Nancy Red Star om indianerne og urbefolkningene

av Rolf Kenneth Myhre

Versjon: 12. juni 2013.

Nancy Red Star

 

 

Har amerinderne og urbefolkningene en mer positiv og naturlig holdning til ET/V-emnet enn den vestlige befolkning generelt? Hvis ja, skyldes dette andre erfaringer eller at de har blitt mindre påvirket av desinformasjons­virksomheten til MJ12 og CIA? Nancy Red Star har gjennom utstrakt reise- og intervju­virksomhet, samt gjennom produksjon av et par bøker, en dokumentarfilm og en aktiv web-base, gitt amerindernes og urbefolkningenes perspektiv på sine ET/V-erfaringer en stemme.

 

 

Hvordan ET/V-interessen begynte 

Nancy Red Star (f. 1950) – datter av en Cherokee-indianer – arbeidet i 1996 som gjeste­professor ved Bard College ved Hudson River, New York. Hun underviste ved det historiske fakultetet om amerindernes (de amerikanske indianernes) samfunn. I forbindelse med 50-års jubiléet for Roswell-hendelsen i 1947 skulle en rocke­konsert arrangeres i 1997, og Red Star ble spurt om hun ville ta oppdraget med å intervjue indianere og urinnvånere om deres ET/V-erfaringer. Red Star hadde aldri interessert seg for ”UFO-emnet”, men takket likevel ja til oppdraget. Hun begynte å reise rundt. Da UFO-kulten Heaven’s Gate i mars 1997 gjennom­førte masse­selvmord, der 37 døde ved å tre plastikkposer over hodet, trakk mange sponsorer seg og konserten ble avlyst. Også oppdraget til Nancy Red Star ble avlyst.

 

På dette tidspunktet hadde hun imidlertid fått øynene opp for betydningen av det hun drev med. Hun hadde blitt personlig involvert. Indianernes myter, minner og opplevelser med ”stjerne­folket” viste seg å være alt annet enn et perifert og suspekt emne. For den røde rase er stjernefolket selve essensen i deres åndelige liv; indianerne betrakter stjernefolket som nøkkelen til deres fortid og fremtid. Det var også en inspirasjon for Nancy å bli gjenforent med sin kusine Shona Bear Clark, en medisinkvinne med omfattende ET/V-erfaring. Nancy opplevde et kall fra ånde­verdenen, at hennes misjon er å være en ”runner”. En ”runner” er en som løper rundt og samler inn visdommen og lærdommen til de Eldre før det er for sent.

 

Så Nancy fortsatte å reise rundt på det amerikanske kontinentet og oppsøke ”seniorene” (eng. the Elders) fra forskjellige indianer­stammer. Seniorene tok vel imot henne, for de opplevde at tiden nå var moden for å forberede den nye æra ved å få deres muntlige tradisjoner nedtegnet og offentliggjort. De aksepterte derfor Red Star og hennes misjon, og åpnet seg for henne.

 

 

Star Ancestors (2000) 

Nancy Red Star fikk utgitt sin første bok i år 2000, Star Ancestors: Indian Wisdomkeepers Share the Teachings of the Extraterrestrials. Boken består av 11 kapitler, i hvert av dem står en senior frem og forteller sin historie. Det generelle inntrykket er at de utenom­jordiske – kalt Stjernefolket, Himmelvokterne og Småfolket – står sentralt i deres åndelige tradisjon, og for mange er forbundet med en hellig dimensjon. Indianerne skiller seg slik sett fra den vestlige kulturen, der de utenomjordiske betraktes som noe svært fremmed, skremmende og suspekt. Indianerne knytter Stjernefolket til det mest betydningsfulle både i deres fortid og fremtid. Når det gjelder samtiden, synes imidlertid ikke indianerne å være i besittelse av spesifikke innsikter. Hver enkelt stamme og hver enkelt person har sin egen eklektiske tilnærming, basert på UFO-lektyre og esoterisk lektyre som nå er almen tilgjengelig. Indianerne har naturligvis sin andel av ET/V-opplevelser, men disse synes ikke å være spesifike for indianerne. Det er snarere slik at disse ET/V-opplevelsene blir integrert inn i deres egne spesifikke visdomstradisjoner og folk­lorer.

 

Fortellingen til Shona Bear Clark, kusinen til Nancy Red Star, er fantastisk både fra et parapsykologisk og et ET/V-perspektiv. Hele familien var sterkt psykisk begavet. I tillegg var familien omgitt av beskyttelse fra en humaoid og blond ET-gruppe som flere ganger manifesterte seg på det fysiske planet.

 

Shona Bear Clark

 

 

Et annet høydepunkt er den komplekse fortellingen til Sequoyah Trueblood, en Choctaw & Cherokee-indianer. Hans karriere var innen militær etterretning, der han ble major. Hans ekspertise var kryptologi, å knekke fiendenes kommunikasjons­koder. Under hans tjeneste i sørøst-Asia ble han avhengig av de amfetamin­lignende stoffene som soldatene ble gitt for å kunne holde seg årvåken flere døgn i strekk. Etterhvert ble han også avhengig av andre rusmidler. Han ble en aktør i CIAs narkotikahandel, og det var CIA som sørget for at hans fengelsstraff for narkotikahandel bare ble 22 måneder.

 

Sequoyah Trueblood

 

Truebloods mest sensasjonelle ET/V-opplevelse var da en grå androide (biorobot) førte ham med romskip til en planet der ”de blonde” humanoider (de ”nordiske”?) bor i vakre byer. Her ble han fortalt via telepatisk kommunikasjon at han var under observasjon og beskyttelse, og han ble fortalt hva hans misjon gikk ut på. Et annet høydepunkt er Truebloods fortelling om sine innvielser hos Kogi-folket i Colombia, Sør-Amerika, i 1999 (Wiki: Kogi people). Vi får inntrykk av at telepati er Kogi-folkets primære eller naturlige kommunikasjons­form, og at de kommuniserer med vesener fra andre planeter hver natt. De har en sterk opplevelse av å være Jordens voktere og healere.

 

Kogi-folket

 

Flere av seniorene som sto frem og fortalte sin historie til Nancy Red Star, pratet om at i de siste årene har en slags ”re-membering” og forberedelsesprosess blitt intensivert. Mange indianerstammer over hele det amerikanske kontinentet er ikke bare i ferd med å gjen­forenes, de har også begynt på en tørrleggings- og renselses­prosess som skal gjøre dem klare til å gjenforenes med ”Stjerne­folket”. Både på telepatisk nivå og i form av fysiske besøk fra rommet foregår visstnok nå en opptrapping til Den store gjenforening.

 

 

Legends of the Star Ancestors (2003)

Nancy Red Stars andre bok ut kom ut i 2002, Legends of the Star Ancestors. Denne gangen hadde hun oppsøkt representanter for urbefolk­ninger og forskjellige åndelige tradisjoner fra hele verden. Vi møter et spennende utvalg av eksotiske personligheter som har vært igjennom forskjellige typer innvielser på det åndelige plan, eller innen etterretning. Et eksempel på det siste er etterretnings­offiseren Daniel M. Salter (1928-2007), som hadde vært agent for CIA og NRO. Han var også en av varslerne i Greers Disclosure Project (YouTube). Red Stars intervju med Salter resulterte i utgivelsen av en egen 200-siders bok, Life with a Cosmos Clearance (2003).

 

Daniel M. Salter (1928-2007)

 

Når man leser fortellingene som Red Star har samlet inn, blir man fort klar over at både den skeptiske og den negative vinklingen på ET/V-emnet som dominerer i vestlige media, ikke er normen for amer­inderne og urbefolkningene. I Vesten har man for det første skapt et skremsels­bilde av ET’ene gjennom media, samtidig som ET’ene offisielt benektes. For det andre blir positive ET-opplevelser enten latterliggjort eller bare ignorert. Amerindernes egen tradisjon krever ikke benektelse av besøk fra, eller telepatisk kommunikasjon med, utenom­jordiske vesener. Kanskje dette er grunnen til deres stort sett positive holdning?

 

Ifølge zetaene har amerinderne et annet opphav enn de opprinnelige menneskerasene på Jorden, omtalt i et ZT-notat fra 1996, American Indian:

 

“Det er uenighet om hvorvidt de amerikanske indianerne migrerte fra det som nå er Kina, eller om de utgjør en egen distinkt hominoid rase. Begge opphavsteoriene er sanne. Det er ikke tilfeldig at mange av stammene hadde en så avansert form av demokrati at den amerikanske grunnloven var basert på deres sosiale løsninger. Likeverdighet mellom kjønnene, stemmerettigheter ved rådsamling, lederskap som var basert på ervervet respekt fremfor på en arvet tittel, og aksept av sosiale hendelser som skilsmisse og barn utenfor ekteskap der de ansvarlige ikke ble straffet for sosiale uhell som ofte var utenfor deres kontroll. Isolert fra store deler av verdenen kan de amerikanske indianerne ta æren for deres sosiale løsninger, da påvirkningene fra den andre siden av havene på sitt beste var autokratiske, slik det går frem av historien.

 

De amerikanske indianerne bærer fenotypen fra felles genetikk med asiatene som krysset landbroen til Alaska, men rotrasen var mye eldre og unik for Amerika. I motsetning til menneskehetens seks [opprinnelige] raser, som ble dannet ved genetisk modifikasjon av en ape fra Jorden, var den amerikanske indianeren en transplantert hominoid som ankom mye tidligere. Hvorfor har ikke deres bein blitt funnet? Beinene som har blitt funnet bærer alle merke av innavlen som forekom da asiatene ankom. Det som har blitt funnet av den tidligere rasen av transplanterte hominoider blir ikke erkjent for hva det er. Denne rasen var spebygd, og bein som blir funnet tas for å komme fra ape, i de sjeldne tilfeller der kremasjon ikke ble utført – som ved dødsfall i en skog, på jakt, der kroppen aldri ble gjenfunnet. Og mens de amerikanske indianerne opprinnelig var en transplant, så gjennom de omfattende møter med andre raser, en erfaring som alle menneskerasene har hatt, kan den særegne genetikken fra denne transplanten ikke lenger skjelnes.

 

Det sies om de amerikanske indianerne at de har gamle sjeler, hvilket det er hold i. De transplanterte hominoidene var inkarnerte vesener som hadde nådd et avansert nivå innen tredje densitet, med mange av de karakteregenskaper som kjennetegner den sosiale samfunns­strukturen som i fjerde densitet er uselvisk orientert. Derav deres demokratiske tilbøyelig­heter, respekt for naturen, og oppmerksomhet rettet mot sjelens reiser.”

 

Fra web-siden

Documenting Reality: Rare 100 year Old Indian Photos.

 

 

Kilder og ressurser

Nancy Red Stars web-base.

 

Nancy Red Stars bøker:

Star Ancestors: Indian Wisdomkeepers Share the Teachings of the Extraterrestrials. Destiny Books, 2000. 2008 s.

 

Legends of the Star Ancestors. Bear Company, 2002. 208 s.

 

Life with a Cosmos Clearance. Light Technology Pub., 2003. 198 s. Daniel M. Salter (1928-2007) forteller om sine ET/V-erfaringer og sitt verdens­­bilde.

 

Annet:

Nancy Red Star på YouTube.

 

From The Heart Of The World - The Elder Brothers Warning. Dokumentarfilm fra 1991 om Kogi-folket. [Google-video, 1t:26min.] 

 

ZetaTalk:

- American Indian (1996) 

 

 

************************************

 

 

Tilbake til siden:  Rolf Kenneths ET/V-portal  //  Home