KAPITTEL 7

5300 - 2500: Overgangen til patriarki og herskermodellen

 

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2012. 

 

a) Nibiru passerer ekliptikken ca. 5285 f.Kr.

b) Marija Gimbutas: Kurgan-hypotesen

c) Riane Eisler: Herskermodellen kontra partnerskapsmodellen

d) James DeMeo: Saharasia

e) Veda og Shivas tantra: Indias to åndelige røtter

f) Dinosaurer og mennesker i interaksjon

 

 

a) Nibiru passerer ekliptikken ca. 5285 f.Kr.

Ifølge ZetaTalks tidsangivelser passerte Nibiru ekliptikken ca. 5285 f.Kr. Dette førte til en mindre jordskorpeforskyvning der Det østsibirske hav ble skjøvet ut av Nordpolen, og Grønland ble forskjøvet til Nordpolen. ZetaTalk hevder at dette var tidspunktet da Atlanter­havet brøt gjennom Gibraltarstredet og fylte opp det myrlandskapet som nå er bunnen av Middel­havet.

 

”Ifølge zetaene var Middelhavet et myrlandskap i fortiden, ikke et hav, hvilket tillot fortidsmennesket å migrere fra Afrika til Europa. Da Middelhavs­området revnet under jordskorpeforskyvninger, sank det, og beviset på skvulpende sjøvann står som bevis på tidspunktet for én av disse skvulpende hendelsene, to jordskorpeforskyvninger tilbake eller tilnærmet 7.200 år siden.”

 

Denne informasjonen står i motsetning til en artikkel som ble trykt i Nature i desember 2009, der et spansk forskningsteam hevdet at Middelhavet ble gjenfylt for 5,3 millioner år siden, under Zanclean-flommen (Wiki-artikkel: Zanclean flood). Plinius den eldre, en romersk natur­forsker og fysiker som levde i det første århundret e.Kr., refererte til en mytologisk fortelling der det var guden Herkules som skapte Gibraltarstredet og lot Atlanterhavet fosse inn i Middelhavet.

 

Geologen William Ryan og oceanografen Walter Pitman fikk i 1998 utgitt boken Noah's Flood: The New Scientific Discoveries About The Event That Changed HistoryHer hevder de at Svartehavet tidligere hadde vært en ferskvannsinnsjø, men at ca. 5600 fvt. inntraff en lokal flomkatastrofe da salt­vannet i Middel­havet trengte gjennom det nåværende Bosporus-stredet og økte vannstanden i Svartehavet. For et oppdatert sammendrag av forsk­ningen om Svartehavets flomopphav, se Wiki-artikkelen Black Sea deluge theory.

 

Før jordskorpeforskyvningen ca. 5285 f.Kr. var det fastlandsforbindelse mellom Stor­britannia og dagens vestkyster av Danmark, Tyskland og Neder­land. Oppdagelsen av indikasjoner på en slik forbindelse går tilbake til 1913-15, men det var først i 1998 at fastlandsforbindelsen ble illustrert med en rekke spekulative karter og fikk navnet Dogger­land av professor Bryony Coles. I Doggerland vandret jegere, mammuter og andre store pattedyr i et savanne­aktig landskap, med et behagelig klima. Et britisk 15-årig forskningsprosjekt om historien til Doggerland, som på 5000-tallet f.Kr. forsvant helt under havet og ble en undersjøisk kontinentalhylle i Nord­sjøen, ble avsluttet i 2012. Konklusjonene av dette forskningsprosjektet kan man lese om i MailOnline-artikkelen 'Britain's Atlantis' found at bottom of North sea - a huge undersea world swallowed by the sea in 6500 BC (3. juli 2012).

 

Doggerland 6000 f.Kr., markert med rødt.

 

Sammenhengen mellom Doggerlands endelige forsvinning under havet og det undersjøiske Storegga-raset utenfor Norskekysten med den etterfølgende tsunamien, er uklar. I artikkelen til Bernhard Weninger et al. (2008), The catastrophic final flooding of Dogger­land by the Storegga Slide tsunami, blir Storegga-raset datert til 5300 (± 30 år) f.Kr. Raset skjedde ved kanten av en kontinentalhylle, og besto i at 2400-3200 km3 med sedimenter raste ut i dyphavsbassenget. En 10-20 meter høy tsunamibølge oppsto som skal ha hatt katastrofale effekter på de omliggende landområder, inkludert Skottland. 700-3000 personer kan ha omkommet. Den engelske kanal kan ha blitt åpnet av denne hendelsen, som dermed kom til å skille Storbritannia fra det europeiske kontinentet. Sammenhengen mellom denne hendelsen og den plutselige klima­endringen som klimatologene kaller ”the 8.2 kiloyear event”, er heller ikke klar (Wiki: 8.2 kiloyear event).

 

 

b) Marija Gimbutas: Kurgan-hypotesen

Marija Gimbutas’ hypotese om Kurgan-folket må som tidligere nevnt evalueres uavhengig av hennes hypotese om Gammel-Europa, selv om de to hypotesene er nøye knyttet til hverandre. Kurgan-hypotesen ble først presentert i 1956. Den går i korthet ut på at kurgan­folket fra de russiske steppene nord for Svarte­havet kom i tre store invasjons­bølger sørvestover til Gammel-Europa, og erstattet den fredelige, kjønns­likeverdige og gudinne­dyrkende kulturen med deres egen hersker- og krigsideologi [Wiki: Kurgan hypothesis]. De tre store invasjons­bølgene skal ha kommet i følgende perioder:

 

·       4.500 – 4.000 f.Kr. [tidlig proto-indoeuropeisk kultur]

·       3.500 – 3.000 f.Kr. [middel proto-indoeuropeisk kultur]

·       3.000 – 2.500 f.Kr. [sen proto-indoeuropeisk kultur]

 

”Kurgan”, et russisk ord av tyrkisk opprinnelse, er navnet på de karak­teristiske grav­haugene som dette folket bygde for sine høvdinger og krigsherrer. Disse haugene kunne bli store nok til å danne kunstige voller. Krigsherren ble plassert i sentrum av graven. Gimbutas brukte altså navnet på disse krigsherre-gravhaugene som generelt navn på hele folkegruppen.

 

En kurgan (gravhaug for krigsherre)

 

Kurganfolket var nomadisk. De hadde fedrift, og de hadde domestisert hesten. Det oppsiktsvekkende ved dem var deres ekstremt utviklete hersker- og krigsideologi som preget hele deres sosiale struktur, kultur og religion. Den sosiale strukturen var autoritær, med krigsherrene øverst på samfunnsstigen. Deres religion var basert på mannlige himmelguder og krigsguder. Våpnene ble dyrket som hellige gjenstander, og ofringer ble gjort for dem! Økonomien var langt på vei basert på krig, plyndring og slavehold. Kvinner hadde ingen myndighet; de ble behandlet på linje med husdyr og eiendom. Mennene høyt på den sosiale rangstigen hadde flere hustruer, konkubiner og slaver, som ved hans død ble drept slik at de kunne begraves ved siden av ham. Våpen, hugg­tenner og andre symboler på en mektig kriger/hersker ble også lagt ned i graven.

 

Kurganfolkets gradvise ekspansjon fra 4000 til 1000 f.Kr.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis

 

 

Gimbutas beskrev i 1977 kontrastene mellom de to kulturene i artikkelen The First Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe:

 

”Kulturene til Gammel-Europa og Kurganfolket var hverandres antiteser. Gammel-europeerne var bofaste hagebrukere som var tilbøyelig til å leve i store velorganiserte byer. Fraværet av festningsverk og våpen vitner om fredfull sameksistens innen en likeverdbasert sivilisasjon som trolig var matrilineær [slektsskapslinjen følger morssiden] og matrilokal [brud­gommen flytter inn i brudens hushold]. Kurgansystemet besto av patri­lineære [slektsskapslinjen følger farssiden] og sosialt lagdelte enheter av gjetere som bodde i små landsbyer eller i sesongbaserte bosetninger mens deres husdyr gresset over store områder. Den ene økonomien basert på hagebruk, og den andre basert på avl og beiting, skapte to kontrære ideologier. Det Gammel-europeiske trossystemet fokuserte på dyrknings­plantenes syklus av fødsel, død og gjenfødsel, som er materialiseringen av det feminine prinsipp, av Moderens skapelsesvirksomhet. Kurgan-ideologien, som kjent fra indo-europeisk mytologi, opphøyet de virile, heroiske kriger­gudene fra den strålende og tordenbrakende himmel. Våpen var ikke-eksisterende i Gammel-Europas forestillingsverden, mens dolken og strids­øksen var de dominerende symboler for Kurganfolket, som i likhet med alle kjente indo-europeere forherliget sverdets dødelige kraft.”

 

 

Kurganfolkets proto-indo-europeiske språk ble integrert med de invadertes språk i Gammel-Europa, hvilket resulterte i Europas indo-europeiske språk. Med Kurganfolkets invasjonsbølger og rasering av Gammel-Europas fredfulle kulturer ble Europa gradvis forvandlet til ”barbarenes rike”. Hybridkulturer oppsto som kulturelt og teknologisk var mindre avanserte. Betydningen av Kurganfolket kan ikke overvurderes, for ifølge kulturhistoriker Riane Eisler var de opphavet til herskermodellen (eller ”den patriarkalsk-nevrotiske kultur”) som har vært rådende i Vesten de siste 6000 årene.

 

 

c) Riane Eisler: Herskermodellen kontra partnerskapsmodellen 

Riane Eisler, født i Wien i 1931, emigrerte senere til USA der hun utdannet seg i sosiologi og jus [Wiki: Riane Eisler]. Inspirert av arbeidet til Marija Gimbutas, og særlig Gimbutas’ kontrastering av kulturene til Gammel-Europa og Kurganfolket, skrev hun boken Begeret og sverdet: Vår historie, vår fremtid (1987). Boken ble en velfortjent braksuksess som har blitt over­satt til over 20 språk, inkludert de fleste europeiske språkene samt kinesisk, russisk, koreansk, hebraisk, japansk og arabisk. Med utgangs­punkt i Gimbutas’ idéer er boken en blanding av kulturhistorie og evolusjons­teori.

 


Riane Eisler

 

Eisler brukte kulturene i Gammel-Europa og det minoiske Kreta som historiske eksempler på en psyko-sosio-kulturell arketype som hun kalte for partner­skaps­modellen. Eisler brukte så kulturen til Kurganfolket som et historisk eksempel på en psyko-sosio-kulturell arketype som hun kalte hersker­modellen. Med utgangspunkt i disse to arketypiske modellene, som er hver­andres anti­teser, skrev hun så sin egen tolkning av vår kulturelle verdens­historie. Hun betrakter partnerskapsmodellen som kulturens evolusjonære mål, og er således engasjert i å identifisere hovedfaktorene som hindrer og som fremmer reali­seringen av partnerskaps­modellen i dagens verden.

 

I 1995 ble Eislers andre store bok utgitt, Sacred pleasure: Sex, myth, and the politics of the body. Her fokuserer hun spesielt på hvordan synet på seksuell nytelse, kvinnen og hennes kropp har endret seg gjennom tidene, og hvordan dette synet har påvirket de seksuelle relasjoner.

 

I hvilken grad herskermodellen eller partnerskapsmodellen dominerer en kultur, preger i høy grad ideologiske, religiøse, politiske og sosiale parametere, samt mellom­­­menneskelige og seksuelle relasjoner. Eisler (1995) har beskrevet hvordan de to modellene virker inn på de forskjel­lige parametere:

 

·        Kjønnsrelasjoner. Hvorvidt mannen og de stereotype maskuline verdier betraktes av sam­funnet som bedre eller som ­likeverdige med kvinner og de stereotype feminine verdier.

 

·        Vold. I herskermodellen er en høy grad av vold og maktmisbruk institu­sjonalisert i sam­funnet, der den sterkestes rett er loven.

 

·        Samfunnsstrukturen. Samfunnsstrukturen i herskermodellen er hoved­saklig autoritær og makthierarkisk. Samfunnsstrukturen i partner­skaps­modellen er basert på generell likeverdighet og tole­ranse overfor forskjel­lige samfunns­grupper, enten det dreier seg om kjønn, rase, religion, seksuell orientering...

 

·        Seksualitet. I herskermodellen er tvang et sentralt element når det gjelder partner, samleie og reproduksjon. Det å herske blir gjerne erotisert, samtidig som erotisk nytelse ofte undertrykkes av frykt. Sex er primært til for mannens reproduksjon og glede. I partner­skaps­modellen er gjensidig respekt, frihet og glede det sentrale element ved partnervalg, samleie og reproduksjon.

 

·        Åndelighet. I herskermodellen er den åndelig-mytologiske dimensjonen preget av mannlige guder som autoritært hersker over – og gjerne straffer og utnytter – gudinner og lavere mannlige guder. Typisk for hersker­modellen er troen på en evig himmelsk tilværelse etter døden, samt på dualismen Godt og Ondt. I partnerskapsmodellen er naturens kretsløp symbol for det større kosmiske kretsløp bestående av syklusen fødsel, sex, død og gjenfødsel. Kvinnens og Naturens liv­givende kraft verdsettes høyt.

 

·        Nytelse og smerte. I herskermodellen ligger påføring av smerte (og trusselen herom) bakom alle relasjoner for å vedlikeholde hersker­modellen: i relasjonene mann-kvinne, mann-mann, voksne-barn, nasjon-nasjon, menneske-natur. Smerte og lidelse hellig­gjøres. I partner­skaps­modellen er relasjonene preget av gjensidig omsorg og glede. Sex, kjærlighet og nytelse helliggjøres.

 

·        Makt og kjærlighet. I herskermodellen er den høyeste makt det å dominere og ødelegge, symbolisert ved Sverdet. I partnerskapsmodellen er den høyeste makt det å gi og pleie, symbolisert siden de tidligste tider ved Det Hellige Beger. Kjærlighet aner­kjennes som det høyeste uttrykk for livets evolusjon på vår planet, samt som den universelle bindende kraft.      

 

 

Eisler fant ordet ”matriarki” uheldig som beskrivelse av de kjønnslikeverdige kulturer, da ordet kan gi inntrykk av en herskermodell der kvinnen hersker over mannen. Eisler lanserte derfor et nytt ord for kjønnslikeverdige kulturer: gylani (gy- for kvinne, -l- for likhet, og an for mann).

 

Eisler ble hedret som eneste kvinne blant de tyve største tenkerne i boken Macrohistory and Macrohistorians (1997), redigert av Johan Galtung og Sohail Inayatullah. Eisler har på 1990-tallet sammen med sin mann David Loye grunnlagt The Center for Partnership Studies, som arbeider for å transformere samfunnet i gylanisk retning.

 

Det store spørs­målet er hvorvidt herskermodellen oppsto naturlig som et resultat av menn­eskets natur og genetikk, om den oppsto som resultat av særdeles traumatiske naturbetingelser (James DeMeo), eller om den oppsto som resultat av påvirk­ning og imitasjon av anunnakienes egen kultur. Hva var opphavet til de patriar­kalske kulturenes mannlige krigsguder og himmelguder? Zetaene har i et meget kort ZetaTalk-notat, Visigoths (1996), indikert at anunnakiene var inspirasjons­kilden til krigs- og himmelguder verden over:

 

”Dersom kjempehumanoidene fra den 12. planet var inspirasjonskilden til mytene om de olympiske guder, var de også inspirasjonskilden til vikingenes guder og fortellingene til de germanske vestgoterne? Ja, de var faktisk det; de etterlot sin signatur i legender overalt hvor de hadde baser på Jorden. Mens deres foretrukne klesdrakt ikke var så ulik den som de romerske legionærene gikk i, tilpasset de klesdrakten etter klimaet. Nord-Europa var i mange perioder i fortiden like bitende kaldt som det er i dag; pelsdrakter var derfor standarden. Lik de olympiske gudene, var viking­gudene og de vestgotiske barske og rygget ikke unna når en konflikt først hadde begynt. I likhet med jordmenneskene tok de selv i bruk alle typer fremkomstmidler. Der fjellene grenset til havet, var skip det mest effektive. Hva gjorde disse kjempehumanoidene i det nordlige Europa? De utforsket, på samme måte som bragte dem til Sør-Amerika og således over Stille­havet. De var på utkikk etter gull, og skjerpet etter gull overalt.”

 

 

d) James DeMeo: Saharasia

James DeMeo er forfatteren av boken Saharasia: The 4000 BCE Origins of Child Abuse, Sex-Repression, Warfare and Social Violence, In the Deserts of the Old World (2nd Edition Revised & Updated, 2006). Dette er en sterkt utvidet, forbedret og oppdatert utgave av en doktor­avhandling han leverte inn til University of Kansas, fakultetet for geografi, i 1986. Saharasia er et grun­digere, mer integrerende og globalt verk enn Riane Eislers bok Begeret og Sverdet (1987). Ambisjonen bak Saharasia var å identifisere årsakene til patriarkiets oppståen, samt hvor og når patriarkiet først oppsto. En oppsummering av boken gis i DeMeos artikkel Summary Article on Saharasia. Til bokens utgave 2 ble et nytt forord og et oppdateringskapittel skrevet, som også gir en god introduksjon til boken: Preface to the Revised Second Edition og Update on Saharasia: New Findings Since the First Printing.

 

James DeMeo

 

Patriarkiets primærsone har de siste årtusener og frem til idag vært ”Sahar­asia”: Det ørken­beltet som strekker seg fra den vest-afrikanske kysten, gjennom hele Nord-Afrika, Midt-Østen, Sentral-Asia og nesten helt frem til Beijing i Kina. Dette ørkenbeltet er 13.000 km langt og i gjennomsnitt 1.600 km bredt. Rundt 5000 f.Kr. begynte klimaet å bli tørrere, og det frodige savanne- og skogslandskapet i Saharasia tørket ut og ble gradvis forvandlet til et ørken­landskap i sonen fra Arabia til Sentral-Asia. Denne uttørkingen var på sitt mest intense etter 4000 f.Kr. I de kommende 2000 årene fortsatte ørken­spredningen vestover til Vest-Afrika og sørøstover til Indusdalen og Vest-Kina. Klimaendringen som skapte Saharasia-ørkenbeltet var ifølge DeMeo den største enkelt­stående globale miljømessige endring og katastrofe siden slutten av istiden.

 

Med uttørkningen fulgte hungersnød og tørkekatastrofer som tvang folk til å oppgi deres tradi­sjonelle levevis og til å ta opp en nomadisk tilværelse. Begynnelsen på militant nomadisme ses først i Arabia og Sentral-Asia for 6.000 år siden, som ble de to kjerne- og spredningsregionene i Saharasia for ekstremt patriarkiske institusjoner og tradisjoner: Traumatisering av spebarn, under­trykking av seksualutfoldelse og seksualglede, underordning av kvinnen, alle menneske­lige relasjoner plasseres inn i en hierarkisk herskermodell osv. Ut fra de to kjerne- og spredningsregionene gikk med tiden migrasjonsbølger i alle retninger (nord og sør; øst og vest) som bragte med seg patriarkiets psyko­kulturelle kompleks.

 

Fra den arabiske kjerneregionen kom krigerske nomadegrupper som semittene og araberne, som invaderte og transformerte mye av det nære Østen, Nord-Afrika og deler av Afrika sør for Sahara. Fra den sentral-asiatiske kjerne­regionen kom krigerske nomadegrupper som indo-arierne, kurgerne, skyterne, hunerne og tyrko-mongolerne, som invaderte og transformerte Europa, Kina, India, mye av det nære Østen, samt Nord-Afrika og deler av Afrika sør for Sahara.

 

I de regioner der begynnelsen på uttørkningen falt sammen med begynnelsen på en større patriarkisk fase, kan man anta at traumatiserende hungersnød og tørke­katastrofer var hoved­faktorene som utløste patriarkiet. I de tilfeller hvor patriarkiet oppsto før begynnelsen på en større uttørk­ning, er invaderende migra­sjoner av militante, patriarkiske folkegrupper fra Arabia og Sentral-Asia den første utløsende årsak. De patriarkiske trekkene ble så ytterligere forsterket ved den kommende uttørkning med tilhørende hungers- og tørkekatastrofer. Når traumene først hadde forankret seg psykisk og kroppslig, ble de ført videre til neste genera­sjon gjennom barneoppdragelsen, og med tiden ble traumati­seringen institusjonalisert. DeMeo tror ikke det er tilfeldig at de kulturer som idag praktiserer rituell genital mutilasjon av kvinner, er dem som tilhører den mest ekstreme gruppen av andro­kratiske kulturer.

 

Begyn­nelsen på uttørkningen og begynnelsen på de kulturelle endringene vari­erte fra region til region. Tabellen nedenfor er fra DeMeo, her ordnet krono­logisk etter begynnelsen på en større patriar­kisk fase:

 

Region

Begynnelsen

på uttørkning

Begynnelsen på

patriarkisk fase

Arabia

ca. 4000 f.Kr.

ca. 4000-3500 f.Kr.

Sentral-Asia

ca. 5000-3500 f.Kr.

ca. 4000-3000 f.Kr.

Anatolia

ca. 5000-2000 f.Kr.

ca. 4000-3500 f.Kr.

Iran

ca. 5000-2500 f.Kr.

ca. 4000-3000 f.Kr.

Mesopotamia

ca. 5000-2500 f.Kr.

ca. 3500-2500 f.Kr.

Nord-Afrika (øst)

ca. 3000 f.Kr.

ca. 3100 f.Kr.

Nord-Afrika (vest)

ca. 3000 f.Kr.

ca. 2600-500 f.Kr.

Vest-Kina

ca. 3000-2000 f.Kr.

ca. 2000 f.Kr.

Indusdalen

ca. 2000 f.Kr.

ca. 2000 f.Kr.

 

 

Etter at patriarkiet hadde blitt institusjonalisert over hele Saharasia, fortsatte migrasjons­bølger herfra å spre patriarkiet til de inntil- og nærliggende regioner. Generelt kan sies at jo lenger bort man beveger seg fra Saharasia, dess svakere former av patriarkiet ble institusjo­nalisert. De to gylaniske kulturene av betyd­ning som overlevde lengst, var Harappa-kulturen i Indusdalen (frem til 1750 f.Kr.) samt den minoiske kulturen på Kreta og Santorini (frem til 1630 f.Kr.). DeMeo argumenterer for at patriarkiet må ha blitt eksportert fra Den gamle verden til Den nye verden lenge før Christofer Columbus kom til Karibia i 1492. Ifølge DeMeo synes patriarkiet å ha blitt innført temmelig plutselig, og i fullt utviklet form, ved den peruanske Stillehavskysten ca. 2500 f.Kr. og ved Mellom-Amerikas karibiske kyst ca. 800 f.Kr.

 

Én av James DeMeos hovedkonklusjoner er at:

”destruktiv menneskelig aggresjon og sadisme i deres verste former – som inklu­derer despotisme, krigføring, rituelle drap, og den brutale under­kastelsen av kvinner og barn til seksuelle formål – er en relativt nylig utvikling i menneskets historie, av kortere varighet enn 6000 år, og kan spores tilbake i tid til Sentral-Asia og Arabia”.

 

For å kartlegge det globale mønsteret av patriarkiske kulturer, utviklet DeMeo først en korrelasjons­tabell bestående av 63 kulturelle variabler. Data for hver enkelt variabel ble så plottet inn i et dataprogram for den enkelte kultur. På denne måten kunne han på en skala fra 0–100 % kvantifisere kulturens grad av patriarki. DeMeos to kilder for data for de enkelte variabler var:

 

1)     A cross-cultural summary (1967) av Robert Textor, der hver av 400 kulturer verden over ble analysert inn i 500 forskjellige kulturelle vari­abler.

2)     Ethno­graphic Atlas (1967) av George Peter Murdock, der hver av 1170 kulturer verden over ble analysert inn i 50 forskjellige variabler.

 

De to kildene ble for sikkerhets skyld sjekket mot hverandre før de ble forent, de resulterte i det samme mønsteret. Dette mønsteret ble videre integrert med en database over klima- og landskapsforandringer gjennom tidene.

 

Verdenskart over patriarkalsk atferd

Dette kartet dekker perioden 1840-1960, og er basert på kulturelle data om innfødte fra Murdocks Ethnographic Atlas (1967). Kartet gir en global oversikt over graden av patriarki i de enkelte kulturer, med utgangspunkt i 15 kulturelle variabler for patriarki.


Copyright by James DeMeo, reprinted with permission

 

 

DeMeos konklusjon om at menneskelig vold først ble et kulturelt karaktertrekk fra ca. 4000 fvt. og utover, støttes av Richard A. Gabriel i boken The Culture of War (1990) og av Brian Ferguson i boken Troubled Times: Violence and Warfare in the Past (1998).

 

 

e) Veda og Shivas tantra: Indias to åndelige røtter

 

 

Indias åndelige historie er uhyre kompleks og intrikat. Selv når det gjelder de store utviklingslinjene i denne åndelige historien, er det mye uenighet forskerne og tradisjonene seg imellom om hva som er den korrekte versjon. Vi skal her se nærmere på Indias åndelige historie fra perspektivet til Prabhat Ranjan Sarkar. Han mente at Indias åndelige historie har to hovedrøtter, vedaene og Shivas tantra. Alle etterfølgende åndelige tradisjoner og skoler, spesialiseringer og skrifter – som hinduisme, samkhya, de forskjellige yoga-grenene, Upanishadene, Bhaga­vadgita, Mahabharata, Patanjalis Yoga Sutras, neo-tantra osv. – kan ses som avkom herav, i forskjellig grad påvirket av den ene eller av begge hovedrøttene.

 

Ifølge Sarkar ble den ene hovedroten etablert av Shiva ca. 5000 f.Kr., nemlig tantra som en trans­rasjonell kosmologi med et grunnsyn som oppfordret til å omfavne og si ja Livet i alle dets dimensjoner og manifestasjoner. Sarkars syn på den opprinnelige tantra har verdi utover det rent historiske, for den opprinnelige tantra synes fortsatt i dag å representere den fullkomne transrasjonell-eksistensielle livsfilosofi. Moderne eksempler på en slik livs­filosofi finner vi også hos den danske intuisjons­kosmologen Martinus (1890-1981), den indiske oppvåknings­psykologiens mester Osho (1931-1990), og hos den amerikanske ”integrerende kosmologen” Ken Wilber (f. 1949).

 

Den andre åndelige hovedroten, vedaene, ble bragt til India av arierne. Denne importen skjedde før, under og etter Shivas inkarnasjon. Tantra  var trans­rasjonell og altomfavnende, mens veda var sterkt ritualistisk og med en myto­logi full av guder og gudinner som det gjaldt å blidgjøre. Veda-kulturen ble i høy grad påvirket av tantra, og tok opp i seg flere av dens trekk.

 

Ut av den tantra-påvirkede veda-kulturen oppsto så hinduismen ca. 1500 f.Kr. Dette skjedde samtidig med at vedaene ble skrevet ned og at Krishna hadde inkarnert. ”Yoga” tok etterhvert over som navn for en del av de disipliner som hørte inn under tantra. Senere ble betydningen av yoga redusert til de mer fysiske øvelser og aspekter ved det komplette systemet som den opprinnelige tantra-yoga sto for.

 

 

Prabhat Ranjan Sarkar. Prabhat Ranjan Sarkar (1921-90) var et universalgeni: Opplyst tantrisk mester, makro­­historiker, samfunns­reformator, stifter av den nå verdens­omspennende organisasjonen for nødhjelp og sosial utvikling Ananda Marga, og skaper av den holistiske sosio-økonomiske modellen Prout. Sarkar rakk å forfatte 264 bøker innen et bredt spekter av emner, og kompo­nere 5018 sanger. Hans navn som guru og som forfatter av bøker om åndelige emner var Shrii Shrii Anandamurti. Han hadde aldri noen åndelig lærer eller guru. Han identifiserte seg med Shiva og Krishna, som han i to biografier har avmytologisert til å være historiske person­ligheter som levde for henholdsvis 7.000 og 3.500 år siden. For mer biografisk informasjon om Sarkar, se min artikkel Prabhat Ranjan Sarkar: En biografisk skisse (2012).

 

Prabhat Ranjan Sarkar

 

Sarkar holdt fra april til august 1982 en serie på tyve foredrag om Shiva, som så har blitt utgitt i bokform, Namah Shiváya Shántáya (3. utg. 1995; engelsk tekst). Dette er en utilslørt hyllest til Shiva, og tittelen betyr ”Hilsninger til Shiva den fredfylte”. Sarkar introduserer tidsånden for 7000 år siden, og gir oss gløtt inn i Shivas personlighet, familie og virksomhet. Han beskriver Shiva som:

 • systematiker av pretantriske impulser til et helhetlig tantrisk system.
 • systematiker av ayurvediske innsikter til et helhetlig ayurvedisk system.
 • verdens første stifter av ekteskapet, og den første person som giftet seg.
 • grunnleggeren av oktavprinsippet (musikk).
 • grunnleggeren av flere typer danser.

 

Sammendrag fra Namah Shiváya Shántáya. På Shivas tid hadde de lyshudete arierne (kurgerne?) vandret nordvestfra til India i 2-3000 år. De brakte med seg det vediske språket (vedisk-sanskrit), de eldste delene av veda-læren (i memo­rert form), herskermodellen (for å bruke Riane Eislers begrep), patriar­kiet og kaste­systemet. Ariernes religiøse liv besto hovedsaklig av ritualer, bønn og ofringer til mytiske guder for å oppnå materi­elle fordeler. De hadde ingen form for meditasjon.

 

Den ikke-ariske indiske befolkningen besto for det meste av mørkhudete dravider og australoide, samt et mindretall gulhudete mongoler. Det religiøse liv til ikke-arierne var mer innadvendt og gudhengivent, og spente fra animisme til streben etter forening med det Abso­lutte. Det var et anstrengt og fiendlig forhold mellom den ariske og den ikke-ariske befolkningen, der arierne hadde makten og opphøyde seg selv til en overklasse. På dette tids­punktet hadde skriften ennå ikke kommet til India, så all lærdom og visdom eksisterte bare i muntlig form. Ingenting ble skrevet ned før flere tusen år etter Shivas tid.

 

Shiva ble født inn i en mongolsk-arisk familie ca. 5000 f.Kr. utenfor det ariske samfunnet. Han hadde høy nese og lys hud. Shiva var til de grader velutrustet med okkult-guddommelige evner, samt at han hadde en usedvanlig edel og dynamisk personlighet, at han ble elsket og dyrket av både den ariske og den ikke-ariske befolkningen. Begge befolknings­gruppene aner­kjente hans gud­domme­lige status mens han var i live. Shiva skal ha foretrukket å gå kledd i, og meditere på, et tigerskinn. Han satt mye i dyp meditasjon, og foretrakk da lotusstillingen.

 

Ifølge Sarkar var den indiske befolkningens minne om Shiva som et guddommelig vesen så sterkt at alle senere mytiske guder og gudinner, reli­giøse symboler og fenomener, som man ønsket å gi en opphøyet betydning, måtte på en eller annen måte relateres til Shiva. Dette skal være forklaringen på at Shiva med tiden ble ekstremt mytifisert, i den grad at vi i dag vanskelig kan forestille oss at han var en historisk figur i kjøtt og blod.

 

 

- Ekteskapet. Ifølge Sarkar var Shiva den første i verden som introduserte ekteskapet som institusjon, og han var selv den første som giftet seg. For å forene de forskjellige befolknings­gruppene tok han tre koner: Den lyshudete ariske kvinnen Parvati, den mørkhudete Kali, og den gulhudete Gaunga. På denne tiden var de innfødte indernes matriarki i forfall, og ariernes patriarki var tiltagende. Shiva støttet verken matriarkiet eller patriarkiet, da han fant at begge disse systemene var urettferdige og undertrykkende. På sikt var disse systemene også uheldige for samfunnets utvikling. Shiva gikk derfor inn for et klasseløst samfunn med kjønns­likeverdige forhold.

 

På Shivas tid var det ikke noe forpliktende forhold mellom mann og kvinne. Mennene hadde tilfeldige forhold med de kvinner som de traff, og vanligvis visste verken moren eller faren hvem som var far til barnet. Menn tok derfor ikke ansvar for barneoppdragelsen. Den kjærlighet barna mottok fikk gjerne en brå stopp i det øyeblikk moren ble gravid og fødte på ny. Fra da av hadde de eldre barna kun nytteverdi for moren. Dette resulterte i at barnas følelses­messige utvikling stoppet tidlig opp. I tillegg til spebarnsdødeligheten var det også høy dødelighet blant de litt eldre barna, fordi moren ikke greide å forsørge alle alene. Innføringen av ekteskapet var således nødvendig for at barna (og dermed menneskeheten!) kunne få den omsorg, kjærlighet og trygghet som de trengte for å kunne realisere mer av sitt følelsesmessige og høyere potensial.

 

At ekteskapet senere i den patriarkalske æra fikk mer og mer karakter av å være et økonomisk arrangement og en eiendomskontrakt på mennenes premisser, og dermed ble en kvinne­undertrykkende institusjon, var slik sett en avsporing og pervertering av Shivas opprinnelige intensjon.

 

 

- Tantra. Shiva integrerte forskjellige eksisterende åndelige praksiser til et helhetlig system: tantra. Selve ordet tantra (tan = å ekspandere; tra = å frigjøre) kan fritt oversettes med ”Å frigjøre seg fra alle typer bindinger gjennom selvekspansjon”. Shiva var den første som frontet en kosmologi som både er nondualistisk og holistisk, der hele Kosmos skal betraktes som guddommelig og hellig. Shivas Kosmos kan ikke reduseres til et livløst eller økologisk system bestående av diverse åndelige, sjelelige og materielle kompo­nenter som noen ganger integreres og fungerer sammen (som i buddhismen). For Shiva er Kosmos, tross alle sine forskjellige dimensjoner og sfærer, ett levende, kjærlig og guddommelig vesen.

 

Shivas syn på hva menneskets overordnete utfordring og mål består i, er relativt unikt i India. Ifølge Sarkar var dette målet todelt, og kan oppsummeres i følgende motto: ”Selvrealisering og å fremme universets velferd”. Målet med selvrealisering er foreningen av ens individuelle bevissthet med den guddommelig-universelle bevissthet. Mens selvrealisering er innadvendt utforsk­ning og utfoldelse, prosesser og prosjekter; er det å fremme universets velferd en evig utadvendt utforskning og utfoldelse, prosesser og prosjekter.

 

 

- Sarkars kritikk av andre åndelige systemer. Sammenlignet med Shivas tantriske syn på Kosmos og hvordan mennesket bør organisere og utfolde sitt liv, fremstår de fleste av Indias åndelige systemer som mer eller mindre ufull­stendige og ubalanserte. I den grad en ideologi eller livs­filosofi er ufullstendig og ubalansert på et eller annet plan, får også folket, kulturen og samfunnet som baserer seg på denne ideologien en ufullstendig og ubalansert utvikling. Resul­tatet blir forskjel­lige former for kulturell patologi og disharmoni. Sarkar har for sammenligningens skyld kommentert noen av de disharmoniske sider ved noen av Indias andre åndelige systemer.

 

* Buddhisme. Gautama Buddha (ca. 563-486 f.Kr.) avviste vedaene. Han fremhevet reinkarna­sjons­prinsippet sterkere enn noen tidligere doktrine hadde gjort. Ifølge Sarkar er buddhismen et utpreget moralistisk system og program. Sarkar kritiserer den buddhistiske filosofi for å neglisjere betydningen av den ytre verden. Fremfor å prøve å forskjønne omgivelsene og gjøre dem mest mulig inspirerende for menneskets daglige virksomhet og langsiktige mål, er denne filosofiens tilhengere heller likegyldig til den ytre verden. Denne like­gyldighet kan være relatert til at den første av buddhismens ”fire edle sann­heter” er at livets grunntone er lidelse. Ved å følge et hoved­sakelig moralistisk program kan individet så frigjøre seg fra lidelsen, og nå en salighetstilstand av ”utblåsthet” (nirvana). Begrepet ”nirvana” er et eksempel på negativ termi­nologi; da det bare uttrykker negasjonen av den tilstandsverden vi nå er i.

 

Et av buddhismens sentrale begreper er Sunyata, som kan over­settes med ”null”, ”tomhet”, ”intethet” (Wiki: Sunyata). Dette begrepet har mange forskjel­lige betydninger og tolk­ninger innen de forskjellige buddhistiske skoler, fra å være en beskrivelse av fenomen­verdenens mangel på væren og permanens, til å være en negativ ordvri på Atman/Væren. Sunyata-begrepet er et eksempel på en lite inspirerende terminologi som skaper mer forvirring enn klarhet. Sarkar kritiserer Buddha for å unngå å diskutere Gudsbegrepet, og hevder videre at Buddhas syn på Atman var vagt. Den buddhistiske kosmologi fremstår mer som en samling av diverse komponenter enn som en integrert og fullkommen levende helhet.

 

* Jainisme. Jainismens 24. og siste store mester skal ha vært kongesønnen Vard­hamara Mahavira (ca. 599-527 f.Kr.), som levde samtidig med Buddha (Wiki: Jainism). Jainismens respekt for alt liv og dens leveregel om ikke-vold er i utgangspunktet positivt, men her ser vi et eksempel på at selv den høyeste moral blir latterlig, absurd og meningsløs når den dras mot det ekstreme. Jainismen er høyst upraktisk som livsfilosofi. For å unngå å ta livet av insekter, meitemark og mikrober går jainismens tilhengere med tøystykke foran ansiktet (for ikke å svelge mikrober); alt vann de drikker blir først filtrert (av hensyn til mikrobene); de unngår jordbruk (av hensyn til meitemarken); og naturligvis er de alle vegetarianere. Jainismen har mye av den samme kosmo­logi og trans­formasjonspraksis som buddhismen. Selv om respekten for alt liv utøves i ekstrem grad, så har dens tilhengere lite interesse av denne verden da deres mål er å frigjøre seg herfra.

 

* Patanjalis yoga. Den indiske mystikeren Patanjali, som levde ca. 150 f.Kr., er kjent for sin systematiske sammensetning av aforismer relatert til raja-yogaens filosofi, psykologi og praksis (Wiki: Yoga Sutras of Patanjali). Sarkar gir Patan­jali noen komplimenter for sitt system, men kritiserer ham for bl.a. ikke å forklare nærmere forholdet mellom Allvesenet og de levende vesener. Patanjali forklarer heller ikke godt nok hvorfor man bør praktisere yoga. Patanjalis Kosmos fremstår av flere grunner som noe koldt og mekanisk, fremfor å være et manifest kjærlighets- og salighetsosean som vi alle bader i og aldri kan adskilles fra, et osean som videre utgår fra et høyst levende Allvesen.

 

* Advaita Vedanta. Det motsatte verdensbilde av materialisme er Advaita Vedanta,  som betrakter Brahman (den universelle væren-bevissthet) som den eneste virkelighet, mens tilværelsens manifeste og dynamiske verden (natur-aspektet) betraktes som maya (illu­sjoner) (Wiki: Advaita Vedanta). Advaita Vedanta er nondualistisk (”Advaita”: nondualistisk), men fra et tantrisk perspektiv er denne filosofiske retningen inkomplett. Advaita Vedanta ble grunnlagt av Adi Shankara (ca. 788-821), som var en sprenglærd teoretiker og filosof med interesse for logikk (Wiki: Adi Shankara). Han var imidlertid ingen yogi som fordypet seg i meditasjon eller i empirisk utforskning av bevisst­hetens høyere sfærer.

 

 

- Dyrenes venn. Shiva var ikke bare menneskenes venn, men også dyrenes og plantenes venn. Som dyrenes venn og beskytter fikk Shiva flere tusen år senere navnet Pashupati (”Dyrenes Herre”), som muligens er opphavet til Hornguden og til kelternes Cernunnos [Wiki: Pashupati]. I Gundestrup-gryten som ble funnet i Danmark i 1891 er Cernunnos avbildet i lotusposisjon. Avbild­ningen minner mye om figuren som er avbildet i et Pashupati-segl fra Indusdalen. En interessant web-artikkel som belyser dette nærmere, er The Horned God in India and Europe (2000) av Neil MacGregor Campbell. Campbell har også skrevet artikkelen The Celtic Vedic Connection, Part I (2000).

 

                      

                                                  Motiv på Gundestrup-gryten                                                                     Pashupati-segl

 

 

Roar Bjønnes’ Sarkar-inspirerte forskning. Roar Bjønnes – norsk forfatter, redaktør, yogi, tantriker og student av Sarkar – har gjort grundig research omkring de informasjonsbiter og fragmenter som Sarkar har gitt om Shiva og den historiske utviklingen av Indias åndelige tradisjoner. Bjønnes har de siste årene vært bosatt i en øko-landsby i Blue Ridge Mountains i North Carolina. På engelsk skriver han under navnene Ramesh Bjonnes og Roar Bjonnes. Hans fyldigste artikkel om Shiva, tantraens opphav og historiske utvikling, er Tantra and Veda: The Untold Story (på web-basen IntegralWorld). Han kommer her inn på diverse fagfelt – som historie, genetikk, mytologi og antropologi – der forskere og forskjellige kilder støtter Sarkars versjon.

 

For web-magasinet elephant har Bjønnes skrevet en rekke artikler (liste), noen av disse er bare tilgjengelig for betalende medlemmer. I artikkelen Brief Alternative History of Yoga (2010) gir Bjønnes en kort­versjon av essensen i Indias forskjellige åndelige strømninger, samt deres kronologi. I artikkelen The Many Paths of Yoga: Tantra vs. Budd­hism, Vedanta vs. Marxism (2010) ser Bjønnes nærmere på hvilket syn de forskjel­lige indiske systemene fremmer når det gjelder forholdet mellom tilværelsens væren/bevissthet-aspekt og natur-aspekt, da dette er en kritisk faktor for hvorvidt de fremmer en holistisk og positiv livsfilosofi eller ikke.

 

I 2012 fikk Bjønnes utgitt boken Sacred Body, Sacred Spirit: A Personal Guide To The Wisdom Of Yoga And Tantra, der det beste av hans erfaringer og forskning har blitt samlet.

 

Roar Bjønnes (Ramesh Bjonnes). ©Maya Verzonilla

 

 

f) Dinosaurer og mennesker i interaksjon

Dinosaurene var de dominerende virveldyrene på landjorden i ca. 170 millioner år, fra ca. 235 millioner år siden og frem til deres antatte utryddelse for 65,5 millioner år siden [Wiki: Dinosaur (eng.); Dinosaurer (norsk)]. Det første funnet av dinosaurbein i moderne tid ble gjort i Woodbury Creek i New Jersey i 1787, men ble ignorert av forskerne. Først på midten av 1800-tallet skjønte forskerne hvor gamle mange av disse fossilene er, og de innså hvor store noen av disse dyrene må ha vært. Den engelske biologen og paleontologen Richard Owen (1804-92) lanserte i 1842 ordet dinosaur; fra gresk deinos, ”skrekk, fryktelig” og sauros, ”øgle”. Pr. 2004 hadde ca. 1300 slekter av dinosaurer blitt identifi­sert.

 

Selv om den linnéiske nomenklaturen, dvs. de forskjellige gruppenavnene, ikke er gjenstand for særlig revi­sjon, er øgle/saurus-begrepet på god vei ut av kladistikken som viser evolusjonært slektskap. Dinosaurene tilhørte en under­gruppe av krypdyr (reptiler) kalt archosaurer, som også omfatter de utdødde flygeøglene samt moderne fugler og krokodiller. Skjellkrypdyrene er en annen under­gruppe av krypdyrene, som faktisk utgjør 96 % av alle nålevende krypdyr, inkludert firbente øgler og slanger (Wiki: Skjellkrypdyr).

 

Fra et konvensjonelt akademisk perspektiv skal gode avbildninger og figuriner fra før 1800-tallet av dinosaurer ikke forekomme, ikke noe sted i verden, av den enkle grunn at ingen mennesker før 1800-tallet skal ha kjent til dino­saurenes eksistens for 235-65 millioner år siden. I den grad slike avbild­ninger og figuriner fra før 1800-tallet forekommer, må akademia enten ignorere dem (hvilket de er flinke til), eller avvise dem som moderne forfalskninger (hvilket de er ivrige til), eller bortforklare dem som 65 millioner år gamle urminner som fra de aller tidligste pattedyrene har blitt bragt videre til oss (Carl Sagan, The Dragons of Eden, 1977), eller som psykedeliske fantasier stimulert av San Pedro-kaktusdrikken som tilfeldigvis kom nærme virkelig­heten (Philip Coppens).

 

Mange detaljer omkring de forskjellige dinosaurslektenes utseende har først blitt kjent i de siste tiårene. Ett eksempel er arten Maiasaura med den andenebbaktige snuten, som det første skjelettet av først ble funnet i 1978-79. Hvordan kunne da en figurin av en Maiasaura bli funnet flere tiår før det første skjelettfunnet? Et annet eksempel er oppdagelsen i 1992 av at slekten Diplo­docus, som tilhører langhals­dinosaurene, hadde hornstoffpigger langs hele ryggraden fra nakken til halen [Stephen A. Czerkas: Discovery of dermal spines reveals a new look for sauropod dinosaurs. Geology: 12/1992]. Hvorvidt denne oppdagelsen kan generali­seres til å gjelde for alle langhals­dinosaurer, er ennå ukjent. Men det finnes artefakter fra før 1992 med avbild­ninger av langhalsdinosaurer med hornstoffpigger.

 

Vi skal se nærmere på de beste avbildninger og figuriner av dinosaurer som enten udiskutabelt eller med meget høy sannsynlighet er fra før 1800-tallet. Dette gjelder følgende artefakter:

 • Steinene og figurinene fra Ica (Peru)
 • Keramikkvasene til Moche-indianerne (Peru)
 • Figurinene fra Acambaro (Mexico)
 • Tre petroglyfer i National Bridges Natural Monument (Utah)
 • Stegosaurus-relieffen i Ta Prohm-tempelet (Kambodsja)

 

Vi begynner denne oppdagelsesreisen i Peru, med samlinger fra to forskjellige kulturer som eksisterte i det første årtusen e.Kr. Vi drar så nordover til Acambaro i Mexico, der dateringene av artefaktene varierer fra 4530 – 1110 f.Kr. Vi drar så enda lengre nordover til National Bridges Natural Monument i Utah (USA), der tre petroglyfer av dinosaurer er identifisert med det gamle Pueblo-folket, fasene II-III, fra 900-1350 e.Kr. Vi forlater så Amerika og drar til Kambodsja i Sørøst-Asia for å se på Stegosaurus-relieffen i Ta Prohm-tempelet. Tempelet ble bygget fra slutten av 1100-tallet til tidlig på 1200-tallet e.Kr.

 

Dennis Swift har på sin web-base Dinosaurs and Humans, og i sin 144-siders selvutgitte bok The Secrets of the Ica Stones and Nazca Lines (2005) samlet den beste evidensen på inter­aksjon mellom mennesker og dinosaurer. Vi kommer derfor til å referere til flere av hans artikler og fotosamlinger. At Swift også er teolog og kreasjonist har ingen betydning i denne sammenheng. Det eneste interessante i denne sammenheng er hvorvidt artefaktene ble til før 1800-tallet. 

 

 

f1. Steinene og figurinene fra Ica (Peru)

Den første omtalen av steiner fra Ica-regionen med innrissete bildemotiver går tilbake til 1535 e.Kr., da den spanske jesuittmisjonæren fader Simon kom frem dit. I 1562 sendte noen spanske eventyrere et par av disse steinene tilbake til Spania. Det neste kapittelet i historien til Ica-steinene, med hvilket vi her mener andesittsteiner fra Ica-regionen med innrissete bildemotiver, begynner med brødrene og hobbyarkeologene Carlos og Pablo Soldi. I 1955 fant de mange Ica-steiner, sammen med mumier og andre artefakter, ved utgravinger av graver på deres egen store plantasjeeiendom. De tok vare på steinene, og var de første til å forstå deres betydning og enorme implikasjoner. Soldi-brødrene var de første som ba om at steinene burde gis en offisiell datering. Peruvianske arkeologer ble invitert til å fortsette utgravingene på deres plantasje, og til å se med egne øyne hvor steinene kom fra.

 

Alejandro Pezzia Asserto er kanskje den fremste faglige autoriteten på Ica-steinene. Som utdannet arkeolog arbeidet han som direktør ved Museo Regional de Ica i årene 1963-68, deretter fikk han en stilling ved Perus National Archaeology Department. Han foretok selv utgravninger i Ica-regionen, og opparbeidet seg en privat samling av Ica-steiner. Gravstedet hvor han fant mange av steinene ble datert til 400 f.Kr. – 700 e.Kr. Asserto fikk utgitt en trykksak, Ica y el Peru Precolombino (bd. I, 1968), hvor han bl.a. omtaler en av steinene som har et motiv av en femtået lama. Ifølge konven­sjonell lære døde denne lama-arten ut for ca. 40 millioner år siden.

 

I 1961 flommet elven Rio Ica over, og skylte en større samling av Ica-steiner ut fra en fjellhule. De lokale indianerne tok vare på mange av steinene, og betraktet dem med en viss ærbødighet, som et minne fra deres egen fortid.

 

I 1966 mottok den høyt respekterte borgeren Javier Cabrera (1924-2001), da kirurg og professor, en Ica-stein i bursdags­presang. Bildemotivet var en fisk som skulle ha vært utdødd for millioner av år siden. Han kjente til Ica-steinene fra før, men betraktet dem som moderne forfalskninger. Det var imidlertid noe med steinen han mottok og dets bildemotiv som fasinerte ham. Det var noe som ikke stemte med at dette kunne være en moderne forfalskning gjort på et par timer for å tjene en slant. Han oppsøkte derfor indianerne for å studere steinene nærmere. I 1967 kjøpte han Soldi-brødrenes samling på 341 steiner for en sum tilsvarende 300 kroner. Da Soldi-brødrene døde i 1967 og 1968 ble 114 steiner gitt til Museo Regional de Ica. Dette muséet har nå en samling på ca. 120 steiner, kjent som the Colca Collection, som Dennis Swift fikk se nærmere på etter å ha betalt en stiv pris. Kritikeren Neil Steede har plassert seg selv i spagaten ved å verifisere denne samlingens genuinitet, uten å vite at steinene kommer fra samlingene til Soldi, Cabrera og Asserto, som han er negativ til.

 

Cabrera kjøpte etter hvert opp samlinger fra flere uavhengige samlere, og endte opp med en privat samling på ca. 11.000 Ica-steiner, samt ca. 2.500 figuriner i ubrent leire. Bildemotivene inkluderer hjerne- og hjertekirurgiske operasjoner i imponerende detaljer, bein­transplantasjoner, keisersnitt, menn som rir på dino­saurer, menn som har sex med hverandre, menn som ser i teleskoper, ukjente kontinenter, med mer. Alle steinene er av lavabergarten andesitt. Mange av dem har et tynt lag med en svart tjæresubstans over seg. Lab-analyser viser at steinene har en patina av naturlig oksidering som også dekker selve inn­rissingene. Man kan således bekrefte at mange av Ica-steinene har innrissinger som definitivt er eldre enn 200 år.

 

Bare to personer har hevdet at de selv har laget forfalskninger: Irma Gutierrez de Aparcana og Basilio Uchuya. Begge var fattige selv etter peruansk standard, og begge hadde åtte barn å forsørge. De hevdet at de solgte sine forfalskninger til turister for å tjene noen kroner ekstra. Begge ble forhørt av politiet om sitt småsalg. Dersom de hadde sagt at de hadde solgt til turister genuine Ica-steiner som de hadde kommet over, ville de trolig ha fått flere års fengselsstraff for å selge oldsaker som rettmessig hører hjemme i muséer. Her avsløres myndig­hetenes schizofrene holdning til Ica-steinene. På den ene siden ville de ikke offisielt undersøke og bekrefte steinenes genuinitet; på den andre siden forbød de salg til turister av Ica-steiner som ble funnet.

 

Javier Cabrera, Erich von Däniken og Dennis Swift hadde alle god og mye kontakt med Basilio Uchuya; det var ingen hemmeligheter mellom dem. Uchuya solgte antagelig en del genuine Ica-steiner som han fant til Cabrera, og det er mulig at Uchuya også illegalt solgte noen genuine Ica-steiner til turister. De suvenirene som han selv lagde og solgte til turister, lurte imidlertid ingen eksperter. Disse kunne skilles fra de genuine Ica-steinene både med det blotte øye og med mikroskopanalyse.

 

Cabreras egen konklusjon var at de genuine steinene kom fra en humanoid høy­teknologisk sivilisasjon som levde i den mesozoiske æra, dvs. i ”reptil-æraen” for 230-65 millioner år siden. Cabreras utviklet etter hvert temmelig eksentriske idéer, og i sine siste år var han noe dement. Hans idéer om at Ica-steinene er mange millioner år gamle har imidlertid ingen betydning for det saken virkelig gjelder: Det er en kjerne av Ica-steiner med dinosaurus-motiver som definitivt er eldre enn 1800-tallet. Cabrera utviste alltid den største omsorg for samlingen. Han gikk helt til høyesterett da hans hustru under skilsmisse­oppgjøret krevde halve samlingen. Han solgte aldri en eneste gjenstand i samlingen, så ingen kan si at han hadde økonomiske motiver. Samlingen bragte ham faktisk bare vanskeligheter: Spott og spe fra det akademiske miljøet.

 

Historien om Ica-steinene verken begynner eller slutter med Javier Cabrera og Basilio Uchuya. Bare de dummeste og mest uvitende av kritikerne og skep­tikerne prøver seg med en slik reduksjonisme, for å gjøre jobben lettere for seg selv. I 2001 var tredve øyevitner tilstede ved en utgravning der en stein med motiv av dinosaurer og andre dyr ble funnet ved en grav nær Rio Grande Palpa. Graven ble datert til 400-700 e. Kr. 

Apatosaurus (t.v.), rovdinosaur med fisk, Triceratop (t.h. nede),

 stegosaurus (t.h. midten) og flygeøgle (t.h. øverst).

 

Rovdinosaur (Deinonychus?) i kamp med menneske

 


Menneske ridende på Triceratop

 

Landsbyen Ica ligger bare 15 mil fra landsbyen Nazca, som fra 1940-tallet og utover ble verdenskjent pga. de mange mønstre og bildemotiver som på uforklarlig vis er ”impregnert” i bakken. Alderen på bakkemønstrene har ikke vært mulig å bestemme. Et av mysteriene er hva farge­markeringene egentlig består i. På bakke­nivå er det ingen fargeforskjeller å oppdage i den rustbrune steinørkenen. Det som er felles for alle bakkemønstrene er at de bare kan ses og gir mening fra flyhøyde. Den desidert beste boken om Nazca-mønstrene, som inkluderer fyldig omtale av Ica-steinene, er Erich von Dänikens Budskapet fra Nazca: Tegn for evig­heten (1997). Bokens engelske tittel er Arrival of the Gods: Revealing the Alien Landing Sites of Nazca. Boken har 144 fargebilder, de fleste har Däniken tatt selv.

 

 

f2. Keramikkvasene til Moche-indianerne (Peru)

Moche-kulturen holdt til langs Perus nordlige kyststrekning, og eksisterte fra ca. 100-800 e.Kr. (Wiki: Moche). Kulturen er særlig kjent for kunst­ferdig malt keramikk, gull­arbeid og irrigasjons­­systemer. Moche-keramikken er en av de mest varierte i verden. Så godt som alle deres grønnsaker og viktige aktiviteter er dokumentert gjennom keramikken, bl.a. krig, sex, metallarbeid og veving. Moche-kulturen var også meget opptatt av å markere individualiteten, i nærmest alt som ble gjort. De hadde noen grusomme skikker og ritualer der menneske­ofringer spilte en viktig rolle. Det finnes ulike teorier om årsaken til kulturens undergang. Klimatiske studier har vist at det forekom en klimatisk katastrofe mellom år 550 og 600. Moche-kulturen eksisterte samtidig med Nazca-kulturen.

 

Dennis Swift har ved muséene i Lima studert over 100.000 keramiske arte­fakter tilhørende Moche-kulturen. Han fant tyve avbildninger av definitive dino­saurer. På noen av vasene er bilde­motivet Moche-krigere som slåss mot dinosaurer. I en Moche-grav kan man se et vegg­maleri av en dinosaur som angriper en Moche-kriger. En begravelsesmaske i gull ble funnet på 1920-tallet, med én dinosaur avbildet på hver side.

 

Moche-keramikk med avbildninger av dinosaurer.

 

Moche-gullmaske med én dinosaur på hver side.

 

 

f3. Figurinene fra Acambaro (Mexico)

Waldemar Julsrud (1875-1964) – tyskfødt handelsmann som hadde immigrert til Mexico – kom i 1944 over en samling på over 32.000 figuriner av leire ved Acambaros’ mest betydnings­­fulle landemerke, Cerro del Toro (”Okseåsen”). Julsrud hadde allerede etablert seg innen arkeologi. Sammen med Padre Fray Jose Marie Martinez hadde han i 1923 oppdaget en fullstendig ukjent indianer­kultur som lå bare 13 km fra Acambaro. Denne kulturen er nå kjent som Chupicuaro-kulturen, og eksisterte i ca. 1000 år fra 500 f.Kr. til 500 e.Kr.

 

De over 32.000 figurinene som etterhvert ble innlemmet i Julsruds samling inkluderte flere typer motiver som tidsmessig var så kontroversielle fra et akademisk perspektiv at arkeo­logene og paleontologene ikke hadde annet valg enn å erklære dem som moderne forfalsk­ninger. Alternativet var å ta opp til revisjon store deler av vår etablerte evolusjonshistorie. I valget mellom evidens og dogmer velger akademia gjerne det siste, selv om de skryter av å velge det første.

 

Det mest kontroversielle motivet var dinosaurene. Man kan tydelig gjen­kjenne slekter som Trachodon, Gorgosaurus, Monoclonius, Ornitholestes, Titano­saurus, Triceratops, Stego­saurus, Paleococincus, Diplodocus, Podokosaurus, Struthiominos, Plesio­saur, Maiasaura, Rhamphorynchus, Iguanodon, Brachio­saurus, Pteranodon, Dimetrodon, Ichtyornis, Tyranno­saurus Rex og Rhynoco­cephalia. På 1940/50-tallet var flere av disse slektene bare kjent blant eksperter. Den verdensberømte kryptozoologen Ivan T. Sanderson var i 1955 særlig imponert over den kunstneriske fremstillingen av Brachiosaurus, som på det tidspunktet var nesten fullstendig ukjent for almenheten (Wiki: Ivan T. Sanderson). Han skrev:

 

“Denne figurinen er et meget fint, kullsort, glattslipt objekt, ca. 30 cm. høy. Poenget er at figurinen er en absolutt perfekt gjengivelse av Brachiosaurus, som kun er kjent fra Øst-Afrika og Nord-Amerika. Flere skisser av skjelettene finnes i standardlitteraturen, men jeg har bare sett én rekonstruk­sjon av arten slik den kan ha sett ut. Denne er på en prikk lik.”

 

 

Maiasaura-figurinen med den andenebbaktige snuten er spesielt interessant som bevis på figurinenes genuitet, da det første skjelettet av en Maiasaura først ble funnet i 1978-79 (Wiki: Maiasaura).

 

Mange av Acambaro-figurinene viser interaksjon mellom dinosaurer og mennesker. Noen viser dino­saurer som spiser mennesker, andre viser menn­esker som rir på dinosaurer. Av andre motiver kan nevnes de forskjellige menneskeraser og etniske grupper: Eskimoer, asiater, afrikanere, skjeggete kaukasoider, mongoler og polynesere. Et annet motiv var objekter som hadde kulturell tilhørighet med sumererne, egypterne og med andre av oldtidens sivilisa­sjoner. Disse motivene gikk også igjen i Crespi-samlingen til Fader Carlo Crespi (1891-1980) som holdt til i landsbyen Cuenca høyt oppe i Andes­fjellene i Equador (se artikkelen The Crespi Ancient Artifact Collection of Cuenca Ecuador, av Glen W. Chapman, 1998).

 

Funnene av Acambaro-figuriner opphørte ikke med Waldemar Julsruds opprinnelige oppdagelse. Bare de dummeste og mest uvitende av kritikerne og skeptikerne prøver seg med en slik reduksjonisme, for å gjøre jobben lettere for seg selv. Minst ti andre personer forsatte med utgravinger de kommende tiårene. Mange nye funn har blitt gjort. Flere av disse funnene har blitt gjort på steder som ekskluderer at det kan være forfalskninger fra 1900-tallet. Det er også verdt å nevne at tre personer sitter arrestert i fengsler i Mexico for å ha prøvd å selge Acambaro-figuriner. Dette sier noe om myndighetenes syn på genuiniteten.

 

Charles Hapgood (1904-82) var en av de mer profilerte akademikerne som oppsøkte Waldemar Julsrud (Wiki: Charles Hapgood). Hapgood var professor i historie og antropologi ved Univer­sity of New Hampshire. Hapgood besøkte Julsrud første gang sommeren 1955. Han studerte samlingen i flere måneder og deltok selv i nye utgravinger som førte til funn av nye figuriner, bl.a. under politi­mesterens egen bolig! Hapgood skrev et 20-siders hefte om saken som ble utgitt som bok i 1972, Mystery in Acambaro: Did Dinosaurs Survive Until Recently?

 

Hapgood vendte tilbake til Acambaro i 1968, sammen med sin gode venn Erle Stanley Gardner (1889-1970), kjent for sine Perry Mason-detektivromaner. Gardner var en trent kriminolog, som fra et krimino­logisk perspektiv avviste at Acambaro-figurinene kunne være forfalskninger. Han skrev en bok om saken, Host with the Big Hat (1969). 

 

Hapgood sendte tre prøver av figurinene til C14-datering ved Laboratory of Isotopes, Inc. i New Jersey. Resultatet var følgende:

 • Artefakt nr. 1: (I-3842) 3590 år ± 100 (ca. 1640 f.Kr.)
 • Artefakt nr. 2: (I-4015) 6480 år ± 170 (ca. 4530 f.Kr.)
 • Artefakt nr. 3: (I-4031) 3060 år ± 120 (ca. 1110 f.Kr.)

Hapgood sendte også fire prøver inn til termoluminescens-datering. Resultatet var det samme for alle fire prøvene, 2.500 f.Kr. (± 200 år). Figurinene ble opprinnelig begravet i sand. Faunaen, trærne og blomstene som er avbildet tyder på et landskap av skog og innsjøer. Det må altså ha skjedd en gradvis eller kataklysmisk klimaendring siden den gang. Samlingen på 32.000 figuriner representerer stor variasjon i stilarter. Trolig har over 100 personer, hver med sin kunstneriske stil, bidratt.

 

Mye mer kan sies om figurinene fra Acambaro, men Dennis Swift og geologen Don R. Patton har allerede gjort denne jobben glimrende. De to dro sammen til Acambaro i 1999, og tok da hundrevis av bilder av samlingen og intervjuet flere personer som selv hadde deltatt i forskjel­lige utgravinger av figuriner. De har skrevet hver sine sammendrag og lagt ut sine fotos på Internet. Dokumentarfilmen til Patton anbefales!

 

Acambaro-figuriner

 

 

f4. Tre petroglyfer ved National Bridges Natural Monument(Utah)

I National Bridges Natural Monument i det sørøstlige Utah (USA) finner man ved Kachina Bridge tre petroglyfer (bergkunst) der dinosaurfigurer er innrisset i fjellet (Wiki: Natural Bridges National Monument). De avbildete dinosaurene har stor likhet med gigan­tiske langhalsdinosaurer som Apato­saurus, Diplodocus og Camarasaurus (Wiki: Apato­­saurus, Diplodocus, Camarasaurus). Fossiler av alle de tre nevnte slektene har blitt funnet i Utah. Petroglyfene har blitt identifisert med det gamle Pueblo-folket, æraene II-III fra 900-1350 e.Kr. (Wiki: Ancient Pueblo Peoples). Etter at Pueblo-folket plutselig og av ukjente grunner forlot dette området på slutten av 1200-tallet, har stedet ligget full­stendig øde.

 

Petroglyf ved Kachina Bridge (Utah)

 

 

f5. Stegosaurus-relieffen i Ta Prohm-tempelet (Kambodsja)

Ta Prohm-tempelet ligger i Angkor, Kambodsja, og ble bygget fra slutten av 1100-tallet til tidlig på 1200-tallet (Wiki: Ta Prohm). Stelen til minne om grunn­leggingen angir datoen til 1186. Tempelet ble grunnlagt av den kambod­sjanske kong Jayavarman VII som et Mahayana-buddhistisk kloster og universitet. Ved hjørnet som dannes av den ornamenterte hovedinngangen og frontveggen finner man en tre meter høy søyle som er dekket med dekorative sirkler. Inne i en av sirklene kan man tydelig se en relieff av en stegosaurus.

 

Stegosaurus-relieff i Ta Prohm-tempelet

 

 

Zetaene kommenterer

Vi avslutter med et spennende svar som zetaene ga på et spørsmål om Acambaro-figurinene (ZetaTalk Chat 12. juni 2010):

 

“Dinosaurer lever samtidig med mennesket i dag: Ute i bushen i Australias ørkener har store firfirsler som springer på bakbena  blitt sett; i elvene i Australia har noe som ligner Nessie blitt sett, og selvsagt i Skottland der Nessie holder til. [Antatt] utdødde fiskearter blir noen ganger hentet opp fra dypet, og krokodillen og kakerlakken er like gamle. Hva som kvalifiserer til betegnelsen ”utdødd” er i sinnet og minnet til mennesket, og det moderne menneske har bestemt seg for at store skapninger så som monster­store firfirsler umulig kan være deres samtidige. For en skremmende tanke! Da det moderne menneske har vraket denne muligheten, for komfortens skyld, må bevisene også vrakes.

 

Levde dinosaurene i dette fjerne ørkenområdet i Mexico så nylig som for 3.600 år siden, eller det dobbelte herav, 7.200 år siden? Mammuten døde ut for bare 3.600 år siden på øyer som nå ligger innenfor den arktiske sirkel, så dette er faktisk meget mulig, ja. Ved hver jord­skorpe­forskyvning er det klimaendringer, der de over­levende arter etterpå migrerer til regioner der det det nye klimaet og matkildene passer dem. De gjenværende mammutene ble forflyttet inn i en region så kald og ubeboelig at de ikke klarte å migrere før de døde ut. Acambaro-regionen var ikke i fortiden ørken slik som i dag. Regionen var frodig og et godt habitat for dinosaurer som hadde blitt tvunget til denne regionen pga. endringer i sine omgivelser. Da denne regionen plutselig ble ørken, døde de ut, men ikke før de hadde blitt udødeliggjort gjennom kunstverkene til de innfødte folkene fra den tiden.” 

 

 

Kilder og ressurser:

Swift, Dennis: Dinosaurs and Humans [web-base].

 

Swift, Dennis (2005): The Secrets of the Ica Stones and Nazca Lines [bok]. 144 sider. Privat utgitt.

 

Holtz Jr., Thomas R. (2007): Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclo­pedia for Dinosaur Lovers of All Ages (2007). Anbefales som et oppdatert og generelt oppslagsverk om dinosaurer for voksne, skrevet av eksperter og rikt illustrert.

 

 

Tilbake til:  Denne bok, innholdsside  //  Home