingeniør, utforsker, skips­navigatør, direktør for et navigasjonsfirma, entreprenør, produktiv forfatter, inka-arkeolog, og direktør for Bolivias nasjonale museum.

 

I 1945, året før han døde, fikk han utgitt de to første bindene av sitt firebindsverk Tihuanacu, the Cradle of American Man. Bind III og IV ble utgitt i 1957. Dette er fremdeles standard­verket for alle senere arkeologer og historikere når det gjelder utforsk­ningen og beskrivelsen av Tiwanaku-komplekset, selv om de fleste har gått bort fra hans eldgamle dateringer. Han betraktet Tiwanaku-komplekset for å være opphavet til sivilisasjonen i Amerika.

 

Arthur Posnansky (1873-1946)

 

 

Posnansky samarbeidet i flere år med Rolf Müller (1898-1981), tysk professor i astronomi ved Universitetet i Potsdam, i sine undersøkelser av Tiwanaku-komplekset. De var ikke i tvil om at komplekset hadde blitt bygget over tre perioder. I hvilke perioder de forskjellige struk­turene ble bygd, gjenbygd, ombygd eller videreutviklet, kan primært bestemmes ved å identi­fisere strukturenes himmelorienteringer. Sekundært kan de tre peri­odene skilles fra hverandre gjennom hvilke steinsorter som ble brukt, hvilken teknologi og metodologi som ble brukt, samt typen av ornamentikk.

 

Det er ikke her plass for å gi et sammendrag av Posnanskys syn på hvordan de forskjellige strukturene ved Tiwanaku-komplekset ble bygd, gjenbygd, ombygd og videreutviklet i løpet av de tre periodene. Posnansky og Müller estimerte alderen på Tiwanaku-kompleksets andre og tredje periode utelukkende ut fra arkeoastronomiske betraktninger. Ved å ta utgangspunkt i kompleksets eksakte himmelske orientering kan man beregne endringen i Jordens helning i forhold til ekliptikken fra den perioden komplekset ble reist til dagens helning som er ca. 23,4°. Posnansky daterte den andre perioden til ca. 15.000 f.Kr., og den tredje perioden til noe eldre enn 10.000 år. Den første og eldste perioden kunne de ikke bestemme arkeoastronomisk, men diverse andre vitenskapelige innfallsvinkler – fra geologi til antropologi og paleontologi – vitner om en betydelig høyere alder. Den interesserte leser henvises til kapitlene 2 og 3 (online) i Bind II (1945) av Posnanskys verk Tihuanacu, the Cradle of American Man.

 

Uten å ta nærmere stilling til Posnanskys dateringer, synes det som om (astronomisk utløste) kataklysmer av global karakter skilte de tre periodene fra hverandre. Forekomsten av kata­klysmer som sterkt påvirket klimaet er også konklusjonen i en interessant artikkel fra 2001 av Mark Shwartz et al., Lake Titicaca study sheds new light on global climate change.

 

Tiwanaku-kompleksets megalittiske strukturer inkluderer: Kalasasaya, Gate of the Sun, Akapana-pyramiden og Pumapunku. Sitchin (1990) har beskrevet dette komplekset nærmere i kapitlene 10 og 11. Her gis en kort presentasjon av de viktigste struk­turene.

 

Tiwanaku-komplekset

 

 

- Kalasasaya er i dag en nær kvadratisk plattform, ca. 120 x 130 meter stor, litt opphøyet fra bakkenivå. Navnet ”Kalasasaya”, som ganske enkelt betyr ”Oppreiste steiner”, kommer fra den nåværende befolkningen og illustrerer deres uvitenhet om denne strukturens opprinnelige funksjon. Kalasasaya er orientert etter de fire himmel­­retningene. Plattformen er omgitt av høye steinvegger. Hovedinngangen er en åpning sentralt i østveggen. En trappeavsats bestående av syv trappetrinn leder opp til hovedinngangen. Trappeavsatsen er hogget ut av en eneste monolitt.

 

Når man går gjennom hovedinngangen kommer man til et stort nedsenket rektangulært indre areal (”Plassen”), som utgjør ca. 25 % av hele plattformen. Dette har muligens i den siste perioden vært Sanctum sanctorum (”Det aller helligste”). På hver side av Plassen ligger syv rom, delvis under bakkenivå.

 

En ekspedisjon utsendt fra the German Astronomical Commission gjennomførte målinger og observa­sjoner ved Tiwanaku fra november 1926 til juni 1928, og kunne da bekrefte Posnan­skys konklusjon at Kalasasaya hadde blitt bygget og fungert som et astronomisk-kalendrisk solobservatorium. Posnansky hevder at de eldste strukturene av Kalasasaya tilhører den første perioden, og at det så skjedde videre oppbygging og utvikling i den andre og tredje perioden. Veggene som går rundt plattformen har blitt restaurert flere ganger fra forskjellige tidsepoker.

 

Kalasasaya fotografert fra innsiden.

 

 

- Gate of the Sun (”Solporten”) står for seg selv i det nordvestlige hjørnet av Kalasasaya, og virker i dag noe malpassert, uten mål eller mening. Solporten er ca. 3 meter høy og 4 meter bred. Den har blitt hugget ut av én enkelt monolitt, og veier i sin nåværende form ca. 10 tonn. Solporten har spennende kunstneriske inngraveringer. Den inn­graverte figuren sentralt på toppen antas å symbolisere Viracocha, med et skepter i den ene hånden og muligens en torden/lyn-stav i den andre hånden. En annen inngravering på Sol­porten tolkes av noen som en kalender, og angir i såfall færre enn tolv måneder.

Gate of the Sun

 

- Akapana-pyramiden. Denne nærmest korsformete pyramiden, som i dag minner mer om en naturlig ås, er 257 meter lang, 197 meter bred og ca. 16,5 meter høy (bilder). 

 

- Pumapunku (”Pumaens dør”) ligger bare én kilometer unna Kalasasaya. Komplekset består av en åpen plass uten vegger på vestsiden; en sentral promenade uten vegger; en terrasse­formet opphøyet plattform der en megalittisk sten preger forsiden; og en plass på østsiden med vegger. Komplekset er 167 meter bredt i dets nord-sør-akse, og 116 meter lang langs dens øst-vest-akse. Det østlige hjørnet av komplekset består av den såkalte “Plataforma Lítica”, som er en steinterasse på 6,8 x 38,7 meter. Her ligger den største stein­kolossen både for Pumapunku og Tiwanaku: Den er 7,8 meter lang, 5,2 meter bred, og veier ca. 131 tonn. Den nest største monolitten veier ca. 85 tonn. De antas å ha blitt fraktet fra et steinbrudd nær Titicacasjøen ca. ti km. unna. Utgravninger på stedet har dokumentert ”tre større bygge­epoker, i tillegg til noen mindre reparasjoner og ombygginger.” Det finnes ingen historiske ned­tegnelser om Pumapunku-komplekset.

 

Et nevneverdig trekk ved Pumapunku er de arkitektoniske krampene, som består av en unik legering av kobber, arsenikk, nikkel og bronse. Disse krampene ble også brukt ved basen av Akapana-pyramiden. Krampene ble brukt til å holde monolittene sammen til å danne vegger, plattformer og kanaler.

 

Pumapunku

 

Monolitten som veier ca. 131 tonn.

 

Sitchin tolket flere ”out-of-place”-artefakter ved Tiwanaku-komplekset dithen at anunnakiene hadde bragt med seg sumeriske gruvearbeidere. Det er flere interessante lingvistiske likheter mellom sumerisk og aymara-språket. Billed­skrift og kunst­håndverk tyder også på sumerisk innflytelse. To av de mer kjente funnene som indikerer at oldtidens sumerere besøkte Andes­fjellene, er Fuente Magna-bollen og Pokotia-monolitten, som web-basen World-Mysteries.com har en interessant side om, Investigations of Bolivia Fuente Magna and the Monolith of Pokotia. Fuente Magna-bollen er inskribert med kileskrift på sumerisk, mens Pokotia-monumentet har proto-sumeriske inskripsjoner.

 

Sumererne som besøkte Andesfjellene kan til og med ha overlevd frem til idag, nå kjent som Aymara-stammen. Ifølge dem selv kommer de fra et fremmed land kalt Uru. De seiler fortsatt med sivbåter på Titicacasjøen, lignende den Thor Heyerdahl bygde for å vise at sumererne kunne ha krysset havet!

 

For Sitchin var det de rike forekomstene av primært gull, men også av tinn, kobber og andre nyttige mineraler, som er hovedforklaringen på hvorfor anunnakiene opprettet baser i Sør-Amerika. Tinn ble i likhet med gull regnet som gudenes metall. Tinn har ikke så mye verdi i seg selv, men det brukes til å lage bronse. Sumererne fant det perfekte blandingsforholdet for å lage bronse: 85 % kobber og 15 % tinn. Assyrerkongen Sargon I (ca. 1920-1881 f.Kr.) verd­satte bronse høyere enn gull og sølv. Det er ikke mange steder i verden hvor man kan finne tinnårer. I oldtiden var det bare to aktuelle steder: Titicaca-området og Cornwall i England. Sumeriske tekster snakket om ”tinn­landet i vest”. ”Titi” er aymara-språket for tinn.

 

I dokumentarserien Ancient Aliens, Sesong 4, tar episode 6 (”The Mystery of Puma Punku”) for seg Pumapunku (YouTube).

 

 

a2. De megalittiske sentrene i Cusco-regionen

Cusco er navnet på både by, distrikt, provins og region i Peru, hvilket gjør det lett å bli forvirret. De mange navnevariantene øker forvirringen ytter­ligere. Den spanske skrivemåten er med s, mens den engelske skrivemåten er med z. De lokale myndig­heter endret navnets skrivemåte i 1976 til Cusco, og i 1990 til Qosqo.

 

Byen Cusco, som ligger 3.400 meter over havet, var Inka-rikets hovedstad, og er fortsatt hovedstaden i Cusco-regionen. Med sitt innbyggertall på ca. 360.000 er Cusco den mest befolkningsrike byen i Andesfjellene. De tre mest kjente megalittiske sentrene i Cusco-regionen inkluderer:

 

  • Sacsayhuamán
  • Ollantaytambo
  • Machu Picchu

- Sacsayhuamán ligger i den nordlige utkanten av byen Cusco, på en høyde 300 meter over byen med flott utsikt. Her finner vi en stor plaza med tre inntilliggende massive terassevegger, ca. seks meter høye. De mangekantede blokkene i veggene er tilpasset hverandre så full­komment, uten bruk av mørtel, at ikke et papir kan skyves mellom dem. Teknologien som ble brukt for å få dette til er ukjent. Den lengste av de tre veggene er ca. 400 meter lang. Den største kalksteins­blokken veier mellom 128 og 200 tonn. Bilder.

 

Den ene enden av de 300-400 meter lange veggene, med Cusco i bakgrunnen.

 

Én av steinveggene i Sacsayhuamán.

 

 

- Ollantay­tambo er en by med en arkeologisk megalittisk plass i utkanten, som ligger 100 km nordvest for Tiwanaku, 60 km nordvest for byen Cusco, og 50 km fra Maccu Picchu. Ollan­taytambo var den kongelige eiendommen til Inka-keiseren Pachacuti på 1400-tallet. De mega­littiske strukturene utgjør en del av ”the Temple sector”, som ligger på ”the Temple Hill”. Tempelsektorens hovedstruktur er ”Soltempelet”, som er en uferdig bygning som inkluderer ”Veggen av seks monolitter”. Det nærmeste steinbruddet er 4-5 km borte, i en ravine på den andre siden av Urubamba-elven.

 

Den akademiske tolkningen er at Inka-kulturen (1020-1533 e.Kr.) sto bak de megalittiske strukturene, mens Sitchin mener at strukturene eksisterte minst 3000 år før den aller første Inka. Sitchin (1990, kap. 9) antar at en romfarts- eller luftfartshavn ble bygd her; han finner mange likheter mellom dette stedet og Baalbek. Bilder fra World-Mysteries.com. Bilder av Liam Quinn. I dokumentarserien Ancient Aliens, Sesong 3, har episode 6 (”Aliens and Ancient Engineers”) mye fokus på Ollantaytambo (YouTube).

 

Veggen av seks monolitter, Ollantaytambo.

 

Hvilken teknologi står bak den fullkomne tilpasningen

av disse mangekantede blokkene til hverandre?

 

 

- Machu Picchu. Den 24. juli 1911 ble Hiram Bingham III (1875-1956) – som på den tiden under­viste i historie og politikk ved Yale University – under en ekspedisjon i Peru ledet av noen innfødte opp på toppen av fjellet Macchu Picchu, 2.430 meter over havet. Der lå ruinene av et gammelt Inka-senter, som i et fortapt eventyrland. Dette arkeologiske stedet, som i dag er Perus mest besøkte turistattraksjon, kalles bare ved fjellets navn, Machu Picchu. Stedet ligger ca. 80 km nordvest for byen Cusco. Cusco, som ligger 3.600 meter over havet, befinner seg altså 1100 meter høyere oppe enn toppen av Machu Picchu.

 

Formålet med Binghams ekspedisjon var å finne de to siste hoved­stadene i Inka-riket, Vitcos og Vicabamba. Da Bingham blant ruinene oppdaget et rom med tre store vinduer, mintes han hva han hadde lest om den mytiske byen Tampu-tocco (”Vinduenes hvilested”). Ifølge de eldste legendene var det fra tre vinduer at tre brødre forlot sitt hjem for å erobre og grunnlegge Inka-riket. Binghams spennende bok fra 1922, full av gode s/h-bilder, ligger online, Inca Land: Explorations in the Highlands of Peru.

 

Det arkeologiske Machu Picchu består totalt av ca. 140 strukturer, og er inndelt i to hoved­sektorer: Urbansektoren og Jordbruks­sektoren. Urbansektoren er inndelt i tre distrikter: ”Det hellige distrikt”, ”Folkedistriktet”, og ”Prest/overklasse-distriktet”. I ”Det hellige distrikt” lig­ger tre primære strukturer: Intihuatana (”Plassen for å tjore Solen”), Sol­tempelet, og Rommet med de tre vinduer. Det er her vi finner den megalittiske arkitekturen med flere megalitter på 20-50 tonn. Sitchin antyder at de megalittiske strukturene sto ferdige da inkaene ankom fra byen Cusco på 1400-tallet e.Kr. Stedet ble så forlatt i 1572 som et forsinket resultat av span­jolenes erobring.

 

Machu Picchu, med bysektorens østlige og vestlige del adskilt av to store plaza’er.

Jordbrukssektoren ligger hengende nedover skrentene i terasser.

 

 

Intihuatana (”Plassen for å tjore Solen”).

Antas å ha blitt designet som en astronomisk klokke eller kalender.

 

Soltempelet (“Torreon”).

 

Rommet med de tre vinduer, sett fra utsiden.

Legg merke til kjempeblokkene som har blitt brukt her.

 

Flere gode bilder fra James Q. Jacobs

 

Ken Wright, hydrolog og sivilingeniør, har studert Machu Picchu siden 1994, og reflekterer i dette intervjuet fra 2009 over stedet fra et ingeniørmessig perspektiv. Han er spesielt imponert over hvordan konstruksjonen av hele stedet måtte ha vært planlagt og designet på forhånd, på en ytterst profesjonell måte. 

 

”Når du betrakter Machu Picchu som en helhet, komplett med templene og solobservatoriene, innser du at stedet er godt designet, godt balansert, og er noe av et ingeniørmessig underverk.”

 

 

a3. Paracas Candelabra, Ishkur/Adad, oksen

Paracas-halvøya står som et stort gammelt tre ut fra den omgivende kystlinjen, og er i seg selv et særegent navigasjonsmerke som verken seilere eller flygere langs kysten kan unngå å legge merke til. Halvøya ligger midtveis mellom Nazca og Lima. 

 

Paracas Peninsula

 

Når man fra nordsiden kommer seilende inn mot halvøyen, kan Paracas Candelabra ses på 19 kilometers avstand. Dette merket er 184 meter høyt og 60 cm dypt, og er ”nedtrykt” i fjellet. Merket tolkes som et symbol på Viracochas magiske lyn/torden-stav.

 

Paracas Candelabra, på nordsiden av halvøya.

 

Viracocha var også kjent som en storm- og vindgud. Sitchin identifiserte Viracocha med anunnakien Ishkur/Adad/Teshub, Enlils tredje og yngste sønn. Ishkur fikk som sitt domene Anatolia og stripen ned langs Middelhavets østkyst (Kanaan og Fønikia). Hans akkadiske navn var Adad, ”den elskede”. I mytologiene ble han kjent som en værgud: Herren over storm, lyn og torden. Han er også identisk med hetitterguden Teshub. Teshubs symboldyr var oksen. 

 

Ishkur/Adad/Teshub, med lyn/torden-staven i venstre hånd.

 

Okser fantes ikke i datidens Amerika. Sitchin (1990, kap. 9) mente likevel at oksen kan gjenfinnes i den inngraverte kunsten i Chavín de Huántar, en arkeologisk plass som ligger på en høyde 3.180 meter over havet, ca. 25 mil nord for Perus hovedstad Lima. Chavín de Huántar var det religiøs-seremonielle hovedsenteret for Chavin-kulturen (ca. 1200-300 f.Kr.), som hadde sin blomstringstid på 700-tallet f.Kr. Både Raimondi Stela og el Lanzón, som tilhørte tempelet i Chavín de Huántar, viser en antromorf gud med et dyrehode som Sitchin tolker som en okse illustrert av en kunstner som aldri hadde sett en okse.

 

 

a4. ET-mumie funnet i Cusco-regionen (2011)

Den 17. november 2011 publiserte det peruanske online-magasinet RPP Nacional artikkelen Cusco: Hallan momia no humana en Andahuaylillas, según antropólogo. Antropologen Renato Davila – som arbeider ved Private Museum of Andean Rituals i distriktet Andahuay­lillas i Quispicanchi-provinsen i Cuzco-regionen – annonserte oppdagelsen av en mumie med ”ikke-menneskelige” trekk. Davila har konkludert at mumien ikke kan være Homo sapiens, og må være av utenomjordisk opprin­n­else. Artikkelen inkluderer seks gode nærbilder, tatt fra forskjellige vinkler, av mumien. Samme dag kom en forkortet engelsk versjon i online-magasinet Peru this Week, der overskriften var 'Non-human' mummy found in Peru highlands. Ingen informasjon ble gitt om hvor eller hvordan mumien ble funnet.

 

Ifølge Davila har oppdagelsen blitt bekreftet av spanske og russiske spesialister. Til den lokale radiostasjonen RPP uttalte Davila at selve kroppen var 50 cm lang, hadde triangulær hodeform, uproporsjonale øyehuler, jeksler, og en fontanell. ”Fontanell” er betegnelse på de to åpninger mellom skallens ben som er hos spedbarn: Den store, fremre og den lille, bakre. Davila hevdet at de uvanlige trekkene representerer et enormt gap til den menneskelige anatomi.

 

Skjelettets mange særegenheter utelukker at dette er Homo sapiens med et syndrom.

 

Zetaene kommenterte mumien med disse ordene (ZT Chat 19. november 2011):

 

”Dette er en berettiget utenomjordisk hodeskalle og skjelett. Ulikhetene, sammenlignet med menneske­lige hodeskaller, er ikke bare den forlengete skallen, men også revnen ned på midten av forhodet, som ikke finnes på menneskelige skaller. Størrelsen på hjørne­tennene er likedan uproporsjonalt store sammenlignet med plassen satt av til alle de andre tennene. Over 121 cm høy, dette var ikke et deformert [Homo sapiens] barn. Deformi­tetene passer heller ikke inn med dem som er vanlige hos mennesker. Det er en årsak til at legender som inspirerer fortellinger som Indiana Jones og Krystallskallen finnes. Disse var hominoide gjester til Sør- og Mellom-Amerika, høyaktet. Således, hvis et legeme ved forglemmelse ble liggende igjen, ble det omsorgsfullt begravet.”

 

 

For diskusjon av dette funnet, se min artikkel ET-mumie funnet i Peru (2011).

 

 

b) 2400 f.Kr. – 1500 e.Kr.: Menneskets historie i Peru 

Sitchin, i sin bok The Lost Realms (1990), baserte mye av sin rekonstruksjon av menneskets historie i Peru på et temmelig ignorert historisk verk av spanjolen Fernando Montesinos (1593-1655). Monte­sinos kom til Peru i 1628, og var der i til sammen 15 år som embeds­mann. Hans oppgaver medførte reiser over hele landet. Han oppnådde lokal­befolkningenes tillit, og fikk tilgang til flere sjeldne original­dokumenter.

 

Ca. 1650 fullførte Montesinos manuset Memorias Antiguas Historiales del Peru. Han leverte manuset til kloster­biblioteket i San Jose de Sevilla, hvor det lå glemt og upublisert i over 200 år. Den spanske teksten ble først publisert i sin helhet i 1882. En engelsk oversettelse av P. A. Means, med den spanske tittelen beholdt, kom ut i 1920, og i 2009 ble en digitalisert versjon herav utgitt som kan kjøpes antikvarisk (her). For dem som foretrekker spansk, kommer stadig nye faksimile­­utgaver ut (som her), og en faksimile foreligger til og med online. Interessen for Montesinos og hans historiske verker er stor på flere språk, men på den engelskspråklige delen av Internet finnes fore­løpig bare et titalls websider av interesse. Juha Hiltanen har i en online-artikkel fra 2003 diskutert verkets akademiske verdi, Separating Invention from Possible Inherited Traditions in the Chronicle of Montesinos.

 

I de originaldokumenter som Montesinos fikk adgang til, ble en regional kjempeflom (eller tsunami) beskrevet som fikk ham til å tenke på Syndfloden beskrevet i Første Mosebok. Dette ledet ham til flere forsøk på å finne relasjoner mellom begivenhetene beskrevet i Bibelen og begivenhetene beskrevet i de manuskriptene som han studerte. Første Kongebok og Første Krønikebok har f.eks. flere referanser til fønikerne som under kong Salomo seilte til landet Ofir for å hente gull. Montesinos mente at Ofir kunne være Peru.

 

Basert på alle de verkene og kodeksene som Montesinos fikk adgang til, etablerte han følgende kronologiske hovedfaser for menneskets historie i Peru:

 

a) Gudene hersker.

 

b) Den første Cusco-æraen, bestående av 62 konger. De 16 første kongene var halv­guddommelige, dvs. avkom av guder og mennesker. Den første halvguddommelige kongen var Manco Capac. Etter de 16 halvguddommelige kongene kom 46 preste­konger.

 

c) En katastrofal kataklysme resulterer i en brå avslutning av den første Cusco-æraen, og folket flykter i eksil til en skjult plass i fjellet kalt Tampu Tocco (”Vinduenes hvilested”). Opp­holdet på denne fjellplassen strakk seg over nærmere 1000 år og en rekke på 28 konger.

 

d) Under den 90. monark var samfunnet som ble styrt fra fjelltoppen i ferd med å gå i oppløsning. En prinsesse og hennes sønn greide å lure folket til å tro at sønnen hadde blitt talsperson for Solgudens vilje. Han ledet folket tilbake til Cusco, ble grunnleggeren av Cusco-kongedømmet, og fikk det ærefulle navnet Manco Capac. Han gis også tittelen Inca (”regenten”). Han blir den første av åtte monarker. Den niende regenten, Pacachuti, transformerer Cusco-kongedømmet til et storslagent rike, og blir den første av seks keisere av Inka-riket.

 

 

Montesinos prøvde å datere disse fire hovedfasene, og Sitchin har prøvd det samme.

 

 

b1. 2400 f.Kr. – 100 e.Kr.: Den første Cusco-æraen

Montesinos tolket inkaenes gjengivelse av deres mytiske og legendariske fortid dithen at År 1 i vår kalender (Jesu fødsel) tilsvarte år 2900 i inkaenes historiske verdensbilde. Med andre ord: Deres historiske verdensbilde begynte 2900 f.Kr. (som Montesinos visstnok asso­sierte med Synd­floden). De 500 første årene var ”Viracochas æra” der de lyshudete gudene (Sitchin: anun­nakiene) rådde.

 

500 år senere, hvilket bringer oss til 2400 f.Kr., begynte Den første Cusco-æraen ved at Vira­cocha autoriserte en av sine mange hybridsønner (dvs. en ”halvguddommelig”, et avkom av anunnaki og jordmenneske) til å etablere et menneskelig kongedømme i regi­onen. Denne hybrid­sønnen, Manco Capac, ble således den første av 16 halv­guddommelige konger, som så ble etterfulgt av 46 prestekonger før Den første Cusco-æraen brått fikk en kataklysmisk avslutning.

 

Fra et akademisk perspektiv er dette vanskelig å godta, da historikerne ikke skiller mellom Manco Capac som innledet Den første Cusco-æraen og den personen som grunnla Cusco-kongedømmet (1197-1438) og som derfor ærefullt ble oppkalt etter den opprinnelige Manco Capac. Det er således et gap på ikke mindre enn 3600 år mellom Montesinos’ omtrentlige datering av den opprinnelige Manco Capac (2400 f.Kr.) og historikernes nokså presise datering av den Manco Capac (1200-1230) som grunnla Cusco-kongedømmet.

 

* * *

 

Inkaene hadde flere versjoner av myten om hvordan skaperguden Viracocha ga gullstaven, som symboliserte kongestatus, til en av sine hybridsønner, Manco Capac, og ba ham om å etablere et kongedømme. De fleste av disse versjonene er knyttet til Titicacasjøen (Wiki: Inca mythology). I én av versjonene kom han ikke direkte fra Titicacasjøen, men hadde vært innom den skjulte fjellplassen Tampu Tocco der han hadde voldtatt søsteren sin og fått en sønn med henne. De forskjellige versjonene går vi ikke nærmere inn på her.

 

Det er imidlertid interessant hvordan sumererne og egypterne hadde den samme forståelsen av deres egen fortid: Først regjerte de humanoid-utseende gudene; deretter regjerte halvguder som var avkom mellom gudene og menneskene; og til slutt ble et menneske autorisert til å være konge over en bystat eller region. Videre er det intererssant at anunnakienes ”incest-fremmende” arvefølge­regler, der det gjaldt å gifte seg med en halvsøster, også ble institu­sjonalisert blant de kongelige i Andes­fjellene.

 

Her kommer noen punkter fra Montesinos’ versjon av Den første Cusco-æraen, som har blitt kommen­tert av Sitchin i The Lost Realms, kap. 7.

 

Den femte monarken, Inti Capac Yupanqui, innførte historieskriving og et nytt kalender­system der året inndeles i 365 dager.

 

Under styret til den 12. monarken kom noen fremmede kjemper til landet som bosatte seg ved kysten. Med metallredskaper ødela de landet. De vekket Viracochas vrede, som tilintetgjorde dem med himmelsk ild.

 

I det tredje regjeringsåret til den 15. monarken, Titu Yupanqui Pachacuti II, inntraff noe merkelig, nemlig et døgn ”som var uten morgen for tyve timer”. Med andre ord: Natten sluttet ikke da den normalt skulle ha sluttet, og soloppgangen var forsinket med tyve timer. Sitchins konklusjon var at Jordens døgnrotasjon midlertidig hadde stanset. Sitchin er fasinert av denne fortellingen da han har funnet en lignende begivenhet beskrevet i Bibelen: I Vest-Asia var det natten som ikke kom og dagen som varte tyve timer lenger enn vanlig. Velikovsky og Sitchin har uavhengig av hverandre tolket Josva-episoden der Solen og Månen tilsynelatende stanset i deres bevegelse over himmelen, som en kortvarig stopp i Jordens døgnrotasjon pga. et nærmøte med et annet himmellegeme. Josva 10:11-15 nevner først en haglskur av stein som var så tunge at mange ble drept; deretter skal Solen ha stått stille. Denne episoden kan ha inntruffet 50-52 år etter jordskorpe­forskyvningen (se Kap. 12b).

 

Den 34. monarken arrangerte en samling av de astronomikyndige for å reformere kalenderen. Det ble bestemt at året skulle inndeles i måneder på 30 dager, i uker på ti dager, og at de fem siste dagene i året skulle kalles ”en liten uke”.

 

Den 40. monarken etablerte et akademi for astronomi og astrologi, og bestemte tidspunktene for vårjevndøgn og høstjevndøgn. Hans femte år var ifølge Montesinos’ beregninger 2500 år etter År 1 (dvs. 400 f.Kr.).

 

Den 51. monarken, Yahuar Huquiz, innførte en skuddårsdag hvert fjerde år og et skuddår hvert 400 år.

 

Under den 58. monarken hadde det ifølge Montesinos’ beregninger gått 2.900 år siden Synd­floden; dvs. at Jesus skal ha blitt født i denne tiden.

 

Under den 62. monarken kom den første Cusco-æraen til en dramatisk kataklysmisk slutt. Endeløse jordskjelv, kometer og andre tegn på en snart kommende destruksjon. Stammer og folk løp til og fra, og begynte å slåss med hverandre. Invaderende hærer kom fra kysten og fra den andre siden av Andes­fjellene. Store slag fulgte. I ett av slagene ble kongen drept av en pil, og hæren hans flyktet i panikk. Kongedømmets administrasjon gikk under. Folket tok kongens unge sønn med seg, og dro til den skjulte fjellplassen Tambu Tocco, der de skal ha blitt i nærmere ett tusen år.

 

Den beskrevne dramatikken har alle de karakteristika som ifølge ZetaTalk utfoldes i tiden rett før en jordskorpeforskyvning, men Montesinos’ datering av denne dramatikken passer over­hodet ikke inn med ZetaTalks 3657-årige syklus for Nibirus passeringer. Det er verdt å nevne at den første av de to mayakultur-kollapsene, den såkalte ”førklassiske kollapsen”, som innebar syste­matisk forfall og oppgivelse av byer som Kaminaljuyu og El Mirador, ifølge konvensjonell kronologi skjedde rundt 100 e.Kr. Kan Jorden ha vært rammet av en astro­nomisk utløst kataklysme ca. 100 e.Kr. som ikke hadde noe med Nibiru å gjøre?

 

 

b2. Ca. 100 – 1200 e. Kr.: Machu Picchu-æraen

Med referanse til eldgamle Inka-legender hadde Fernando Montesinos i sitt ferdige manus fra 1650 gitt en beskrivelse av Tampu Tocco = Machu Picchu 261 år før amerikaneren Hiram Bing­ham III i 1911 ”offisielt” oppdaget denne ruinplassen på en fjelltopp. På denne fjell­toppen skal flyktningene fra Cusco altså ha tilbragt ca. 1000 år, under 28 konger.

 

Evakueringen til Machu Picchu medførte at ”guddommelig kunnskap” og skrive­­­kunsten gikk tapt. En mørketid begynte.

 

Under den 78. monark, av Montesinos datert til ca. 600 e.Kr., prøvde en person å reetablere skrive­kunsten. Presteskapet forbød dette, og mente at det var Guds vilje at de ikke skulle kunne skrive. Presteskapet hevdet videre at det nettopp var skrivekunsten som gjorde at Gud hadde straffet dem med kataklysmen som hadde avsluttet den første Cusco-æraen. Kongen innførte derfor dødsstraff for dem som fortsatte å engasjere seg i skrivekunsten. Kalenderen ble likevel holdt i hevd gjennom et system med snorer i forskjellige farger.

 

Under den 90. monark, av Montesinos datert til 1100-tallet e.Kr., hadde den kongestyrte administra­sjonen blitt svak og ueffektiv. De lokale stammehøvdingene var gjenstand for angrep og invasjoner utenfra, og de hadde sluttet å adlyde den sentrale autoriteten. Skikker ble korrumpert, og dekadense satte inn. Det var i denne tiden da samfunnet var i ferd med å gå i oppløsning at en prinsesse (”Mama Ciboka”) og hennes vakre sønn arrangerte et forvinnings- og oppdukkingsnummer som skulle overbevise folket om at de to representerte gudenes vilje. Mama Ciboka annonserte en dag at hennes sønn hadde blitt bortført av solguden. Noen dager senere dukket sønnen opp igjen, i en gylden drakt. Han hevdet å ha blitt innviet i hemmelig kunnskap og at det var Solgudens vilje at han nå skulle lede folket tilbake til Cusco. Folket ville bli tilgitt deres synder. Folket godtok dette, og vendte tilbake til Cusco. Sønnen ble valgt til konge av det nye Cusco-kongedømmet, og fikk tittelen Inca (”regenten”). Han fikk også navnet Manco Capac etter grunnleggeren av Den første Cusco-æraen som hadde levd for 3600 år siden.

 

 

b3. 1200 – 1533: Cusco-kongedømmet og Inka-riket

I Wiki-artikelen Kingdom of Cusco er vi tilbake til den akademisk-konvensjonelle versjonen av inka-folket, der Manco Capac oppgis som den første Sapa Inca, som først var tittelen på kongen av Cusco-kongedømmet og senere var tittelen på keiseren av Inka-riket. Men når man så klikker på linken Manco Capac, får man opp en beskrivelse av den Manco Capac som levde 3600 år tidligere!

 

Cusco-kongedømmet (1200-1438) var en liten bystat som ble styrt av åtte bykonger gjennom ca. 240 år. Den niende regenten, Pachacuti (1438-1472), transformerte Cusco-kongedømmet til et storslagent rike, og ble den første av seks keisere av Inka-riket. Navnet Pachacuti betyr ”Han som ryster Jorden”. Han innledet en æra av erobringer som ekspanderte inka-folkets dominans fra Cusco-dalen til nesten hele den vestlige delen av Sør-Amerika. De fleste arkeologer mener at Machu Picchu ble bygd som en slags sommerresidens for ham. I dag betraktes Pachucuti som en nasjonalhelt i Peru. 

 

Statue av Pachacuti (1438-1472)

 

 

Inka-riket (1438-1533) varte i 95 år, og var på sin tid det største riket som noensinne hadde eksistert i Sør-Amerika. Sentrert i Andesfjellene, inkluderte rikets geografiske område, utenom Peru, store deler av det moderne Equador, det vestlige og sørsentrale Bolivia, det nordvestlige Argentina, det nordlige og sentrale Chile, og det sørlige Colombia. Inka-riket var sammenlignbart med de historiske rikene i Eurasia. Det offisielle språket var Quechua.

 

Sitchin – i kap. 1 av sin bok The Lost Realms – gir en levende beskrivelse av de spanske conquistadorenes erobring og terminering av maya-bystatene, aztekerriket og Inka-riket på 1500/1600-tallet. Dette er en særdeles tragisk historie om conquistadorenes plyndring og sanking av gull; om deres slavedrift av de innfødte indianerne; og om deres destruering av uvurderlige kulturskatter. Det begynte med Christofer Columbus’ fire reiser (1492-1504) til Karibia, der han i særlig grad plyndret Hispaniola (der Haiti ligger) for gull.

 

Conquistadoren Francisco Pizarro tilhørte den aller første gruppen av euro­péere som i 1513 krysset Panamaeidet og dermed nådde Amerikas Stillehavskyst. Det første forsøket på å utforske vestsiden av Sør-Amerika ble foretatt i 1522 av Pascual de Andagoya. Pga. sykdom måtte Andagoya avbryte ekspedisjonen og vende tilbake til Panama, der han fortalte rykter om et land kalt Peru og El Dorado som hadde uendelig mye gull. Etter to delvis mislykkete ekspedisjoner mot Peru i 1524 og 1526, innledet Pizarro den tredje ekspedisjonen fra Panama til Peru og inkaenes rike den 27. desember 1530. Hva som så skjedde, kan man lese i Wiki-artikkelen Spanish conquest of the Inca Empire.

 

Pizarros’ hær gikk til krig mot inkaenes hær i 1532, og Pizarro marsjerte inn som seierherre i Inka-rikets hovedstad Cusco i 1533. Han henrettet Inka-keiseren Atahualpa, og innsatte den 17 år gamle Manco Inca som marionette-keiser. I Cusco fant Pizarro alt det gullet han kunne drømme om; det meste ble sendt over til Spania. Inkaene hadde samlet opp så eventyrlige mengder med gull at det var åpenbart at mesteparten av gullet ikke kunne ha kommet fra gull­vasking i elvene. Men hva var alternativene? Inkaene kjente ikke til gullgruvedrift. Så hvor hadde alt gullet kommet fra? Inkaenes svar var: ”Fra gudene!”. Pizarro grunnla byen Lima i 1535.

 

Spanjolenes primære (om ikke eneste) interesse av det amerikanske kontinentet var å finne gull. For dette formål ble mange innfødte brutalt drept. Mange ble plyndret for alt de eide, for så å bli utnyttet som slavearbeider. Det hele var som en marerittaktig repetisjon fra en tidligere æra 4000 år bakover i tid da anunnakiene brukte dem som arbeidsslaver for å finne gull, og som sexslaver for personlig glede.

 

* * *

 

Den primære verdien ved Montesinos’ kronologisering av inka-folkets versjon av fortiden er at den skaper den nødvendige bro mellom inka-folket og en forhistorisk tid der mega­littiske strukturer og sentre ble satt opp av en fremmed kultur som var i besittelse av en fremmed høyteknologi. Detaljene og dateringene i Montesinos’ kronologi­sering av inka-folkets versjon av fortiden vil uten tvil være gjenstand for mange disku­sjoner og revisjoner. Men uten denne bro er alternativet den akademiske mytologi, som er mye verre.

 

 

b4) En overlevende hybridkoloni av kjemper i Marcahuasi, Peru?

I Marcahuasi, Peru, har det helt siden conquistadorene ankom vært observasjoner av en isolert gruppe av kjempemennesker. I 1982 kom det første fotografiet av det som kan være en av disse kjempene, og i 2011 kom til og med et video-opptak! Mexicos ledende ufolog, Jaime Maussan, har laget en nyhetsreportasje om saken, Giants in South America, or biblical giants of the past? (YouTube). Zetaene kommenterte denne saken i ZetaTalk Chat February 4, 2012:

 

”Vi har nevnt at anunnakiene hadde sexslaver, selv om avkommet via et kvinnemenneske sjeldent overlevde da både mor og barn døde under fødselen pga. spebarnets store størrelse. Men noen overlevde. David i legenden om David og Goliat var en slik som over­levde. Da avkom av denne typen søkte opp hverandre og fikk barn sammen, oppsto en hybrid anunnaki/menneske-blodlinje. Det meste av anunnaki-blod ble spredd og utvannet slik at store mennesker ikke oppsto som resultat, men parring mellom hybrider hadde som resultat at den store størrelsen ble bevart.

 

Anunnakiene var slanke, dog muskulære, hvilket resulterte i at deres avkom fikk den trimmede, tynne profilen sett i nylige fotografier og videoer. I et foto der hodet på en høy mann kledd i hvitt synes å være orange, skyldes dette fargen på hybridens hud etter soling, som ikke blir brun som på rene [100 %] mennesker. Da denne hybridgruppen møtte europeiske oppdagelsesreisende, erkjente de på samme måte som de amerikanske indi­anerne at de fremmede representerte en trussel mot deres eksistens, selv om de først hilste de oppdagelsesreisende velkommen og var nysgjerrige. De trakk seg tilbake, og har siden holdt seg adskilt fra det rent [100 %] menneskelige samfunn for å unngå fiendlige reak­sjoner.

 

Siden den tid da det rene anunnaki-blod var i nærheten, som brukte menneskeheten til slavearbeid i gruvene, har forholdet ikke vært godt mellom anunnakiene og deres slaver. Opprør forekom når mange anunnakier ble skadet eller omkom, og disse hybridene var godt klar over hvilken arv de bar på. Det ble derfor en del av deres kultur å unngå kontakt med det menneskelige samfunn. Denne forsiktighet har bare tiltatt etter som de moderne mennesker ble mer teknologisk avanserte, mens hybridgruppen forble isolert og relativt primitiv i deres kultur. Som med Bigfoot, forsøk på å kontakte denne unnvikende halvblods­gruppen vil bare resultere i at de forsvinner, at de unnslipper tilbake til hulene og jungelen der de går tapt på ny.”

 

 

Tilbake til:  Denne bok, innholdsside  //  Home