KAPITTEL 10

1950-1628: Gullalder for Egypt og Kreta. Frya-kulturen
 


 

Sist oppdatert: 10. oktober 2012. 

 

a) Introduksjon

b) Egypts 12. dynasti: Amenemhat III, Josef og vannveien, Labyrinten

c) Babylonia: Kulturelt mørke, astrologi, Enuma Elish, Hammurabi

d) Kreta: Praktbygninger og sofistikert luksus blant geitedriftere

e) Oera Linda Book: Europas eldste manuskript?

f) Sjøkongen Nef Teunis: Fønikernes første konge

g) ET-grupper og vimanas i veda-litteraturen

 

 

Midtøsten 1950 - 1628 f.Kr.

 

Egypt

Kanaan

Kreta / Annet

Mesopo­tamia

1950

12. dynasti (1991-1802)

Senusret I (1971-1926).

Romanen ”Story of Sinuhe”.

Isak og Rebekka får Jakob og Esau ca. 1940?

Gammelpalass-perioden.

Enki som Hephaestus og Daedalus?

Enki dikterer sin selvbiografi.

1956-: Mørketid

 

Isin-dynastiet

(1953-1730)

1925

Amenemhat II

(1929-1895)

 

Senusret II

(1897-1878).

 

 

Senusret III

(1878-1839)

Stor administrator. Mange militære kampanjer mot Nubia.

 

1900

 

Isin-kongen

Ishme-Dagan

(1889-1871)

1875

Jakob og Rakel får Josef ca. 1880?

Isin-kongen

Lipit-Eshtar

(1870-1860)

1860

Amenemhat III

(1860-1814). Labyrinten i Faiyum. Josef blir administrator ca. 1850 og bygger "Josefs vannvei”?

 

 

1840

Josefs  11 brødre og far flytter til Egypt ca. 1840?

Første babylonske dynasti

(1830-1531).

1825

 

 

1815

Amenenhat IV

(1815-1806).

Forfallet begynner etter hans død.

Sobekneferu

(1806-1802)

Assyrerkongen Shamshi-Adad I

(1813-1781)

1800

 

 

Egypts 13. og 14. dynasti (1773-1650)

representerer sammen med dynastiene 15-17 en kaotisk periode som vi vet svært lite om.

Hebreere og arabere bosatt i Egypt blir gjort til arbeidsslaver.

1775

 

1750

1725

Bykongen Hammurabi

(1728-1686)

etablerer Det babylonske rike

(Babylonia)

1700

Kraftige jordskjelv

etterfulgt av Nypalass-perioden.

1675

 

 

1650

1628

Jordskorpeforskyvning, Den minoiske erupsjon, og utvandringen fra Egypt

 

 

a) Introduksjon

I dette kapittelet ser vi nærmere på utvalgte høydepunkter fra perioden på ca. 330 år som ligger mellom avslutningen av den sumerisk-akkadiske æra 1957 f.Kr. og den Nibiru-utløste jordskorpeforskyvningen som vi har datert til 1628 f.Kr. Vi fortsetter å følge den såkalt Korte kronologi for Det nære Østens bronse- og tidlig jernalder når det gjelder tiden bakover fra utvandringen fra Egypt og Den minoiske erupsjon (Wiki: Short chronology timeline). Som nevnt i forrige kapittel, når det gjelder bibelfortellingene fra Moses og bakover i tid, finnes ikke en eneste begivenhet som det er enighet om tjener som synkroni­sering av krono­logiene til Egypt, Kanaan og Mesopotamia. Det eneste forslag til synkronisering som vi her skal foreslå, er å identifisere den farao som utnevnte den bibelske Josef (sønn av Jakob/Israel) til administrator over Egypt med Amenemhat III. Når det gjelder hvilke faraoer som Moses i de forskjellige faser av sitt liv måtte forholde seg til, har vi ingen ambisjoner om å kunne identifisere disse, da denne perioden i Egypts historie er fullstendig obskur.

 

For denne perioden på 330 år har det vært nokså få bidrag fra Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk å støtte seg til. Jeg har derfor selv måtte føle meg frem til hva de ”store linjene” kan ha vært.

 

Den radioaktive vinden som avsluttet den sumerisk-akkadiske æra blåste over det sørlige Mesopotamia, men bystaten Babylon ble spart. Det var først gjen­nom Babylons bykonge Hammurabi (1728-1686) at Marduk greide å ekspan­dere Babylon til Det babylonske rike (Babylonia). Riket gikk først under i 539 f.Kr., etter å ha vært en stormakt i nærmere 1300 år. Det har blitt beregnet at Babylon var verdens største by fra 1770-1670 f.Kr., og igjen fra 612-320 f.Kr. Babylon var kanskje verdens første by med en befolk­ning over 200.000.

 

Slik bystaten Babylon ble ekspandert til Det babylonske rike, hadde byen Assur lengre nord i Mesopotamia også ekspandert til et rike, Assyria. Enlil, som guden Ashur (”Den allseende”), var den øverste guddommen eller anunnakien bak Assur. Det babylonske riket og Assyria var erkefiender gjen­nom det meste av deres levetid.

 

Enlil som guden Ashur

 

Vi ser også nærmere på den fantastiske kulturelle oppblomstringen på Kreta, med plutselig konstruksjon av palassaktige bygg på en øy der de fleste var geitedriftere. Vi mistenker Enki for å stå bak denne oppblomstringen. Den kulturelle nærheten og slektskapet mellom Egypt, Levant (landene langs Middelhavets østkyst) og Kreta i denne perioden har blitt dokumentert på en akademisk særdeles grundig måte av Martin Bernal i hans trebinds­verk Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civili­zation:

  • Bind I: The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985 (1987)
  • Bind II: The Archeological and Documentary Evidence (1991)
  • Bind III: The Linguistic Evidence (2006)

Martin Bernal

 

Det kanskje mest overraskende i dette kapittelet vil være inklusjonen av det som kan være Europas eldste tekst, Oera Linda Book. Denne teksten har akademikerne funnet så kontroversiell i forhold til den etablerte versjon av Europas og Middelhavslandenes historie for denne periode, at de ganske enkelt har valgt å avvise hele teksten som et falskneri. Dét er en uhyre lettvint løsning som sier langt mer om dagens akademiske standard enn om selve teksten.

 

Når vi nærmer oss 1600-tallet f.Kr. kan vi anta at de fleste av anunnaki-lederne hadde forlatt Jorden for godt, men at presteskapet og de militære lederne innså hvilke fordeler det hadde å gi inntrykk av at de selv handlet på kommando fra nærværende men tilbaketrukne anunnaki-ledere.

 

 

b) Egypts 12. dynasti: Amenemhat III, Josef og vannveien, Labyrinten

Mens Mesopotamia og Kanaan på 1900-tallet f.Kr. gikk inn i en mørketid, gikk Egypt via det 12. dynasti (1991-1802) inn i sin andre gullalder. Dette dynastiets andre farao, Senusret I (1971-1926), gis æren for å ha innledet denne gull­alderen. Han er også kjent under navnene Sesostris og Senwosre. Han var en av Egypts mektigste faraoer, og nevnes i samtidsromanen Sinuhes fortelling.

 

All makt ble samlet i den nye hovedstaden Waset, som grekerne kalte Thebes og araberne kalte L’Ouqsor (senere europeisert til Luxor). Waset ble den mektigste og helligste byen i verdens mektigste rike. Waset ble kalt Ra’s øye, og vi kan ta for gitt at Marduk hadde sin tempelbolig her.

 

 

Var Josef Egypts administrator under Amenemhat III (1860-1814)?

Fortellingen i Første Mosebok om Josef er uhyre detaljert, og minner mest om en redigert versjon av en selvbiografi fortalt i tredjeperson. Fortellingen strekker seg over kapitlene 37-50. Kapittel 37 begynner med at Josef er 17 år gammel, og er den sønnen som Jakob elsker høyest. Hans 11 brødre var misunnelige på ham, og kastet ham i en brønn. Da en karavane kom forbi som skulle til Egypt, solgte brødrene ham som slave fremfor å la ham dø i brønnen. I Egypt ble Josef solgt videre til ”Potifar, som var hoffmann hos farao og sjef for livvakten.” Etter noen dramatiske oppturer og nedturer, som ikke interesserer oss her, ender Josef opp som statsminister (eng.: vizier) i Egypt. Han var da bare 30 år gammel. Faraoen gir Josef ”Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On.”

 

Faraoen hadde gjort Josef til statsminister pga. en drøm som Josef hadde tolket. Josefs tolkning var at drømmen varslet syv år med overflod av mat, etterfulgt av syv magre år. Vi kan gå ut fra at Josef som statsminister fikk i oppgave å gjøre noe med saken for å løse problemet. De syv årene med overflod av korn kom som forutsagt, deretter syv magre år. Tørken rammet også Kanaan. I det andre uåret kom Josefs brødre fra Kanaan til Egypt for å kjøpe korn. De gjenkjente ikke Josef, og Josef ville først ”leke” litt med dem. Det ender med tilgivelse og forsoning, samt at Josefs brødre og faren Jakob flytter til Egypt. De slår seg ned i det fruktbare Goshen, nordøst i Nildeltaet.

 

”Jakobs ætlinger som kom sammen med ham til Egypt, var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kommer de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ætt som kom til Egypt, var 70 i tallet.”

 

 

Josef dør 110 år gammel; dette fortelles i Kap. 50 som er aller siste kapittel i Første Mosebok. Kapittel 1 i Andre Mosebok representerer et historisk brudd, for kapittelet hopper direkte fra historien om Josef til historien om Moses. Hvor mange år gikk mellom de to personenes liv? Hva skjedde i mellomtiden?

 

Både Velikovsky og Sitchin prøvde å identifisere faraoen som utnevnte Josef til administrator. Ved å gå hver sine veier kom de frem til den samme faraoen, den mektige Amenemhat III (1860-1814). Amenemhat III var en fredelig og moden mann; han var opptatt av folkets velstand og av utvikling av landets infra­struktur. Hans enorme bygge­­prosjekter kostet imidlertid landet mye, som kan være en forklaring på at denne gullalderen fikk en brå avslutning få år etter hans død.

 

Amenemhat III

 

Velikovsky, i notatet Joseph and Potiphar, identifiserte Potifar med Ptahwer som tilhørte hoffet til Amenemhat III. Veli­kovsky skriver:

 

”I registeret over private navn i Ancient Records of Egypt av James Breasted, finner vi navnet Ptahwer. Ptahwer tjenestegjorde for farao Amenemhat III. Ifølge en inskripsjon av Ptahwer ved Sarbut el-Khadem i Sinai datert til det 45. året i regenttiden til Amenemhat III, var hans stilling ”Styrer over dobbeltkabinettet, skattesjef”… Inskripsjonen kunngjør den vellykkete gjennomføringen av en fredfull ekspedisjon. Siden det bare er én Ptahwer i de historiske dokumenter, og da han levde i en tid der vi forventer å finne ham, gjør vi trolig ikke feil i å identifisere den bibelske Potifar med den historiske Ptahwer.”

 

 

Sitchin (2004, kap. 9) konkluderte at Amenemhat III var den aktuelle farao ved først å spørre seg hvordan Josef som administrator klarte å lagre overskuddet av korn fra de syv gode årene (i Egypts varme klima!) slik at de syv magre årene ikke medførte hungersnød. Han fant svaret i medias omtale av konstruk­sjonen av den 3,8 km lange Aswan High Dam som sto ferdig i 1970, og som var det moderne svaret på akkurat det samme problemet som Josef hadde stått overfor 3800 år tidligere. Primærløsningen var ikke å lagre korn (som selvsagt også ble gjort), men å lagre vann! Nilens vann­mengde følger faktisk en syvårssyklus.

 

Det var den amerikanske ingeniøren Francis Cope Whitehouse, som på midten av 1800-tallet var engasjert i å løse Egypts datidige vannproblemer, som undret seg over tilstedeværelsen av den meget store oasen Faiyum som lå like ved den store innsjøen Lake Qarun. Whitehouse lurte på hvor denne innsjøen, midt ute i ørkenen og ca. 50 km fra Nilen, fikk sitt vann fra. For å finne svaret studerte han først eldgamle kart, der han oppdaget at Lake Qarun tidligere hadde vært enda større, og hadde ligget ved siden av en langt større innsjø kalt Lake Moeris. Whitehouse fant svaret på sitt spørsmål i boken til den greske historikeren Herodot (400-tallet f.Kr.). Herodot skrev om en kunstig skapt innsjø som ble bygget under farao Moeris. Dette var faktisk en kjent sak langt inn i Romas tid, nevnt av flere andre historikere. Men hvem sto bak dette mesterstykket av ingeniørkunst, og hvor fikk innsjøen sitt vann fra? Igjen var det Herodot som ga svaret: En kanal hadde blitt bygget fra Nilen til den kunstige innsjøen.

 

Den hjerteformete oasen vest for Nilen er Faiyum

 

Oppglødd av sine funn holdt Whitehouse i juni 1883 et foredrag for the Society of Biblical Arche­ology i London der han annonserte at han hadde funnet kanalen som hadde forsynt Lake Moeris med vann fra Nilen. Deler av denne kanalen eksisterer fortsatt i dag, og heter Bahr Yuseff (”Josefs vannvei”). White­house konkluderte at Josef som administrator over Egypt hadde unnfanget, planlagt og fått bygget dette enorme dam- og kanalprosjektet. Arabiske histo­rikere har alltid hevdet dette. Whitehouse skrev tilbake til sin britiske oppdrags­giver at:

 

”den mest praktiske metoden for å lage et irrigasjonssystem gjennom den vannfattige egyptiske ørkenen er å rekonstruere det irrigasjonssystem som Josef hadde konstruert for 3.500 år siden.”

 

Whitehouse sitt råd ble ignorert av hans oppdragsgiver, men ble fulgt opp ca. 100 år senere (CreationWiki: Joseph’s Canal].

 

Bahr Yuseff idag

 

 

Labyrinten

Det var ved og nær Faiyum at Amenemhat III fullførte sine største bygge­prosjekter, som Labyrinten, Lake Moeris og sin pyramide ved Hawara. Laby­rinten er et av verdens største underverk, og skal ha bestått av 1500 kamre over bakkenivå og 1500 kamre under bakkenivå. Herodot fikk selv tillatelse til å gå rundt i den øvre delen, og beskrev den som over­menneskelig.

 

”… Dersom man la sammen alle hellenernes murer og byggverk, ville det vise seg at det var anvendt mindre strev og utgifter på dem enn på Labyrinten. Og dog er jeg klar over at både templene i Efesos og på Samos er herlige byggverk. Pyramidene overgår nok en hver beskrivelse, og hver av dem kan måle seg med mange hellenske storverk, men Labyrinten overgår dog pyramidene…”

 

 

Sitchin og hans fan-gruppe besøkte Faiyum i 1994. Sitchin var da overbevist om at han da vandret over det eksakte stedet der Labyrinten fortsatt skal ligge. Et belgisk-egyptisk geofysisk forskningsteam fant frem til presis det samme stedet 14 år senere, i 2008, ved å scanne bakken (se deres web-base Mataha Expedition Hawara 2008. Labyrinth of Egypt). Patrick Geryl har skrevet en oppsummering av denne ekspedisjonen, Labyrinth of Egypt (2008).

 

 

Pyramiden ved Hawara

På Faiyum-turen dro Sitchin og hans fan-gruppe også ut til Amenemhat IIIs pyramide ved Hawara. Sitchin ble overrasket da vakten ved pyramiden fortalte ham at han ikke kunne gå inn i pyramiden fordi den var oversvømt med vann. Sitchin spurte hvor vannet kom fra, og fikk til svar ”Bahr Yuseff”. At det går en underjordisk kanal fra Bahr Yuseff direkte til Hawara-pyramiden er ikke nevnt i noen bok om pyramider. For Sitchin var dette imidlertid den endelige bekreftelsen på at Amenemhat III var faraoen som gjorde Josef til admini­strator over Egypt.

 

Det 12. dynasti endte brått i oppløsning, etterfulgt av en uforklarlig kaos-periode på flere hundre år. Vi vet nærmest ingenting om de egyptiske dynastiene 13-17, eller om deres varighet.

 

Amenemhat IIIs pyramide ved Hawara

 

 

c) Babylon: Kulturelt mørke, astrologi, Enuma Elish, Hammurabi

Sitchin har i to kapitler (1993 kap. 13; 1998 kap. 11) sagt noe om begiven­hetene i Vest-Asia og Mesopo­tamia etter den radioaktive utslettelsen av Sumer i 1957. Den nye æraen ble innledet med mørke og forfall på alle fronter: innen vitenskapene, kunst, lover og det sosiale rammeverket. Under gudenes midler­tidige fravær henvendte småkonger og folket seg dessto mer til prester og magikere, seere og spåmenn, drømmetolkere og astrologer. Det var på denne tiden at horoskop-astrologi i moderne forstand oppsto. Tidligere hadde planetenes konstellasjoner spilt en under­ordnet rolle i forhold til hva anunnaki-gudene selv foretok seg; nå kom konstellasjonene til å bli et selvstendig fundament for å kunne spå om frem­tiden. Mens astrologi tidligere bare ble brukt for å kunne si noe om nasjoners og kongers skjebne, gikk man nå et skritt videre og brukte astrologi til å si noe om enkeltpersoners skjebne. Som Sitchin (1993) oppsummerer det:

 

”Det som hadde vært astronomi ble til astrologi, og astrologi ble fulgt av spådoms­kunster og magi.”

 

Den astronomiske kompetansen og forståelsen som sumererne hadde hatt, hadde hos babylonerne forfalt til ren kopiering og matematisk videreføring av sumeriske originaldata uten hold i egne observasjoner av himmellegemene.

 

Kreativitet og innovasjoner opphørte; uvitenhet og primitivitet satte inn. Medisin forfalt til trolldom og kvakksalveri. Ifølge Sitchin (1993) ble makt­forholdet mellom de to kjønnene endret. Kvinnene mistet makt og status. Mens kvinnene før hadde egenverdi, ble de nå redusert til hvilken nytteverdi de hadde for mennene.

 

* * *

 

Marduk fikk bygget en syvetasjers 90 meter høy kubisk ziggurat, Esagila, der hans egen residens var i syvende etasje. Esagila skulle også tjene som et astronomisk-kalendrisk observatorium, for Marduk ønsket å tilpasse det gamle kalendersystemet til Værens tidsalder. Marduk innførte sitt nye kalender­system også i Egypt.

 

Marduk nøyde seg ikke med å være den mektigste herskeren på Jorden, han ville også fremstå i folkets øyne som den mektigste herskeren i Himmelen. For å klare dét, sørget han for at det sumeriske skapelseseposet ble omskrevet til en baby­lonsk versjon, Enuma Elish. I den babylonske versjonen ble for det første navnet på planeten Nibiru omgjort til Marduk, slik at Marduk fremsto som den planetariske hersker. For det andre ble rangordningen mellom de tolv store anunnaki-gudene endret slik at Marduk fremsto som den suverene Overherre. De andre anunnaki-gudene ble redusert til å være personifiseringer av diverse dyder og kvaliteter ved ham selv! Enuma Elish ble lest høyt som en religiøs tekst ved den årlige nyttårsfeiringen i Babylon, Akitu. Den første av de to skapelses­beretningene i Første Mosebok (1Mose1-2:3), som ble skrevet av Prestekilden, er basert på Enuma Elish.

 

Marduk inviterte de andre anunnaki-lederne til å bo hos seg. Innenfor Esagila hadde han bygget egne kammere og templer til hver av dem. Samtlige av dem avslo. Å takke ja til dette tilbudet ville være ensbetydende med å godta hans versjon av gudenes rangordning.

 

Marduk og hans slangedrage

 

Først med bykongen Hammurabi (1728-1686) ble Babylon utvidet til å bli et mektig rike med kontroll over hele Mesopotamia (Babylonia) Hammurabis berømte lovtekst består av hele 282 lover. Øverst på steintavlen der lovene ble risset inn, ser man et bildemotiv der Hammurabi mottar lovsamlingen av Shamash. Prestekilden – som under Judea-kongen Hiskia (721-687) skrev ca. 1/5 av Første Mosebok, store deler av Andre og Fjerde Mosebok, og nesten hele Tredje Mosebok – kan ha blitt inspirert av den nevnte steintavlen med avbildningen av en Gud som leverer lovteksten til en konge, til å fabrikere historien om at Moses mottok steintavlen med de ti bud direkte fra en guddom.

 

Hammurabi (t.v.) mottar lovsamlingen av Shamash (t.h.)

 

 

d) Kreta: Praktbygninger og sofistikert luksus blant geitedriftere

Den britiske arkeologen Arthur Evans (1851-1921) startet i 1899 utgravninger ved byen Knossos på Kreta. Han kom over ruinene av et enormt bygnings­kompleks som han tolket som et palass. Han hadde sikkert i tankene hva Homer hadde skrevet for 2700 år siden:

 

”Der ute i den mørkeblå sjø ligger en øy som kalles Kreta, et rikt og vidunderlig land der bølgene slår inn på alle sider. Stedet er tett befolket og kan skryte av nitti byer… En av de nitti byene er en stor by som heter Knossos, og der styrte kong Minos i ni år og nøt vennskapet med den mektige Zevs.

 


Luftbilde over Kreta

 

Evans valgte i 1905 å kalle den kulturen han hadde kommet over for ”minoisk”, som han så på basis av keramikkstiler inndelte i tre sekvensielle hovedfaser: Early Minoan (EM), Middle Minoan (MM) og Late Minoan (LM) (Wiki: Minoisk kultur, Minoan civilization). Hver av hovedfasene ble så ytter­ligere fininndelt med romertall og bokstaver. Selv om den sekvensielle inndelingen har sin nytteverdi som relativ kronologi, var det uheldig å navngi et hvert arkeologisk funn som tilhørte tids­perioden 3600–1100 f.Kr. med adjektivet ”minoisk”, da dette gir adjektivet en særdeles slapp betydning.

 

Den greske arkeologen Nikolaos Platon foreslo i 1958 en ny relativ kronologi basert på arkitektoniske, palass-relaterte hovedfaser. Fasene i de to relative kronologiene har akademikerne så prøvd å forankre tidsmessig ved å relatere dem til vulkanutbruddet på Thera samt til de egyptiske faraoer og dynastier. Vårt eget perspektiv på de to første kulturelle hovedfasene på Kreta, med de sekvensielle fasene til Evans og Platon plassert herunder, er følgende:

 

1) Tiden før den radioaktive utslettelsen av den sumerisk-akkadiske æra ca. 1957 f.Kr.:

·       Førpalass-perioden (3650-1900) [EM I-II-III + MM IA]

 

2) Tiden fra utslettelsen og frem til Thera-utbruddet (1957-1628):

·       Gammelpalass-perioden (1900-1700) [MM IB-MM II] + de første faser av Nypalass-perioden frem til Thera-utbruddet (1700-1628) [MM IIIA-LM IA] 

 

* * *

 

Kjært barn har mange navn, og ingen hadde flere navn enn de transnasjonale anunnaki-lederne som fløy verden over. Hver kultur, hver tidsepoke og hvert språk hadde sine egne navn for dem. Enki er vanligvis lett å identifisere. I den ugarittiske Fortellingssyklusen om Baal er det lite tvil om at guden Kothar-wa-Khasis (”Den dyktige og vise”) er identisk med Enki. Denne guden var asso­siert med ingeniørkunst, metallurgi, håndverk, oppfinnelser og ”magisk tekno­logi”. I Fortellingssyklusen fremstår Kothar som en mester i å bygge palasser, og at han hadde to tilholdssteder. Det ene stedet var Memphis i Egypt (som var setet for guden Ptah = Enki); det andre stedet var Kaphtor (som er Kypros eller Kreta). Enkis fønikiske navn var Khousor (”den listige”). Grekerne kalte ham for Daedalus (”den listige arbeider”) og Hephaestus. Homer hadde følgende å si om Hephaestus:

 

”Han som lærte bort, sammen med grå-øyde Athena,

de strålende gaver til dødelige menn, de som pleide å leve

i huler i fjellene som ville dyr,

Men nå, ved å ha lært kunstene til Hephaestus, berømt som håndverks­mesteren, lever de uten vanskeligheter i sine egne hjem året rundt.”

 

 

Det greske navnet Hephaestus kan være avledet av den egyptiske uttalen av Ptah (A-pa-i-to) (Bernal 1991). Journalisten Richard Poe argumen­terer i sin bok Black spark, white fire (1997) for at Ptah via Daedalus og hans kult eller laug (som Sokrates var medlem av) var opphavet eller inspirasjons­kilden til frimureriet.

 

De eldste referansene til Hephaestus og Daedalus kommer fra Kreta. Vi antar derfor at Enki etter den kjernefysiske destruksjonen av Tilmun, Sodoma og Gomorra valgte Kreta som sitt nye tilholdssted. Det kan ha vært på Kreta på 1900-tallet f.Kr. at han dikterte sin selvbiografi til en skriver. Rundt 800 små og store fragmenter av denne teksten har blitt funnet. Enkis formål var å forklare begivenhetene som ledet frem til den kjernefysiske destruksjonen, og som etter hans mening kunne ha vært unngått. 3900 år senere har Sitchin gjenskapt denne selvbiografien på en mesterlig måte. Riktignok har han tatt seg enkelte litterære friheter. Med dette anbefales The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God (2001).

 

Vi antar at Enki var primus motor bak konstruksjonen av praktbygninger og importen av sofistikert luksus til øya for seg og sine. Dette må ha representert et veritabelt kulturelt løft for en øy der de innfødte hovedsakelig livnærte seg ved geitedrift og fiske. Dobbeløksen (som ble avbildet i all kunst i denne perioden) og oksekulten kom trolig fra Egypt. Martin Bernal skriver i Black Athena II (1991):

 

”Det er klart at palassene på Kreta ikke oppsto gradvis og spontant fra Early Minoan-samfunnet, men representerer et brudd fra hva som hadde skjedd forut. Introduksjonen av palasser og deres metoder for sosial organi­sering, sammenlignet med mønstre som hadde eksistert flere århundreder tidligere i det nye Østen, er opplagt evidens på innflytelse fra Levant. Videre, mange spesifikke trekk ved konstruksjonen og dekora­sjonene av palassene kan bare ha kommet fra Egypt.

 

De sosiale og kulturelle transformasjoner i det 21. århundret f.Kr. på Kreta sammenfaller med gjenforeningen av Egypt under det 11. dynasti og spredningen av egyptisk innflytelse til Levant og muligens lenger ut. Den tilsynelatende adopsjon av den dynastiske kulten indikerer direkte egyptisk innflytelse i denne kritiske tidsperioden. Enkelte legender, nedtegnet i den hellenistiske periode, synes å indikere egyptisk styre eller suverenitet over Kreta og noen andre øyer på dette tidspunktet, men gitt legendenes sene alder og indirektheten av deres indikasjoner, må et slikt forslag nødven­digvis være den rene spekulasjon. Det er imidlertid ingen tvil om at Kreta var dypt påvirket av Egypt i det 21. århundret.”

 

 

Mens Bernal her trekker sammenligninger mellom Egypts 11. dynasti og Kreta på 2000-tallet f.Kr., er det i vår kronologi mer relevant å trekke sammen­ligninger mellom Egypts 12. dynasti og Kreta på 1900-tallet f.Kr. Som en utdypelse av sitatet over, anbefales artikkelen til historiker Sanford Holst, Minoans and Phoenicians: Indigenous Development versus Eastern Influence (2006).

 

Freskomaleri fra Knossos ca. 1600 f.Kr.

 

 

Arthur Evans etablerte tidlig på 1900-tallet den idé at den kretiske befolk­ningen hadde en idyllisk, fredsommelig, kjønnslikeverdig og seksuelt frigjort kultur og at de dyrket Den store modergudinnen. Dette synet har blitt videreført av forskere og forfattere som den greske arkeologen Nicolaos Platon (1909-92), den britiske arkeologen Jacquetta Hawkes (1910-96), den litauen-amerikanske arkeologen Marija Gimbutas (1921-94), feminist­antropologen Ruby Rohrlich-Leavitt, og endelig kulturhistoriker Riane Eisler i hennes bok Begeret og sverdet (1987). De har alle betraktet Den minoiske sivilisasjon som blomsten på en eldgammel kretisk kultur som hadde sine røtter i Gammel-Europas matriar­kalske kultur. Hvis vi velger å begrense Den minoiske sivilisasjon til perioden 1950-1628, og vi videre velger å skille levesettet til anunnaki-klikken og ”hoffet” rundt denne fra den innfødte befolkningen, vil det være behov for en nyansering av det rådende syn.

 

Minoisk segl. Frigjorte damer på picnic?
Legg merke til dobbeløksen, som går igjen som en signatur.

 

 

Den antatte slangekulten ved Kreta skal være basert på en eneste liten, men nå verdensberømt, statue av tvilsom opprinnelse. Arkeolog og kunst­historiker Kenneth D. S. Lapatin omtaler denne statuen nærmere i sin bok Mysteries of the Snake Goddess: Art, Desire, and the Forging of History (2002).

 

 Den verdensberømte statuen er trolig et moderne falskneri

 

 

e) Oera Linda Book: Europas eldste manuskript?

Oera Linda Book (OLB) er et frisisk manuskript hvis nåværende original går tilbake til 1870. Manuskriptet består av flere oppsamlede tekster og brev som skal ha blitt skrevet av åtte forfattere i forskjellige perioder fra 2194 f.Kr. til 803 e.Kr. De eldste tekstdelene, hvis genuine, vil således utgjøre Europas eldste manu­skript.

 

Fra 558 f.Kr., da OLB beskriver bryllupet mellom Adela og Apol, og helt frem til 1800-tallet, skal manuset ha gått i arv fra den ene generasjon til den neste innen den frisiske Over de Linda-slekten. Manuset skal ha vært holdt strengt hemmelig i frykt for at det skulle bli oppdaget av kristendommens voktere, som ville ha ansett det som kjettersk og brent det. I 1848 mottok Cornelius Over de Linden manuset fra sin tante, og med profesjonell hjelp fikk han det oversatt fra oldfrisisk til moderne frisisk og utgitt i 1870. I 1871 ble den moderne frisiske versjonen oversatt til hollandsk. Den hollandske versjonen ble så oversatt til engelsk av William R. Sandbach og utgitt i 1876 (online). Den engelske utgaven vakte først oppstyr i de akademiske sirkler, men ble så hurtig avfeid som en forfalsk­ning. Responsen på og kritikken av OLB kan studeres nærmere i Wiki-artikkelen Oera Linda Book. Anthony Radford fra California har analysert og kommen­tert OLB i sin web-bok From Goddess to King (1997), hvilket er til meget god hjelp.

 

Historikerne føler seg nok tvunget til å avvise OLB fordi innholdet er for kontro­versielt og avvikende fra den akademiske konsensus-versjonen. Historikerne er derfor ikke en gang villige til å diskutere deler av teksten som mulig genuin. Som motvekt til dette vil jeg hevde at OLB har for mange besynderlige trekk som indikerer at dette ikke er eventyr. Store deler av teksten er lov­samlinger som for de aller fleste er svært kjedelig lesestoff, men som ville ha krevd svært mye arbeid og omtanke å dikte opp. De tekstfragmenter som kan karakteriseres som ”historisk dynamitt” er meget vanskelig å forestille seg som et produkt av fri fantasi. Eventyrforfatteren måtte i tillegg ha vært et lingvistisk geni.

 

Selv om man velger å tro på de oppsamlede tekster og brev i OLB som historisk genuine, må de naturligvis i likhet med alle andre historiske dokumenter underkastes en rekke typer tekstanalyser. Hva i teksten fremmes som førstehåndskunnskap? Hva i teksten fremmes som annenhåndskunnskap, men som ifølge forfatteren har høy troverdighetsverdi? Hva i teksten fremmes som annenhåndskunnskap som forfatteren selv betrakter som rykter av tvilsom karakter? Hvordan fortonte det kulturelle verdensbildet seg for de forskjellige forfatterne, og hvordan ble de påvirket av dette i tolkningen av sine første­håndsopplevelser? Hvilke anakronismer inneholder OLB? Det er verdt å gjøre oppmerksom på at Mose­bøkene og Homers Iliaden og Odysséen fortsatt er gjenstand for intens akade­misk forskning, analyser og diskusjon til tross for at deler av innholdet av de fleste avvises som fiksjon fremfor fakta. Det er altså ikke snakk om et enten/eller når det gjelder innholdets sannhetsgehalt, selv om dokumentet i seg selv er historisk genuint.

 

Oera Linda Book begynner med en skapelsesmyte. Den monoteistiske Gud Wr-Alda (med hunkjønns­endelse) skaper Jorden, som så bærer frem planter og dyr. Wr-Alda bringer så frem tre gudinner eller ET-kvinner som hver skal være beskyttende og oppdragende Jordmor for hver sin etniske folkegruppe. Den svarte og liden­skapelige Lyda får Libya i Afrika og folkegruppen der som sitt domene. Den gule, forfengelige og forførende Finda får Øst-Europa og folke­gruppen der som sitt domene. Lenger ut i teksten får vi et mer spesifikt inntrykk: at Finda var Jordmor for den finsk-ugriske urbefolkningen fra Sentral- og Nord-Russland vest for Uralfjellene, som med tiden migrerte stadig vestover innover i Europa.

 

Den lyse, rettskafne og vise Frya var opprinnelig Jordmor for en gruppe på Altland (”det gamle land”), en øy ute i Atlanterhavet som gikk under i en kataklysme 2194 f.Kr. Kan dette ha noe med Doggerland å gjøre, som riktignok gikk under 3000 år tidligere? Frya og noen av hennes ”barn” rakk imidlertid å komme seg over til det euro­peiske fastlandet, hvor de etablerte sitt første hovedkvarter i en provins ute ved kysten av Holland. Dette nye hjemstedet kalte de for Texland, som løst kan oversettes med ”Landet der (Fryas) grunnlovstekst holdes i hevd”. Dette stedet ligger antagelig i nærheten av øyen Texel, der OLB-manuskriptet befant seg i 1820 hos Andries Over de Linden da han døde.

 

Den gråfargete øyen nord for Den Helder er Texel

 

Vi får inntrykk av at et løst organisert matriarkalsk system hadde blitt etablert over hele Vest- og Øst-Europa samt i Libya-regionen av Afrika.

 

Rett etter 2194-kataklysmen ønsker Frya å dra tilbake til sin hjemplanet. Men for å kunne beholde kontakten med den gruppen hun har vært Jordmor for, etablerer hun før avreise en institusjon og tradisjon som skal fungere som kontaktledd mellom henne og gruppen. En ”folkemor” skal velges som har det øverste ansvaret for at Fryas visdom og moralske lovbud følges og holdes vedlike. De hellige lamper som nevnes så ofte i teksten, som det helligste av alt, synes å gjøre fjernkommunikasjon med Frya mulig.

 

Folkemoren hadde ansvaret for hele Fryas land, men ansvaret ble delegert nedover til de lokale provinsene, som hadde hver sin ”borgkvinne”. Hver borg­kvinne hadde igjen et antall jomfruer under seg. Den første folkemoren, som ble valgt av Frya selv, het Fasta. På basis av teksten forstår vi at Fasta er opphavet til den greske gudinnen Hestia og romernes Vesta, og at kulten med de romerske vestalinnene hadde sitt opphav i Fryas folkemor-tradisjon [Wiki-artikkel: Vesta (mythology)].

 

49 år etter at Frya hadde forlatt Jorden, fjernkommuniserer hun så Fasta og alle som er tilstede hører henne. Frya dikterer da den kodeks eller grunnlov, kalt Tex, som folket hennes skal følge. Dyder som sannhet, rettferdighet, frihet, likeverd, og omsorg for hverandre, står høyest. Fra da av kalte folket seg for Fryas barn.

 

OLB gjengir ordrett Fryas Tex (kap. III), deretter Fastas utdypninger herav (kap. IV-X). Deretter kommer sjøkongen Minno [ja, den legendariske kong Minos fra Kreta!] med sine lovbud og visdom for sjøfolk (kap. XI-XIII). Først fra kap. XIV og utover kommer selve historien, men derfra står høydepunktene i kø. Vi presenteres for sjøkongen Sterik og hans tre nevøer (neef) Wodin, Teunis og Inka. Vi presenteres for sjøkongen Jon som har gitt navn til de ioniske øyer, og for tempelprestinnen Minerva som i Aten blir guddommelig­gjort som Athene. Vi presenteres for tempelkvinnen Gertmannar som har gitt navn til Germania, og for kvinnen Kalta som har gitt navn til kelterne. Som Radford har kommen­tert, Oera Linda Book er en etymologisk fryd. Vi får til og med høre litt sladder om gode, gamle Odyssevs!

 

Kapitlene fra XXXII og utover er mindre sensasjonelle, men de viser at sentre og lommer av den kjønnslikeverdige og høy-etiske Frya-kulturen varte helt frem til Jesu tid. Leseren oppfordres hermed til å studere originalteksten og Radfords web-bok på egen hånd. Høydepunktene fra Oera Linda Book vil bli nevnt i de kapitler hvor de tidsmessig hører hjemme.

 

 

 

f) Sjøkongen Nef Teunis: Fønikernes første konge, opphav til Neptun

En av de største gåter og mest debatterte emner når det gjelder Middelhavs­landenes oldtids­historie, er opphavet til fønikerne som hadde sitt hovedkvarter ved kyststrekningen av dagens Libanon. Phonisia er gresk for ”palmeland”. Hvor kom fønikerne fra? Var de en heterogen gruppe? Gikk deres sjøreiser også utenfor Gibraltarstredet?

 

Oera Linda Book, kap. 23-24, forteller om de tre nevøene (nef er frisisk for nevø) til sjøkongen Sterik: Wodin, Teunis og Inka. Wodin var en krigsherre som endte opp som konge for Magyar-folket, som ungarerne fortsatt kaller seg (Wiki: Hungarian people). Kanskje Wodin kan gjenfinnes i deres myto­logi? Nef Teunis hadde tidligere seilt for den egyptiske faraoen, og ønsket nye oppdrag. Nef Inka var imidlertid ikke så lysten på dette. Han ville heller finne et sted hvor han kunne slå seg ned. Han lurer på om det kan være noen landområder igjen av det gamle Atland som ikke har sunket under havet. Han seiler av sted med sin flåte, ingen hører mer fra ham.

 

Nef Teunis ankommer den fønikiske kysten med sin flåte i år 2000 f.Kr. Hans mannskap er multi-etnisk og svært heterogent, da det alltid er noen som hopper av og nye som mønstrer på ved de forskjellige havnene på ferdene i Atlanter­havet og Middelhavet. Nef Teunis og hans mannskap slår seg ned på en øy rett utenfor den fønikiske kysten. Magyar’ene og finnene fra beset­ningen ønsket at stedet skulle kalles Thyris­burg, etter deres gud Týr. Ved at Teunis godtok dette, utnevnte de ham til konge. Dette skal være opphavet til den fønikiske byen Tyre som ligger i dagens Libanon. Nabobyen Sidon lå der fra før av, og handel oppsto med Golan-prestene derfra.

 

At det skal ha eksistert små sentre for en litterær og matriarkalsk høykultur spredd over hele Europa, med hovedkvarter ved kysten av Holland, på 2000-tallet f.Kr., er for utrolig for dagens historikere. At det var denne høykulturen langs den europeiske Atlanterhavskysten som var opphavet til fønikerne, kan for noen virke logisk og intuitivt riktig. Det er flere historiske referanser til at egypterne, grekerne og berberne på den tiden hadde hørt om et folk som bodde i Nord-Europa. Det er også kjent hvordan fønikerne ønsket å monopolisere Atlanterhavet og derfor beholdt sine hemmeligheter for seg selv.

 

Fønikisk båt

 

 

g) ET-grupper og vimanas i veda-litteraturen

India har sin egen eventyrlige alternativhistorie, reflektert særlig i veda-litteraturen, som definitivt har et mytologisk lag. Forfattere av alternativhistorie har gjerne fokusert på vimana-begrepet i den eldre indiske litteraturen. Ordet vimana ble i litteraturen brukt i flere betydninger, både om luftfartøy med vinger og om vingeløse romfartøy. Richard L. Thompson nevner i sin bok, Aliens identies: Ancient Insights into Modern UFO Pheno­mena (2. utg. 1995), den viktigste veda/hindu-litteraturen ang. ET-vesener, romskip og luft­fartøyer:

 

Bhagavata Purana, Mahabharata, og Ramayana er tre viktige verk tilhørende Indias veda-tradisjon. Jeg nevnte i kapittel 6 at disse tre tekstene inneholder svært mye interes­sant stoff ang. luftfartøyer kalt vimanas. Tekstene beskriver også forskjellige raser av menneskelignende vesener som styrte disse fartøyene, og tekstene diskuterer de sosiale og politiske relasjoner i daværende tider mellom disse vesenene og menneskene her på Jorden”

 

De tre nevnte verkene er i sitt innhold så fantastiske at det er vanskelig å se på dem som historie, samtidig som det er vanskelig å forstå hvordan de kan være rene diktverk. Dersom verkene har en historisk kjerne av sannhet, er det vanskelig å si noe om i hvilket århundre eller årtusen de beskrevne dramaene skulle ha utfoldet seg i. Zetaene kommenterer ikke inn­holdet i verkene direkte, men i ZetaTalk-notatet The Vedas (1996) bekrefter de til en viss grad det kosmo­logiske verdens­bildet som forfatterne av verkene tok for gitt:

 

“Dén kunnskapstradisjonen fra oldtiden som hadde sitt opphav ved Persia­bukten beskriver med stor nøyaktighet det samkvem som oppsto mellom mennesker og utenomjordiske og kjempe­humanoidene fra den 12. planet. Denne delen av verden var bokstavlig talt over­svømmet av utenomjordiske av både selvisk og uselvisk orientering, pga. forstyrrelsen i Jordens balanse [relatert til jordmenneskene] som de store og aggressive kjempe­humanoidene forårsaket. De utenomjordiske av selvisk orientering kom for å fremme denne ubalansen som var i deres favør pga. frykten og hjelpeløsheten som jordmenneskene som hadde blitt tatt til slaver opplevde. De utenomjordiske av uselvisk orientering kom for å snu denne trenden. Slagene mellom de to ET-gruppene resulterte til slutt i at Council of Worlds aktiverte en karantene for kjempehumanoidene, som så forlot Jorden.

 

Under disse slagene var utenomjordiske av begge orienteringer engasjert til en serie begrensede oppdrag som i noen tilfeller inkluderte muligheten for død eller skade på legemet som disse åndene inkarnerte inn i. For jord­menneskene som var vitne til dette dramaet virket det hele magisk og fantastisk, og i likhet med dagens kontaktpersoner fant de det meget usannsynlig at deres fortellinger ville bli trodd. Likevel, energisk skrev de ned alt de så og hørte, for ulik dagens kontaktpersoner var de tillatt å bevare minnene i deres dagsbevissthet. Alle besøk eller tilfeldige møter før Roswell-styrten var således dagsbevisste, da Jorden ennå ikke hadde hatt et formelt stemmevalg ang. sin kommende orientering [dvs. om Jorden skulle bli en planet for en 4D-selvisk eller 4D-uselvisk menneskehet]. Således ble det klassiske slaget mellom de selviske ET-gruppene og de uselviske ET-gruppene skrevet ned i vedaene, med beskrivelser av intelligente livsformer av enhver form og størrelse, samt beskrivelser av forskjellige anti­gravitasjonelle feno­mener som levitasjon og svevende luftfartøyer. Alt sammen virkelig, og fortellingene er like fascinerende for jordmenneskene i dag som i fortiden.”

 

 

Litteratur:

Childress, David Hatcher: Vimana aircraft of ancient India & Atlantis (1995). Hovedsaklig en kompilasjon og gjengivelse av kjente veda-skrifter.

 

Colavito, Jason: Ancient Atomic Bombs: Fact, Fraud and the Myth of Prehistoric Nuclear Warfare [online-artikkel, 31 s.]

 

Davenport, David W. & Ettore, Vincenti: 2000 a.C., distruzione atomica (1979). Italiensk, 236 sider.

 

Kanjilal, Dileep Kumar: Vimana in ancient India: Aeroplanes or flying machines in ancient India (1985). 123 sider. 

 

Wiki-artikler:

* Vimana

* Vaimānika Shāstra. Et kanalisert verk fra 1918-1923.

 

 

Tilbake til:  Denne bok, innholdsside  //  Home