INNLEDNING

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2012.

 

a) Perspektiver og komponenter som integreres

b) Zecharia Sitchin (1920-2010)

c) ZetaTalk

d) Immanuel Velikovsky (1895-1979)

e) Intervensjonsteorien kontra isolasjonsdogmet

f) Vår gjenoppdagelse av den sumeriske kulturen

g) Hvem var Yahweh? 

 

a) Perspektiver og komponenter som integreres

I denne boken presenteres en skisse av menneskets historie som strekker seg frem til 500-tallet f.Kr. Flere kontroversielle perspektiver og komponenter blir integrert, hvorav de fem mest betydningsfulle er:

 

* Zecharia Sitchin (1920-2010) sine samlede verker.

 

* Immanuel Velikovsky (1895-1979) sine samlede verker.

 

* Web-basen ZetaTalk (1995-) sin versjon av menneskets fortid, og særlig dens klargjøring av hvor Sitchin og Velikovsky konkluderte rett og galt.

 

* Den revisjon av bronsealderkulturenes kronologier som presenteres i boken Centuries of Darkness: A Challenge to the Conventional Chronology of Old World Archae­ology (1991) av historiker Peter James og hans team av historikere og arkeologer.

 

* Den utviklingslinje av innsikter og konklusjoner innen bibelvitenskapen som går fra Julius Wellhausen (1844-1918) til Martin Noth (1902-1968) til Richard Elliott Friedman.

 

 

b) Zecharia Sitchin (1920-2010)

”Jeg ser som min oppgave, eller kanskje min misjon, å gjøre folk idag kjent med hva de gamle folkeslagene visste og trodde på. Jeg gjør dette ved å gå til deres kilder, deres skrifter og avbildninger, og behandler dette materialet ikke som myte men som sann for­telling.” [Sitchin, Intervju fra 1993]

 

”Faktum er at overalt hvor lommer av primitive samfunn (som lever av jordbruk) har blitt funnet i fjerne deler av verden, har de levd og ernært seg selv gjennom generasjoner uten astronomer og en presis kalender. Det er også et etablert faktum at kalenderen i oldtiden ble skapt av et urbant samfunn, ikke av et jordbrukssamfunn... Likevel studerte oldtidens menn­eske nattehimmelen og orienterte sine templer mot stjernene og planetene, og knyttet sin kalender og sine festivaler ikke til grunnen han sto på men til himmelens bevegelser. Hvorfor? Fordi kalenderen ikke var skapt for jordbruksformål men for religiøse formål. Ikke for å tjene menneske­heten, men for å ære gudene. Og gudene, ifølge den aller første religion og folket som ga oss kalenderen, kom fra himmelen.” [Sitchin, The Lost Realms, s. 156].

 

Zecharia Sitchin ble født i 1920 i Russland. Foreldrene hans emigrerte snart til det daværende Palestina (dagens Israel), hvor han vokste opp. Han har flere ganger fortalt om den begivenhet som ledet ham inn på hans livsbane. Som gutt i Palestina, ti eller elleve år gammel, studerte han Det gamle testa­mente på originalspråket, hebraisk. Da de på skolen hadde kommet frem til kapittel 6 i Første Mosebok, om tiden før Syndfloden, leste læreren høyt om de dager da ”kjemper vandret på Jorden”. I den norske oversettelsen av GT kan man lese (1Mos:6,4):

 

”På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.”

 

Unge Sitchin løftet hånden og spurte: ”Unnskyld meg, lærer, men hvorfor kaller du (det hebraiske ordet) Nefilim for ”kjemper”, da dets egentlige mening er ”de som har kommet fra Himmelen ned til Jorden”?” Læreren ba ham om å holde munn og aldri være kritisk til Bibelen. Dette var heller ikke Sitchins intensjon, han ville bare rydde opp i det han mente var en oversettelses­feil. Etter denne reprimanden ble det nærmest en besettelse for Sitchin å finne ut hvem disse Nefilim var.

 

Zecharia var en begavet student som ville lære seg sin regions gamle og moderne språk sammen med dens historie og myter. Som ung voksen kunne Sitchin lese flytende de gamle semittiske språkene som mye av den eldste litteraturen var skrevet på. Ved å lese de hellige skriftene på originalspråket kom han til å utvikle en unik kompetanse i ordenes valører og nyanser, og han kunne sammenligne over­settelsene til forskjellige språk med hverandre. Han så mange eksempler på hvordan tilsyne­latende uskyldige eller trivielle oversettelses­feil kunne resultere i alvorlige avsporinger fra original­tekstens betydning. Mye i Bibelen fant han gåtefullt og selvmotsigende, hvilket ledet ham til å studere enda flere eldgamle språk, bl.a. egyptiske hieroglyfer og akkadisk kileskrift. Til slutt gjensto bare den sumeriske litteraturen på original­språket, som er verdens eldste og skrevet med kileskrift på håndstore leirtavler. Der opplevde han at pusle­bitene falt på plass.

 

Sitchin tok sin høyere utdannelse i London, der han avla eksamen i økonomisk historie ved University of London. Han vendte så tilbake til Palestina, og ble redaktør og artikkelforfatter for økono­miske og historiske fagtidsskrifter. 28 år gammel, i 1948, flyttet han til New York og ble ameri­kansk statsborger. Han fortsatte sin karriere som journalist og redaktør mens han i fritiden skrev bindstore notatsamlinger om sivilisa­sjonenes begynnelse.

 

Etter tredve år med omfattende og intense studier opplevde Sitchin å ha gjort mange definitive gjennombrudd i sin forståelse av menneskehetens opprinnelse og fortid. Han følte at tiden var moden for å dele disse innsiktene med verden. Den første boken i hans syvbindsverk The Earth Chronicles kom ut i 1976: The 12th planet. Den fortid han her beskriver virker som en blanding av eventyr og science fiction. Boken har blitt oversatt til over tyve språk.

 

Som verdenskjent forfatter holdt Sitchin lav profil. Han ga svært få intervjuer, og han gikk ikke til kamp mot etablisse­mentet slik som Däniken har gjort. Sitchin skrev sine bøker i ro og mak, og lot verden for øvrig få tro hva den ville. Han arrangerte reiser eller ”ekspedisjoner” til forskjellige kult­sentre i verden som har hatt en sentral rolle i hans bøker. Hans mest personlige bok er The Earth Chronicles Expeditions: Journeys to the Mythical Past (2004), der han omtaler de oppdagelsesmessige høydepunktene under disse ekspedi­sjonene. Dette er også den første boken hans med mange og flotte farge­fotografier. På sin offisielle web-base la han av og til ut kommen­tarer til relevante verdens­begivenheter.

 

Den 8. januar 2010 ble Sitchins fans overrasket over å finne et intervu med ham i The New York Times. Han bodde da i sin gamle leilighet i Manhattan, New York. Hans hustru hadde dødd i 2007. Han holdt studie­seminarer i New York, fra intensive helger og opp til én uke, helt frem til det siste. Han døde den 9. oktober 2010.

 

Sitchin rakk å skrive 14 bøker: The Earth Chronicles som er på syv bind; tre supplementerende bøker; to bøker hvor han tar utgangs­punkt i sine ekspedi­sjoner verden over (som regel som reiseguide for sine fans); ett alfabetisk oppslagsverk til sine bøker; og noen måneder før han døde fikk han ut boken There were Giants Upon the Earth (2010). Flere av hans bøker har blitt oversatt til koreansk, hebraisk, russisk, spansk, polsk, tysk og gresk. Alle Sitchins bøker er fascinerende for den historisk interesserte, men de er såpass akademisk tunge at han aldri kommer til å bli en bestselgende forfatter som f.eks. Däniken. Men så er jo Däniken tidenes mest solgte non-fiction forfatter; hans 29 bøker har solgt i over 63 millioner eksemplarer og har blitt oversatt til 32 språk.

 

Sitchin hevdet aldri at han satt inne med den hele og fulle forståelse av menneskehetens opprinnelse og utvikling. Han presenterte sine funn, tolk­ninger og konklusjoner; og han forankret mest mulig av det han skrev ved å referere til vitenskapelige og historiske fakta. Det blir så opp til leseren å vurdere om den helhet Sitchin presenterer er mer overbevisende enn den helhet som de akademiske lærebøker tilbyr. Som historikeren Martin Bernal uttrykker det: det er et spørsmål om konkurrerende plausibilitet. Sitchin poengterer at han aldri har henvist til tvilsomt kildemateriale, f.eks. til eventuelle egne funn av leirtavler eller skrifter. I alle sine bøker dokumen­terte han sitt kilde­materiale:

 

”En leirtavle finnes i British Museum, med katalognummer dét og dét; teksten ble første gang offentliggjort av arkeolog X, og her er hva leirtavlen sier”.

 

Et unntak fra denne regelen er hans rekonstruksjon av Enkis selvbiografi, som har blitt til boken The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God (2001). Enki var den ene av de to lederne for Nibiru-ekspedisjonene til Jorden, og selvbiografien hans er reell nok. Fragmenter av selvbiografien har blitt funnet i biblioteket i Nippur, en tekst som strekker seg over minst tolv leirtavler. I rekonstruksjonen av Enkis biografi har Sitchin tatt seg visse litterære friheter. Til gjengjeld har han klart å skape et mesterverk, noe helt unikt som ingen andre i verden kunne ha gjort. Dette er et spennende verk som kanskje kan bli døråpneren til Sitchins verdensbilde for det brede folk.

 

Bokomslag

 

Livsverket til Sitchin har vært å fremme én bestemt versjon av intervensjons­teorien. Intervensjonsteorien går ut på at mennesket har fått genetisk og/eller kulturell bistand av utenomjordiske humanoider (ET-mennesker) i fortiden. Sitchin var verken den første eller den mest kjente talspersonen for interven­sjons­­teorien på 1900-tallet. Dén æren går til Erich von Däniken, som i 1968 debuterte med boken Tilbake til fremtiden. Problemet med Dänikens nå ca. 30 bøker, er mangelen på utvikling i dem. Det virker som om han aldri kommer videre enn til å konstatere på sitt sjarmerende journalistiske vis at her og der er det ingen tvil om at utenomjordiske humanoider har vært. Så spekulerer han litt rundt hva deres intensjoner og virksomhet kan ha gått ut på, og hvilken virk­ning de hadde på lokalbefolkningen. Med Sitchin er det ander­ledes, han har gitt oss en akademisk tilfredsstillende ny versjon av menneskets opprinnelse og av hele verdenshistorien frem til 500-tallet f.Kr.

 

Pr. 2012 har ingen av Sitchins bøker blitt oversatt til norsk. I Norge er det heller ingen faglig diskusjon av hans livsverk.

 

 

c) ZetaTalk

Sommeren 2008 kom jeg, tilsynelatende tilfeldig, over web-basen ZetaTalk, som Nancy Lieder (USA) har drevet siden 1995. Hun hevder å være talsperson for en zeta-gruppe som hevder å ha vært her på Jorden ca. åtte ganger lenger enn Homo sapiens. Denne zeta-gruppen hevder å kjenne til over 120 forskjel­lige zeta-arter, så da gjelder det at vi greier å skjelne de forskjellige zeta-artene som har en agenda her på Jorden fra hverandre. Disse zeta-artene skal opprinnelig ha kommet fra en nå død planet tilhørende den usynlige delen av dobbeltstjernesystemet Zeta Reticuli. Nancy Lieder hevder å ha både telepatisk og fysisk kontakt med sin zeta-gruppe. Deres fysiske hovedkvarter skal ligge i Gobi-ørkenen.

 

Lieder var i svært tidlig alder kontaktperson for zetaene, uten å være klar over det. Da hun var i slutten av tyveårene skal zetaene ha utført en hjernekirurgisk operasjon der de implanterte zeta-genetisk materiale dypt inne i hjernen hennes. Dette skulle fremme hennes telepatiske evner. Det var imidlertid først i 1993, da Lieder var i midten av femtiårene, at hun ble bevisst sin kontakt­status og muligheten for å bli talsperson for zetaenes budskap. Dette var i en periode med familieliv og fulltidsarbeid innen IT-bransjen. Hun har tre barn. Hennes telepatiske kommu­nikasjon med zeta-gruppen er altså dagsbevisst, i motsetning til såkalt kanalisering.

 

I 1999 sa Lieder opp sin stilling i California og flyttet til sine besteforeldres gård i Wisconsin for å kunne vie seg helt til oppgaven som talsperson for zetaenes budskap. Her prøver hun å være et eksempel på hvordan vi kan forberede oss på de kommende tider. Det var primært hennes mot og høye integritet, som ifølge zetaene går langt tilbake i tid, som var utslags­givende for at zetaene valgte hennes som deres eneste ambassadør; ikke hennes telepatiske evner eller IQ eller geografiske lokalisering. For mer biografisk informasjon om Lieder, se ZetaTalk-notatet Nancy Lieder’s bio.

 

Jeg ble imponert over den særdeles høye kvaliteten på den enorme mengden av informasjon som Nancy hadde lagt ut på web-basen ZetaTalk. Jeg hadde gått i dybden av mange nok emner i løpet av mitt liv til å kunne anerkjenne umiddel­bart at denne kunnskapskilden er overlegen både den akademiske standard og alt annet jeg så langt hadde sett av ET-kanaliseringer. Zetaene virker nærmest all­vitende, og deres analyser er særdeles integrerende, intelligente, skarpe, presise og treffende. Formulerings­evnen er superb. Deres sjarm, humor og tone av ”avslappet seriøsitet” er fremtredende og gir et positivt inntrykk. Zeta-gruppen hevder ikke selv å være allvitende. De gjentar stadig at de bare tilhører ”fjerde densitet” ut av minst syv densiteter, og de avslår å svare på mange filosofiske spørsmål hvor de sier rett ut at de ikke vet svaret ut fra egen erkjennelsesevne og forskning.

 

Nancys zeta-gruppe hevder at Nibiru nådde den indre delen av vårt Solsystem i mars 2003. De hevder videre at Nibiru kommer til å passere ekliptikken sørfra, og at når dette skjer vil Nibiru være så nære Jorden at de elektromagnetiske og gravitasjonelle kreftene mellom Solen, Nibiru og Jorden vil utløse en meget dramatisk 90° jordskorpe­forskyvning på Jorden. All sivilisasjon vil kollapse, og over 90 % av menneske­heten vil omkomme under eller kort tid etter hendelsen. Etter en transformasjonsperiode på ca. 100 år vil Jorden skifte frekvens fra tredje til fjerde densitet. Jorden vil da fortsatt representere et fysisk plan, men på en betydelig høyere frekvens slik at Jorden fra 3D-planet blir usynlig og nærmest ikke-eksisterende. Homo sapiens vil i løpet av transformasjons­perioden fases ut til fordel for zeta-menneske-hybrider, et gigantisk prosjekt som zeta-gruppen har vært involvert i siden 1950-tallet.

 

ZetaTalk bekrefter langt på vei Sitchins mange konklusjoner om planeten Nibiru og om nibiruanerne som kom hit til Jorden og lekte guder overfor en primitiv menneskehet. Sumererne kom til å kalle de nibiruanerne som kom til Jorden for anunnaki’er (”de som fra Himmelen til Jorden kom”). I GT er det mange henvisninger til de kjempestore anakittene (se f.eks. Fjerde Mosebok 13:28-33), som trolig var halvblods anunnakier og jordmennesker. I tillegg kommer fortellingene om kjemper som Samson og Goliat.

 

Sitchin hadde tolket de sumeriske leirtavlene dithen at en ekspedisjon fra Nibiru kom til Jorden for 445.000 år siden. For 300.000 år siden genmodifiserte de noen villmennesker, f.eks. Homo erectus, som de oppdaget i Afrika. Formålet var å skape billige og intelligente arbeids­slaver som kunne arbeide for dem i gullgruvene, og som ellers kunne tjene deres behov og begjær. Sitchin tolket leirtavlene dithen at Nibiru er en planet i vårt eget solsystem som pga. en ekstrem elliptisk bane har en omløpstid rundt Solen på 3.600 år. Hvert 3.600 år kommer Nibiru i nærheten av Jordens bane rundt Solen, hvilket gir nibiru­anerne et kort tidsvindu for å reise frem og tilbake mellom de to planetene med sine til relativt primitive romfartøyer.

 

ZetaTalk har imidlertid ikke støttet alle konklusjonene til Sitchin. ZetaTalk tar avstand fra noen av dem, og har kommet med mye fascinerende tilleggs­informasjon. For Sitchin-fans er det særlig to meningsforskjeller som har en viss betydning:

 

     a) Sitchin gikk ut fra at Nibirus gjennomsnittlige omløpstid på 3.600 år har resultert i nær­kontakt med Jorden på omtrent følgende tidspunkter:

            * ca. 556 f.Kr. – 3760 f.Kr. – 7360 f.Kr. – ca. 11.000 f.Kr. …

 

Ifølge Sitchin vil altså vårt neste nærmøte med Nibiru være rundt år 3044. ZetaTalk opererer med en gjennomsnittlig omløpstid på 3.657 år, og hevder helt andre omtrentlige tidspunkter for nærkontakt:

            * 201? – 1628 f.Kr. – 5285 f.Kr. – 8942 f.Kr. – 12.599 f.Kr. …

 

Jeg kikket på ny på Sitchins argumentasjon for dateringene av Nibirus nærmøter med Jorden. Argumentene var ikke så sterke som jeg først hadde fått inntrykk av. Sitchin refererte til den hebraiske kalenderen som setter år 1 til 3760 f.Kr. Den hebraiske kalender er basert på den babylonske kalender, som igjen er basert på den sumeriske Umma-kalenderen til Shulgi (2029-1982). Det er Umma-kalenderen som antagelig er kilden til å sette år 1 til 3760 f.Kr. Sitchin gikk ut fra at denne kalenderen identifiserte år 1 med en tidligere passering av Nibiru gjennom ekliptikken. Vi velger her å tro at år 1 for den sumeriske, den babylonske og den hebraiske kalender ikke var relatert til Nibiru. [Saken stiller seg annerledes for Long Count-kalenderen i Mellom-Amerika der år 1 ble satt til 3.114 f.Kr. 1 baktun = 144.000 dager synes å være relatert til en Nibiru-syklus på 3.600 år og et astronomisk år på 360 dager].

 

     b) Anunnakiene lekte som sagt guder her på Jorden, og de forklarte sumererne (og sikkert mange andre folkegrupper) at de selv hadde skapt Homo sapiens som en hybrid av dem selv og villmennesket. Sitchin tvilte ikke på at anunnakiene faktisk hadde gjennomført dette genetiske bioingeniør­arbeidet. Ifølge ZetaTalk var anunnakiene ikke i nærheten av å ha kompetanse til å gjennomføre et slikt hybridprosjekt. Ifølge ZetaTalk er Homo sapiens et resultat av flere hybridprosjekter gjennomført av åndelig og etisk høytstående ET-grupper.

 

 

d) Immanuel Velikovsky (1895-1979)

ZetaTalk er meget positiv til den kontroversielle forskerforfatteren Immanuel Velikovsky (1895-1979), og har rost ham for hans betydningsfulle pionér­innsats på flere områder. Ifølge ZetaTalk konkluderte Velikovsky helt riktig at det var under en jord­skorpe­forskyvning at Moses ledet en semittisk slave­befolkning ut av Egypt. Velikovsky konkluderte også helt riktig i at jord­skorpe­forskyvningen ble utløst av et nærmøte med en annen planet, men han konkluderte feil da han hevdet at denne planeten måtte være Venus. ZetaTalk har også bekreftet Velikovskys teori at elektromagnetisme spiller en langt større interplanetarisk og interstellar rolle, på bekostning av tyngdekraften, enn hva dagens Big bang-kosmologer vil erkjenne. Synspunktene til Velikovsky og ZetaTalk ligger således langt nærmere dagens plasmakosmologi enn Big bang-kosmologien. ZetaTalk har også bekreftet Velikovskys påstander om at den akademiske oppfatningen av istider er spinngale. Den akademiske teorien om istider hviler på en serie gale premisser, og ignorerer mange vitenskapelige funn og fakta. Jordskorpeforskyvning gir en langt mer tilfredsstillende forklaring på de fenomener og mysterier som istidsteorien prøver å forklare.

 

Velikovsky erkjente at de akademiske disiplinene astronomi, geologi, evolusjons­biologi og historie fullstendig har fortrengt tilstedeværelsen og betydningen av kataklysmer i verdensrommet, i den geologiske utform­ningen av Jorden, for evolusjonen av plante- og dyrearter, og i menneskets kultur­historie. Disse disiplinene har i stedet blitt forankret i gradualisme-dogmet. Det ble etter hvert klart for Velikovsky at hans livsmisjon var å gi den vestlige kulturen en slags psykoterapi der traumene (kataklysmene) skulle bringes opp igjen til bevisst­heten og akademisk erkjennes fullt ut. Velikovsky diskuterte disse emnene i sine to bøker Worlds in Collision (1950) [på dansk: Kosmiske kolli­sjoner (1980)] og Earth in Upheaval (1955) [på dansk: Da kloden kæntrede (Lynge, 1981)].

 

Velikovsky skrev også tre bøker der han fremmet meget drastiske revisjoner av den egyptiske kronologien i perioden ca. 1500 – 400 f.Kr.: Ages in Chaos (1953), Peoples of the Sea (1977) og Ramses II and His Time (1978). Velikovsky hadde rett i sin kritikk av de mange og store problemer med den konvensjonelle egyptiske kronologien for denne tids­perioden, og dermed for alle de andre kulturenes kronologier som direkte eller indirekte er basert på den egyptiske kronologi. Hans kritikk er like gyldig i dag som da han fremsatte den for over femti år siden. Hans revisjonsforslag var imidlertid så drastiske at de faktisk skapte flere og større problemer enn de løste. Våren 2010 leste jeg på ny boken til historikeren Peter James og hans team, Centuries of Darkness (1991). Boken presenterer en akseptabel og tilfredsstillende løsning på de kronologi­problemer som Velikovsky påpekte.

 

e) Intervensjonsteorien kontra isolasjonsdogmet

Intervensjonsteorien går som nevnt ut på at mennesket har fått genetisk og/eller kulturell bistand fra en eller flere ET-grupper i fortiden. I den vestlige kultursfære oppleves intervensjonsteorien som latterlig og absurd. Denne reaksjonen er naturlig gitt en tusenårig kulturell indoktrinering med kristen­dom, etterfulgt av en hundreårig kulturell indoktrinering med det materialistisk-naturalistiske verdensbilde og det som kan kalles isolasjons­dogmet. Det materialistisk-naturalistiske verdensbilde sier at materien utgjør tilværelsens primære dimensjon, og at det ikke finnes noen åndelig-okkulte krefter eller tilværelsesplan i Kosmos. Isolasjonsdogmet sier at Homo sapiens er et naturlig evolusjonsprodukt som har utviklet seg på Jorden uten hjelp eller kontakt med ET-grupper. Dogmet sier videre at vi ikke har noe direkte evidens for eksistensen av, eller erfaring med, utenomjordisk intelligent liv. Alle UFO-rapporter blir av myndighetene avvist med meteorologiske, astronomiske, optiske og psykologiske forklaringer. De samme bort­forklaringer får vi servert når det gjelder alt som tyder på å være artefakter på Månen og Mars.

 

Nancy Red Star har i sine bøker dokumentert hvordan indianerstammer og aboriginere verden over har et erfaringsbasert reelt forhold til en eller flere ET-grupper, og har hatt dette i årtusener. For dem er intervensjonsteorien like naturlig som isolasjons­dogmet har blitt i den vestlige og siviliserte verden. Richard L. Thompson har i sin bok Alien identities: Ancient insights into modern UFO phenomena (1993) dokumentert hvor utbredt kontakten var med ET-grupper og romskip (kalt vimana) i den vediske sivilisasjon og litteratur.

 

Isolasjonsdogmet har nok vært en implisitt antagelse under den kristne æra; men siden 1947 visste den øverste makteliten i USA bedre! Ifølge ZetaTalk ble de amerikanske myndigheter først kontaktet av en selvisk zeta-gruppe, som resulterte i et nærmere samarbeid med mange falske løfter fra denne zeta-gruppen. Like etter at denne kontakten ble opprettet, skjedde den såkalte Roswell-hendelsen sommeren 1947 der to romskip styrtet inn i hverandre og én pilot overlevde. Ifølge ZetaTalk var kollisjonen arrangert, det var ingen ulykke. Hendelsen resulterte i at en uselvisk zeta-gruppe via den overlevende piloten greide å etablere kontakt med de amerikanske myndigheter.

 

Den 26. juli 1947, knappe tre uker etter at de to romskipene styrtet, signerte president Truman National Security Act of 1947. Denne loven, som ble satt i kraft den 18. september 1947, resulterte i dannelsen av National Security Council (NSC) og Central Intelli­gence Agency (CIA). Admiral Roscoe H. Hillen­koetter (1897-1982) ble valgt som den første sjefen for CIA. Den 24. september 1947 ble det superhemmelige rådet Operation Majestic-12, også kjent som MJ-12, etablert som det høyeste administrative organet til å ta seg av ET/V-saker på et overordnet plan. [ET/V = ET (Extra-Terrestrials) + ETV (Extra-Terrestrial Vehicle = romskip)]. Mandatet til MJ-12 inkluderte å utvikle strategier for desinformasjons­kampanjer som skulle lure folket til å fortsette å ta isolasjons­dogmet for gitt. President Truman valgte CIA-sjef Hillen­koetter til også å være sjef for MJ-12.

 

1947 var også året da den amerikanske regjering introduserte såkalte ”Svarte budsjetter” der milliarder av dollar ble sluset unna til hemmelige prosjekter relatert til militær forskning som ikke kunne nevnes i de offisielle budsjettene. De svarte budsjettene ble holdt hemmelige av ”nasjonale sikkerhetshensyn”, hvilket etter hvert ble standardbegrunnelsen for å holde hemmelig alt mulig som ikke tålte offentlighetens lys.

 

Ifølge ZetaTalk var MJ-12 ikke underlagt presidenten, regjeringen eller kongressen. Kommunikasjonen var kun énveis, fra MJ-12 til statsapparatet. Verken presidenten eller noen fra regjeringen eller kongressen var istand til å finne ”veien” til MJ-12; de ville bare finne løse tråder og rykter. MJ-12 hadde visse samarbeidsprogrammer med FBI, CIA og etterretnings­tjenestene innen Marinen, Hæren og Flyvåpenet. De som ble innviet i MJ-12 måtte signere en taushets­erklæring som gjaldt for livet, der de aksepterte at brudd på taushets­løftet kunne straffes med døden. Slike dødsstraffer forekom, maskert som selvmord, ulykke eller hjertesvikt. MJ-12 ble spydspissen i en global elitisk konspirasjon som gikk ut på at myndighetene verden over skulle ha som offisiell politikk å avvise og ignorere alle ET/V-fenomener.

 

Denne elitiske konspirasjonen var av selvisk karakter, men desinformasjon ble spredd som gikk ut på at folket generelt ikke er moden for slike sannheter. De kunne få panikk, hvilket ville skape sosial uro. Eliten ønsket å holdet folket i uvitenhet, for slik å kunne beholde kontrollen over folkets atferd og verdens­bilde. Ifølge ZetaTalk valgte MJ-12, som etter hvert ble mindre selvisk i karakter, å oppløse seg selv i år 2000. Flertallet av medlemmene fryktet for at de kunne bli misbrukt av Neocon-kabalen da Bush/Cheney-regjeringen vant valget ved fusk og skulle ta over ledelsen av USA det neste året.

 

Isolasjonsdogmet kan bare overleve ved en institusjonalisert og systematisk strutsepolitikk der myndighetene, media og akademia stikker hodet i sanden for å bli skjermet fra virkelig­heten. Til slutt er det tilværelsen under sanden de insisterer på er virkeligheten, og de setter psykiatriske diagnoser på dem som har hodet over sanden. Verdens mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter som Nature og Science har innrømmet å ha egne tabu-lister over emner som de ikke vil publisere artikler om, uansett hvor vitenskapelig solide artiklene måtte være. Intervensjonsteorien er vår kulturs ultimate tabu-emne. CIA har brukt enorme summer på å kontrollere mediene og på å sponse representanter for scientisme og naturalisme.

 

En av disse CIA-sponsede talsmenn for det materialistisk-naturalistiske verdens­bildet var den amerikanske astronomen Carl Sagan (1934-1996). Forskerforfattere som Erich von Däniken, Richard Hoagland, Stanislav Grof og Immanuel Velikovsky har alle fortalt morsomme historier om hvordan de ble oppsøkt av Carl Sagan. Han prøvde å belære dem hvordan de skulle tolke sine data på en riktigere måte. Sagan dummet seg ut gang på gang i sin betalte rolle som ”debunker” og ”Mr. Science”. I USA var han med på å stifte organisa­sjonen CSICOP, som i dag under navnet CSI fungerer som hovedkvarter for det globale Skepsis-nettverket. Dette nettverkets misjon er å latterliggjøre åndsvitenskap, samt dogmatisk å forsvare det politiske og det viten­skapelige Establishment mot konspirasjons­anklager. Her i Norge har vi en avlegger av CSI kalt Skepsis.

 

For dem som vil se nærmere på evidensen for intervensjonsteorien, anbefales dokumentar­serien Ancient Aliens som nå er ferdig med fjerde sesong. Se mine anmeldelser av:

Sesong 1 (sendt april-mai 2010): 5 episoder á 90 minutter.

Sesong 2 (sendt okt.-des. 2010): 10 episoder á 45 minutter.

Sesong 3 (sendt aug.-nov. 2011): 16 episoder á 43-44 min.

Sesong 4 (sendt feb.-mai 2012): 10 episoder á 43-44 min.

 

 

f) Vår gjenoppdagelse av den sumeriske kulturen

Helt frem til slutten av 1700-tallet betraktet Vesten Hellas som sivili­sasjonens vugge. Den greske sivilisasjon oppsto på 700-tallet f.Kr. etter mørkealderen som fulgte bronsealderens sammenbrudd. Den greske kulturen representerte forskjellige forståelsesnivåer av verden:

 

·      en før-rasjonell, mytologisk forståelse av anunnaki-kulturen i Vest-Asia og Egypt. Denne fortolkningen kjenner vi idag som den greske mytologi, og kan best beskrives som ”barnefortellinger”.

·       naturfilosofier på et rasjonelt nivå; enkle spekulasjoner om hva som var alle tings opphav (vann, ild. luft...).

·       en esoterisk, mystisk, transrasjonell forståelse, som uten unntak hadde sitt opphav i grekere som hadde besøkt Egypt og der hadde blitt innviet i mysteriene.

 

Impulsene som var opphavet til den greske mytologi kom sørfra (Kreta, Fønikia, Egypt og Libya), ikke fra fastlandet i nord. Historikeren Martin Bernal har med sitt trebindsverk Black Athena (1987-2006) annullert 200 år med akademisk-rasistisk nonsens om at opphavet til den greske kultur kom fra ”den ariske rase” som invaderte nordfra.

 

Da Napoleon kom til Egypt i 1798 hadde han med seg mange lærde til å studere og forklare landets monumen­tale arkitektur og fremmedartete religion. Egyptiske historiske fortegnelser gjorde det klart at den egyptiske sivilisasjon med kongelige dynastier går tilbake til ca. 3100 f.Kr.; altså ca. 2.400 år eldre enn den greske sivilisasjon! Dette var imidlertid så langt tilbake i tid at få lærde tok dateringen alvorlig, for det passet dårlig inn med den irske erkebiskop James Ussher (1581-1656) sin datering av Guds skapelse av Jorden: Søndag den 23. oktober 4004 f.Kr.

 

Gjennom videre utgravninger – og ledsaget av GT-fortellinger om eldgamle byer, personligheter og begivenheter – kom arkeologene på sporet av det assyriske og det babylonske riket. Disse sporene ledet igjen til det akkadiske språket som er moderspråket til alle de semittiske språkene: hebraisk, arameisk, fønikisk og kanaittisk. Oppdagelsen av det akkadiske språket ledet så til oppdagelsen av det akkadiske riket, en fullt utviklet sivilisasjon som eksisterte før Babylon og Assyria hadde dukket opp. Den akkadiske kongen het Sargon.

 

I 1855 ble ikke-semittiske inskripsjoner funnet, og det ble klart at en enda eldre kultur måtte ha eksistert som trolig hadde utviklet kileskriften. Den tysk-franske professor og assyriolog Julius Oppert (1825-1905) var den første som i 1869 kalte det ikke-semittiske språket for sumerisk, fordi flere mesopotamske konger hadde tatt tittelen ”Konge av Sumer og Akkad”. Landet lengst sør i Mesopotamia ble derfor kalt Sumer, og dets oldtidsfolk ble kalt sumererne. Oppert uttalte imidlertid navnet feil, som skulle ha vært Shumer, som betyr ”Vokternes land”. Det bibelske navnet for Sumer er Sinear-landet, første gang nevnt i Første Mosebok 10:10 i omtalen av den ikke-identifiserte kong Nimrod.

 

Sumer var verdens første kjente høy-sivilisasjon. Den synes å ha blomstret opp plutselig, med eventyrlig kulturell og vitenskapelig sofisti­kasjon, ca. 3.800 f.Kr. Den sumeriske sivilisasjon oppsto i Mesopotamia (”landet mellom elvene”), dvs. flomsletten mellom elvene Tigris og Eufrat i dagens sørlige Irak. De klassiske bøkene om den sumeriske kulturen ble skrevet av Samuel Noah Kramer (1897-1990): The Sumerians: their history, culture, and character (orig. 1963) og History begins at Sumer: thirty-nine ”firsts” in recorded history (3. rev. utg. 1981).

 

Bokomslag

 

Sumererne hadde først billedskrift (piktografi). Senere ble denne stilisert til kileformet skrift, ved å trykke i våte leirtavler med et spisset sivrør. Slike leirtavler har det blitt funnet mange titusener av i løpet av de siste 150 årene. Kile­skriften ble så etterlignet av alle nasjonene i det nære Østen. Det sumeriske språket var særdeles komplisert med en rekke kasus som folk flest aldri har hørt om. Dette tyder på en meget lang utviklingshistorie, og kan umulig stamme fra et folk som nylig hadde kommet ut av steinalderen.

 

På 1870-tallet publiserte den engelske assyriologen Georg Smith (1840-1876) tre fragmenterte og ufullstendige tekster som han hadde bidratt til å finne og oversette: Gilgamesj-eposet, Atrahasis-eposet og Det baby­lonske skapelses­eposet (Enuma Elish). Ingen av tekstene, som delvis overlapper hverandre og finnes i flere semittiske oversettelser, betraktes som originaler. De springer imidlertid ut fra en felles kilde, den sumeriske kulturarv.

 

Det ble klart for religionshistorikerne at det akkadiske, det babylonske, det assyriske, det hebraiske (bibelske), det egyptiske, samt en rekke andre språks skapelseseposer, bare var redigerte og delvis gjennom oversettelsesfeil degenererte versjoner av det originale sumeriske skapelses­eposet. Den sumeriske skapelsesberetningen danner basis for alle de senere skapelses­beretninger i den gamle verden, trolig også for noen i den nye verden. Hver av de senere skapelsesberetningene har naturligvis sitt lokalpreg og sin unike vektlegging av hvilke guder som var viktigst. De mange redigerte versjonene har stor interesse der biter av det sumeriske original­eposet mangler.

 

Første Mosebok begynner med to forskjellige versjoner av skapelses­beretningen. Den første versjonen (P-kilden) er yngst og er basert på det babylonske skapelseseposet, mens den andre versjonen (J-kilden) er eldst og er basert på de sumeriske anunnaki-sagaene.

 

I dag kjenner folk relativt godt til den greske mytologi. Bare eksperter kjenner til sumerernes anunnaki-sagaer, og disse sagaene gis så en mytologisk fortolkning av våre religionsvitere. For sumererne var anunnakiene samtidige personer i kjøtt og blod. Når vil våre barn først lære om anunnakienes tilstedeværelse her på Jorden, for å lære om hvordan de første sagaene i Første Mosebok og det meste av den greske mytologi bare er ”barnenivå­fortellinger” om anunnakienes bedrifter, konflikter og personlige intriger?

 

 

g) Hvem var Yahweh?

I en bok som denne har det vært umulig å unngå det vanskelige og komplekse emnet: Hvem var Yahweh? Navneformen Yahweh er den vokaliserte og akademiske skrivemåten av YHWH. I den engelske oversettelsen av Det gamle testamente (GT) er ”Yahweh” oversatt med ”The Lord”, og i den norske over­settelsen med ”Herren”. De folkelige skrivemåter er Jahve og Jehova. I GT presenteres Yahweh som Israels og Judeas nasjonalguddom.

 

I årene 2003-10 fulgte jeg lydig antagelsene til Erich von Däniken og Sitchin, at Yahweh var en ”astronautgud” som føyk rundt i romskip, på linje med anunnakiene. Däniken har diskutert Yahweh i første kapittel i boken Gudene var astronauter (2001). Sitchin har diskutert Yahweh i kapitlene 12, 13 og Endpaper i boken Divine Encounters: A Guide to Visions, Angels and Emissaries (1995). I 2010 kom jeg over flere bøker som fikk meg til å skifte mening. Min teori er nå at det aldri har vært et objektivt og reelt vesen bak navnet Yahweh. Navnet Yahweh har bare representert forskjellige guddoms­forestillinger. Her kommer et sammendrag av min forståelse av de fem faser som guddomsforestillingen Yahweh har gått gjennom:

 

- Fase 1 før Moses: Yahweh som animistisk vulkangud. Ifølge den tyske GT-professoren Werner H. Schmidt samt det kanaliserte verket The Urantia Book (1955) var Yahweh opprinnelig navnet på en animistisk vulkangud som ble tilbedt av hundrevis av arabiske nomade­stammer lenge før Abrahams tid. Det var vulkanen på Horeb/Sinai-fjellet i det nordvestlige Arabia som var fokus for denne tilbedelsen av Yahweh.

 

- Fase 2: Moses transformerer Yahweh til hebreernes nasjonalgud. Ifølge The Urantia Book utnyttet Moses den eksisterende troen på vulkanguden Yahweh til å skape forestillingen om den antropomorfe (menneskeaktige) nasjonal­guden Yahweh. Denne transformasjonen ble godt hjulpet av at vulkanen ved Horeb/Sinai-fjellet hadde et utbrudd da Moses og slave­befolkningen hadde slått leir ved dens fot etter flukten fra Egypt. De færreste i slavebefolkningen var imidlertid moden for trans­formasjonen til en nasjonalgud, så de fortsatte dansen rundt gullkalven som var deres symbol på vulkanguden Yahweh. Også dette synet blir støttet av GT-professor Werner H. Schmidt. Ifølge ZetaTalk mottok Moses assistanse fra høyere krefter ved et par tilfeller; denne hjelpen ble så tillagt Yahweh.

 

- Fase 3: Forfatterne bak de fire første Mosebøkene transformerer  Yahweh til også å være Allgud og Skapergud. Ifølge bibelvitenskapen er de fire første Mosebøkene en fusjon av tre opprinnelig selvstendige dokumenter som trolig ble skrevet i perioden 850-687 f.Kr. [Richard Elliott Friedman: Who wrote the Bible (2. utg. 1997)]. De tre dokumentene er kjent som J-kilden, E-kilden og Presteskriftet. I J-kilden finner vi det første forsøket på å ekspandere Moses-versjonen av Yahweh som nasjonalgud til også å være Allgud og Skapergud. J-forfatteren benyttet den sumeriske skapelsesberetningen og anunnaki-sagaene som basis for å skrive en slags historisk roman, der Yahweh for aller første gang presenteres som Skapergud. Det er J-kilden som er opphavet til den andre skapelses­beretningen i Første Mosebok (1Mose2:4-25), der Herren (Yahweh) først skaper Adam, deretter dyr og fugler, og til slutt Eva.

 

De sumeriske anunnaki-sagaene forteller om hvordan et team av ”anunnaki-guder” sto bak skapelsen av mennesket samt var ansvarlig for menneskehetens kulturelle oppdragelse. J-forfatteren brukte disse sagaene som basis, men erstattet alle anunnaki-gudene med en eneste gud, Yahweh. Dermed forsvant anunnakiene ut av den hebraiske forståelsen av fortiden, selv om J-forfatteren lot noen spor av dem være igjen i sin omtale av ”kjempene” (Nefilim) som giftet seg med Jordens døtre, og i sin omtale av de gjen­levende anakittene.

 

Erstatningen av anunnakiene med Yahweh i Første Mosebok skapte et par problemer:

 

a) Da Yahweh i J-kilden ble tillagt alle rollene og bedriftene til samtlige anunnakier, kom Yahweh til å fremstå som svært menneskelig. Yahweh fremstilles flere ganger som angrende, og det gis inntrykk av at menneske­heten ikke oppførte seg i samsvar med Skaperens ønsker. Dette har jøder og kristne vært eksperter i å finne sine egne teologiske forklaringer på.

 

b) Da Yahweh ble tillagt alle anunnakienes roller, ville det være naturlig at Yahweh også ble gitt skylden for noen av anunnakienes mange synder og innbyrdes krangler og kamper. I stedet har J-forfatteren i sin ”historiske roman” omskrevet sagaene slik at det var menneske­heten som hver gang hadde syndet. Yahweh straffer så menneske­­heten for disse synder med diverse katastrofer, som utkast­elsen fra Edens have, Syndfloden, Babels tårn, og utslettelsen av Sodoma og Gomorra.

 

I Presteskriftet, som ble skrevet etter J-kilden, gis en annen versjon av Yahweh som Allgud og Skapergud. Her skaper Gud (Elohim) dyrene før menneske­heten. Adam og Eva nevnes ikke. Det er Presteskriftet som er opphavet til den første skapelses­beretningen i Første Mosebok (1Mose1-2:3). Denne skapelses­beretningen har som basis det babylonske skapelses­eposet Enuma Elish.

 

- Fase 4: Jeremia og Baruk presenterer Yahweh som høyst tilstedeværende og aktiv nasjonalgud fra Moses’ død og frem til Det babylonske fangenskap (587 f.Kr.). Den tyske GT-forskeren Martin Noth fremmet på 1940-tallet den teori at én og samme forfatter sto bak de syv GT-bøkene Femte Mosebok, Josvas bok, Dommernes bok, Samuels­bøkene 1-2 og Konge­bøkene 1-2. Noths innsikt står fortsatt ved lag i dag, selv om noen mindre nyanseringer har kommet til. GT-forskeren Richard Elliott Friedman, i sin bibelvitenskapelige bestselger Who wrote the Bible (2. utg. 1997), identifiserer denne forfatteren med profeten Jeremia og hans skrivervenn Baruk. Det vil si at Jeremia & Baruk så å si er primær­ansvarlig for presentasjonen av Yahweh som en høyst tilstede­værende og aktiv nasjonalgud i det 1000-årige historiske forløpet fra Moses’ død og helt frem til Det babylonske fangenskap. Da Jeremia & Baruk døde i land­flyktighet i Egypt på 570-tallet f.Kr., opphørte også Yahwehs eksistens i samtidshistorien. Fra da av ble ”Yahweh” fortid.

 

- Fase 5: Transformasjonen av jødenes Yahweh til Jesu allkjærlige Allgud (”Elohim”). Denne transformasjonsfasen er ikke alle kristne med på, da de skiller klart mellom jødenes Yahweh (i dens mange versjoner) i GT, og Jesu allkjærlige Allgud i NT. For mange flyter imidlertid disse forskjellige guddoms­forestillingene sammen, og uten at det problematiseres nevneverdig. Noen velger å tro at den allkjærlige Allguden i NT også sto bak Skapelsen og miraklene som beskrives i GT, men at GT-forfatterne var mer primitive og derfor ga en mer primitiv oppfatning av denne Allguden enn NT-forfatterne.

 

 

To andre utbredte forestillinger om en Allgud kan nevnes, der det i det minste var substans i form av anunnaki bakom forestillingen. 1) Anunnakien Marduk benyttet anledningen som Babylonias nasjonalgud til å opphøye seg selv til Allgud. 2) Muhammeds og muslimenes versjon av Allah synes å være en fusjon av anunnakien Sin (”den arabiske måneguden”), som også bare ble kalt Allah (”guden”), og Bibelens forestilling om Yahweh. Muhammed vokste selv opp med Sin/Allah-kulten; det var derfor han ikke trengte å introdusere Allah for leserne av Koranen. Muhammed endret arabernes oppfatning av Sin/Allah fra å være den største av alle guder til å være den eneste Gud. Dette krevde imidlertid en betydelig ”reorgani­sering” av folkets tradisjonelle og korrekte bilde av Sin/Allah som en anunnaki i kjøtt og blod. Han hadde både hustru og døtre. 

 

Anunnakien Sin/Allah over tusen år før Muhammed fusjonerte minnet av ham med Yahweh
og opphøyde fusjonen til Allgud.

 

 

* * *

 

Integrasjonen av de perspektiver og kunnskapskomponenter som er presentert ovenfor, danner fundamentet for denne bok. Det tar litt tid før man blir familiær med staben av anunnakier som presenteres utover i boken, og deres intrikate blodsbånd til hverandre. I Vedlegg 1, Persongalleri over anunnakier, guder og gudinner, finner du korte sammendrag over de mest omtalte anunnakiene og deres bedrifter. Bruk dette vedlegget aktivt som en referanse under lesingen av boken. Du kan også med fordel skumme over Kilder og ressurser, for å se hvilke web-ressurser du har tilgjengelig.

 

Når det gjelder relevant historie fra 1800-tallet og frem til i dag, samt Zeta­Talks syn på Jordens og menneskehetens umiddelbare og kom­mende fremtid, henvises til mine to artikler: 

 

 


Tilbake til:  Denne bok, innholdsside  //  Home