Mystiske dyrelemlestelser

av Rolf Kenneth Myhre

Sist oppdatert: 12. juni 2013.


Artikkelen tar for seg en type dyrelemlestelser, fra 1960-tallet til i dag,
som verken rovdyr eller mennesker alene kan stå bak. 

 

Sammendrag

Vi forlater nå NASAs ET/V-oppdagelser ute i verdensrommet, og fokuserer i stedet på et ET/V-fenomen som indikerer virksomhet fra en eller flere ET-grupper som er selvisk orientert og som prøver å inngyte frykt i befolkningen. Siden 1967 har en karakteristisk type lemlestelser av dyr med døden til følge, fortrinnsvis av kveg og andre store husdyr, blitt rapportert over hele det ameri­kanske kontinentet, i flere europeiske land, samt i Australia og Japan. De tvingende konklu­sjoner er at de som står bak disse lemlestelsene kommer i luftfartøy og er i besittelse av tekno­logi som ikke er kommersielt tilgjengelig eller kjent her på Jorden. Flere skildringer finnes fra personer som har blitt tatt med opp i romskip og der har vært vitne til hvordan lemlestelsene foregår. Ifølge zetaene var disse lemlestelsene et fellesprosjekt mellom representanter for et oligar­kisk nett­verk og en selvisk orientert ET-gruppe. De to grup­pene skal ha hatt hver sine motiver.

 

 

Linda Moulton Howe og Earthfiles

Linda Moulton Howe, redaktør og forfatter av web-basen Earthfiles, er kanskje verdens fremste ekspert på de karakteristiske dyrelemlestelsene som i denne artikkelen omtales. I 1980 og 1993 ga hun to TV-dokumentarer om fenomenet, for den første vant hun en Emmy Award. I 1989 ga hun ut en egen bok om emnet, An alien harvest; og i boken Glimpses of other realities. Volume I (1997) ga hun en oppdatering. Hennes web-base Earthfiles synes å fungere som verdens eneste database for slike tilfeller. Hun intervjuer de berørte personer, mottar gode fargefotografier og skriver rapporter av tilfeller fra hele verden. Gjennom det årlige abonnementet på $45 får man tilgang til hele arkivet i Earthfiles, som fokuserer på ET/V-relevante emner samt på ”Earth Changes”.

 

Linda Moulton Howe


 

Historie og omfang

Den første lemlestelsen av den typen som her skal omtales og som ble rappor­tert i pressen, skjedde i september 1967 i San Luis Valley i sørlige Colorado. En Appaloosa-hoppe ved navn Lady ble funnet død med absolutt alt vev fjernet fra nakken og opp. Alle indre organer i brystet hadde blitt fjernet kirurgisk med høy varme. Uidentifiserte flygende objekter og bevegende lys hadde blitt sett i området, så pressen spekulerte om det var en sammenheng mellom lemlest­elsen og UFO’er.

 

Appaloosa-hoppen Lady, september 1967.

 

 

De amerikanske myndigheter visste imidlertid at dyre­lemlestelser av dette slaget hadde fore­kommet i minst ti år før. Philip J. Corso (1915-1998), som i årene 1953-57 tilhørte staben i president Eisen­howers Nasjonale Sikkerhetsråd, med eget kontor i Det hvite hus, skrev i sin bok The day after Roswell (1997):

 

”Selv om de første offisielle rapportene om kveglemlestelser dukket opp rundt 1967 i Colorado, hadde vi i Det hvite hus lest lemlestelsesrapporter som hadde blitt holdt tilbake for pressen helt tilbake til midten av 1950-tallet, særlig i området rundt Colorado”.

 

 

Hemmeligholdelsen skyldtes naturligvis at de amerikanske myndigheter ikke ville ha masse­medias oppmerksomhet på et fenomen som mange ville konkludere måtte være ET/V-relatert. Spørs­målet er hvorfor massemedia fikk nyss om dette akkurat i 1967. Tiltok antall lemlestelser så drastisk at det ble for krevende å holde dem skjult for massemedia? Eller var det noen organer innen myndighetene som ønsket å utnytte disse lemlestelsene til å skape frykt om ET/V-fenomenet generelt?

 

Pr. idag har disse karakteristiske lemlestelsene av dyr blitt rapportert over hele det ameri­kanske kontinentet, i flere europeiske land (England, Frankrike, Tysk­land), samt i Australia og Japan. Pr. 1997 hadde ingen rapporter kommet fra Afrika eller det asiatiske kontinentet (Moulton Howe, 1997). Det er mest kveg som rammes, men også andre utegående gårdsdyr som hester, sauer, katter og hunder, samt ville dyr som hjortedyr og harer. Lemlestelsene opptrer i ”bølger” som plutselig ruller over et land. Her er noen eksempler på slike bølger (kilder er oppgitt til slutt i artikkelen):

 

I to fylker i staten Colorado i perioden 1975-77 ble ca. 200 lemlestelser rapportert.

 

I Canada i 1978 ble over 100 halve kattekropper funnet og rapportert.

 

I Frankrike ble ca. 400 sauer lemlestet i 1985-86.

 

I Frankrike i 1992 ble ca. 300 sauer lemlestet bare i nærheten av Cajuers militærbase.

 

Et kart over dyrelemlestelser, utarbeidet av Moulton Howe, viser at i perioden 1967-93 har det kommet rapporter fra samtlige amerikanske og canadiske delstater.

 

Året 1999 var det ekstremt mange tilfeller av halvkatt-lemlestelser: i Arizona, Texas, San Jose (California), Toronto (Canada) og i London (England).

 

I Argentina, fra 2002 til juni 2005, har til sammen 2150 kveg og andre større dyr blitt funnet lemlestet, hovedsaklig i provinsen La Pampa. Først var det mye media-oppstyr, men fra september 2002 stoppet pressen plutselig å rappor­tere nye tilfeller og politiet sluttet å etter­forske dem. Myndighetene ga en liten rødsnutet mus (Oxymyc­terus rufus) skylden for lemlestelsene, en mus som ingen noensinne har sett i La Pampa!

 

I Chile, fra 2002 til juni 2005, har tilsammen 1294 kveg og andre større dyr blitt funnet lemlestet.

 

Fra juni til oktober 2010 ble over 40 katter funnet lemlestet, hovedsakelig kirurgisk kuttet i to, i Canada og USA.

 

Moulton Howe har skrevet en egen oppsummeringsrapport (datert 11. mai 2012) av funn av halvkatt-lemlestelser i USA, Canada og London fra 1978 til 2012.

 

I Argentina, i provinsen Entre Rios, har flere titalls lemlestelser av hest og kveg fore­kommet i 2012.

 

 

Karakteristika ved lemlestelsene

Foruten reproduksjonssystemet er de hyppigst fjernete organer øret, øyeeplet og omgivende øyevev, vevet på nedre kjeve, noen ganger kjeveben og tenner. Tungen er ofte fjernet fra dypt nede i strupen. Rektum er vanligvis ”kjernet” ut i et hull som er ca. ti cm i diameter og 15-35 cm dypt (samme type hull etterlates som når man trekker kjernen ut av et eple). På hann­dyr er penis og testikler ofte fjernet ved en oval skinndyp bortskjæring. Noen ganger er bare én testikkel på mystisk vis fjernet, mens selve pungen er intakt og uten kutt. På hunndyr er livmoren samt jurene på kyr, sauer og geiter ofte fjernet med en skinndyp bortskjæring, eller bare spenene har blitt fjernet med et pent lite hull tilbake i juret. Ved lemlestelser av katter –  som det har vært bølger av i Canada, Cali­fornia og Texas – er regelen at bare halve katte­kroppen blir gjen­funnet. Dette kan være for­parten eller bakparten. Ved alle lemlestelser gjelder at de gjenværende organer er blodløse, at det ikke er blodsøl rundt bort­skjæringene, og at organene har blitt fjernet med kirurgisk presi­­sjon.

        
Halvert katt, fra 2005.


Hvorfor lemlestelsene ikke kan ha blitt utført av rovdyr:

a) Kuttene og bortskjæringene kan bare ha blitt foretatt med høy-tekno­logiske kirurgiske instrumenter, av en ennå ukjent type. Mikroskopanalyser av vev som ligger inntil kuttene viser at hemoglobinet (et protein i de røde blodlegemene) har blitt kokt!

 

b) Kadavrene er uten bitemerker og uten tegn på at skinn og kjøtt har blitt slitt eller revet av.

 

c) Vanligvis er det ingen dyrespor i nærheten av kadavrene. I noen tilfeller har det vært snø eller våt sand rundt kadaveret, hvilket måtte ha resultert i fotavtrykk dersom angriperen hadde angrepet fra bakken. I mange tilfeller er det ikke en gang spor fra offeret selv, hvilket tyder på at offeret etter avlivingen har blitt dumpet eller bragt ned fra et luftfartøy.

 

d) Ingen veterinærer eller kvegdrivere har noen gang gitt rovdyr skylden for disse karak­teristiske lemlestelsene, og det er jo de som har størst øyevitne-erfaring med gårdsdyr som har blitt drept av rovdyr. Forskjel­lige typer myndigheter, sheriffer og politi­betjenter gir ofte rovdyr skylden. I disse tilfellene er det alltid en dogmatisk avvisning av ET/V-fenomenet. 

             
 
Kveg, rektum "kjernet" ut (2006)                                          Kveg, brystet "hullet" ut (1977)      

Etter at veterinærer og gårdsdyreiere har ekskludert rovdyr fra listen over mulige skyldige, går mistanken gjerne til perverse personer eller sataniske sekter.

 

Fra 2010

 

 

Hvorfor det er meget usannsynlig at mennesker står bak lemlestelsene:

a) Ingen fotavtrykk ses i nærheten av kadavrene.

 

b) I løpet av de snart 40 årene som har gått siden 1967 har aldri noe menneske blitt grepet eller arre­stert for denne typen lemlestelser. Heller aldri har noe menneske påberopt seg skylden eller ”æren” for dem, hvilket jo fore­kommer ved andre kriminelle handlinger. Siden 1970-tallet har store pengepremier blitt utlovet til dem som kan gi spor som fører til oppklaring, så det mangler ikke på motivasjon til å finne de skyldige.

 

c) Pr. idag finnes ingen kommersielle eller kjente instrumenter som kan utføre de presise kuttene og bort­skjæringene og samtidig hindre blodsøl. Det er opplagt at det må være en type laser­instrument som opererer med høy varme. Lasere ble ikke brukt til kirurgi av dyr eller mennesker før på 1970-tallet. I 1974 var Dr. Joseph Bellina ved Louisiana State University den første som prøvde laser i gynekologisk kirurgi. Veterinærer bruker ikke laser­instrumenter i jobben sin, men kan bruke forskjellige typer brennere for kirurgisk behandling av mindre dyr. Disse duger imidlertid ikke til å skjære gjennom kuskinn.

 

d) Et mysterium er det faktum at interne organer, inkludert hjertet og blæren, noen ganger har blitt kirurgisk fjernet uten at noen bort­skjæringer har blitt foretatt på den ytre kroppen. En slik mulig ”dematerialisering” har man ingen naturlig forklaring på.

 

 

Hvis mennesker overhodet er involvert i dette, må det være i tilknytning til meget avanserte og kostbare etterretningsoperasjoner hvis formål er ET/V-skremselspropaganda. Disse opera­sjonene forutsetter bruk av luftfartøy og ukjent høyteknologi.

 

Merkverdigheter i tilknytning til dyrelemlestelsene

I noen tilfeller ses dusinvis av sirkler i merkelige mønstre i området der kadaveret blir funnet.

 

Den ene halvparten av kattekroppen blir i de fleste tilfeller lagt tilbake slik at det kan forventes at katte­eieren finner den. Motivet for denne ”annonseringen” av ugjerningen er ukjent.

 

UFO’er og bevegende lys blir ofte rapportert i tilknytning til lemlestelsene. Særlig i USA har umerkete helikoptere ofte blitt sett og hørt i nærheten av åstedet. En oppfatning som noen ganger nevnes, er at militær­vesenet eller flyvåpenet har plukket opp UFO’er på radaren, og sendt av sted egne helikoptere for anonymt å undersøke saken. Da alle identifiserings­merker har blitt fjernet eller skjult, kan myndighetene ved å benekte at de eier helikop­terne også benekte at de erkjenner en sammenheng mellom lemlestelsene og UFO’er. Såkalte fantom­helikoptere er i USA et stort og komplekst emne som er forbundet med UFO-fenomenet generelt, ikke med  dyre­lemlestelser spesielt.

 

 

Mulige motiver

Her er noen av de vanligste spekulasjonene omkring ET’ers mulige motiv for dyre­lemlestelsene:

 

a) ET’ene bruker de fjernete organer og dyrenes blod til å trekke ut enzymer som skal brukes som næringsmiddel.

 

b) ET’ene undersøker i hvilken grad dyrene er forgiftet av miljø­forurensing, og hvordan denne forgiftningen så overføres til mennesker.

 

c) ET’ene bruker eggcellene fra kyr til kloning av embryoer av helt andre arter. I 1998 oppdaget vår egen vitenskap at eggcellene til kyr har usedvanlige egenskaper som gjør dem fortreffelige som ”krybber” for andre arters embryo-utvikling (Hopkins & Rainey, 2003). 

 

 

Fortellinger fra romskip

Her gjengis to usedvanlige øyevitneskildringer fra personer som har observert deler av lemlestelsesprosedyren fra det aktuelle romskipet.

 

1) Judy Doraty og Cindy Tindle, Texas. I mai 1973 kjørte en familie på fem hjem fra bingo-aften, på veien så de noen merkelige lys sveve over dem. De stanset, og noen gikk ut av bilen. Deretter hadde alle et kort hukommelsestap, de kom hjem noen timer senere enn forventet. Fra den natten av begynte moren Judy å lide av forferdelig hodepine og mareritt, som ledet til at hun i 1978 og 1980 gikk til hypnotisk behandling. Her gjenopplevde hun å ha blitt ført inn i et romfartøy, hvor hun så en kalv bli holdt oppe i luften av en gulblek lysstråle. Kalven ble først levende lemlestet av to humanoider inne i et lite rundt kammer, og da den var død ble den senket ned på bakken igjen med lysstrålen. Judy mottok telepatiske beskjeder fra de fremmede at lemlestelsene var vitenskapelige undersøkelser relatert til miljøet, og at dette ble gjort for menneskehetens skyld. Hun mottok også beskjeden at reproduksjonssystemet interes­serte dem mest. Judy fikk panikk da hun så at datteren Cindy også var inne i romskipet, og at hun ble behandlet av to fremmede.

 

Judy fortalte ikke Cindy om innholdet i sine hypnotiske sesjoner, men oppfordret Cindy til også å prøve et par sesjoner. Cindy trodde ikke at noe spesielt hadde skjedd mainatten 1973, men lot seg til slutt overtale til to hypnotiske sesjoner i 1990 (altså 17 år etterpå). Moulton Howe var selv tilstede ved disse to sesjonene, som ble utført av psykiater og hypno­terapeut John Carpenter. Under sesjonene fikk Cindy ”total recall”, men her tar vi bare for oss det som angår dyrelemlestelsene. Hun ser seg selv inne i et romskip, redd og mot sin vilje. Hun ser en kalv bli løftet opp fra bakken og inn i romskipet på en lysstråle. I et laboratorie-lignende rom ser hun to døde fugler og forskjellige dyrelemmer. Så ser hun at moren hennes ser henne og skriker. [Kilde: Linda Moulton Howe: Eyewitness links animal mutilations to non-humans. Part 1-6; Earthfiles 04/18/2007-05/13/2007].

 

I boken til Howe (1998) er det flere lignende øyevitne­skildringer av kveg som blir løftet opp til romskip på en lysstråle, og senere dumpet ned i lemlestet tilstand. Dette kan forklare de merkelige rapportene fra kvegeiere som har funnet sine lemlestete kyr oppe i trær!

 

Flere har observert kveg som løftes opp til romskip på en lysstråle,
som artisten her har gitt et komisk preg.

 

 

2) Musikeren Roger Vail (f. 1944), USA. Vail forteller i et intervju med Moulton Howe i juli 2005 om en meget spesiell opplevelse han hadde tidlig på 1970-tallet. Sammen med en venn slo han leir ved Cheyenne Mountain. Han begynte å gruble over hva som kunne være forklaringen på de mystiske dyrelemlestelsene som de lokale nyhetene pratet om. Han ble da oppmerksom på en lysstråle som kom nedover, og før han visste ordet av det ble han sugd opp i lyset og befant seg på innsiden av et romskip. Han får her en omvisning av en høy humanoid med slangeskjellaktig hud som synes å være lederen for en gruppe kortere gråhudete humanoider. Kommunikasjonen skjer telepatisk, og Vail oppfatter at det var nettopp det emnet han grublet over nede på bakken som var årsaken til at han ble plukket opp.

 

Lederen lar Vail se en 3-4 år gammel rød hvitflekket kvige bli sugd opp i lyset fra romskipet, og forklarer under den videre prosedyren hva som skjer. Kvigen kommer inn i romskipet fra oversiden og rett ned på et stort ”operasjonsbord”. En rekke tuber, rør, utkjernings- og skjæreapparater aktiveres for å tømme kvigen for blod og fjerne enkelte organer. Ut fra en ”kran” kommer så ferskt blod som tilsettes pulver av et aller annet slag og som blir rørt godt rundt. ”Blodbrygget” er så klar til å drikkes med sugerør! Kvigen er tilsynelatende levende men paralysert under hele operasjonen. Vail mottok telepatiske bilder om hvordan kvigen etterpå ville bli transportert med lyset ned til 3-4 meter over bakken, for så å bli overlatt til tyngdekraften. Han blir også forklart hvordan romskipet ble drevet, men det er annen historie.

 

Da Vail ble transportert med lysstrålen ned igjen til vennen sin, trodde han at bare et kvarter hadde gått. Men ifølge vennen hadde hele to timer gått. Romskipet var sølvfarget, og Vail vurderte dets størrelse til å være ca. 30 meter i diameter og 10-12 meter høy. [Kilde: Linda Moulton Howe: Eyewitness Description of Cattle Mutilation. Part 1: Earthfiles 07/04/2005; Part 2: Earthfiles 07/07/2005].

 

 

Zetaene kommenterer

Zetaene hevder at de mystiske dyrelemlestelsene skjedde som et resultat av et samarbeid mellom ressurspersoner fra det oligarkiske nettverket som løselig kalles ”NWO-kabalen” og selvisk-orienterte ET’er. Her gjengis ZetaTalk-notatet Mutilations (juli 1995):

 

“Lemlestelse av kveg har vært et emne vi ikke har kunnet snakke om inntil ganske nylig, da slikt snakk ville ha medført at de selvisk orienterte hadde blitt aktivt engasjert, en oppgave som vi for tiden ikke har ressurser til da vi er engasjert i oppgaver som har høyere prioritet. Dette var en svindel fra de selvisk orienterte, som vi forventet ville mislykkes. Og mislykkes har det. Menneskene ble bare mildt forfjamset av lemlestelsene, og forsto at det var svært usannsynlig at de selv ville bli mål for slike lemlestelser. Mens de selvisk orienterte ET-besøkende som gjennomførte lemlestelsene har sluttet med denne aktiviteten, vil den fortsette en stund til pga. motivasjonen til deres menneskelige motstykker. Dette var en felles ET-menneske-aktivitet, selv om deltagernes motiver var forskjellige.

 

·       De involverte ET’ene ønsket å innpode intens frykt og en følelse av håpløshet i menneskesamfunnet, slik at menneskene ville bli tilbøyelige til å bli selvfokuserte i deres fryktbaserte tilstand, og da lene seg mot en selvisk orientering. ET’enes utpekte målorganer var derfor genitalia og andre ømfintlige og beskyttede organer som øyne, munn og analåpningen.

 

·       Informasjonen som ble offentliggjort inkluderte at lemlestelsene ble utført mens dyrene var i live, torturert ikke bare av smertene men også av kjennskapet til hva som ble lemlestet. Kontaktpersoner som sendte ut et kall til selvisk orienterte ET’er fikk noen ganger en visning av lemlestelsene, og kunne etterpå fortelle videre hva de hadde opplevd. Likevel, til tross for mange år, til og med tiår, med lemlestelser, har virkningen herav [på befolkningen] knapt vært mer enn å skape nysgjerrighet.

 

·       Menneskene tok ikke alvorlig den impliserte trusselen mot dem selv, da det ble klart at hvis de selv kunne bli gjenstand for tilsvarende lemlestelse, så ville dette ha skjedd. Mønsteret var ikke slik at mennesker inngikk i syklusen av lemlestelser, til tross for rykter om at en eller to personer hadde blitt gjenstand for dette. Det faktum at tusener av dyr ble lemlestet [men ingen dokumenterte tilfeller av menn­esker] sto frem som et disproporsjonalt mønster.

 

·       De menneskene som var involvert i lemlestelsesaffæren tilhørte det som løselig kalles for "the New World Order", og det er dem som plager kontaktpersoner og ufologer med deres svarte helikoptere, ikke en gren av myndighetene. Disse individene var interesserte i å holde menneskesamfunnet på armlengdes avstand fra de utenomjordiske, på linje med skremselstaktikkene som ble benyttet i filmen Independence Day [Wiki-film­omtale]. Deres motiver var å holde menneske­samfunnet på sitt nåværende spor, under kontroll av det nåværende Establishment.

 

·       De personer som var deltakere [i lemlestelsesaffæren] ble varslet før de planlagte lemlestelsene ved å være planleggerne. Det var dem som valgte ut og merket kveget, og gjennom denne merkingen var de i posisjon til å bli varslet når lemlestelsene begynte. Det var ingen reell kommunikasjon mellom menneskene som var involvert og ET’ene, da lemlestelsene først begynte som en menneskelig aktivitet, og til stor overraskelse for dem som skulle gjennomføre det, begynte ET’er å utføre lemlestelsene før menneskene kunne ankomme stedet. Disse personene takket ikke nei til en slik tjeneste, særlig ikke da de ønsket å innpode i menneske­samfunnet at man ikke kunne stole på ET’er, og bare aksepterte ET’enes involvement i affæren.”

 

 

Her er to andre relevante ZetaTalk-notater:

 

Kilder

Earthfiles (drevet av Linda Moulton Howe) [web-base].

For å få tilgang til hele arkivet fra 1998 kreves et årlig abonnement på $45. Dette er grunnen til at linker ikke kan legges herfra til de forskjellige Earthfiles-rapportene. Man må først være abonnent og logge inn for å få adgang.

 

Donovan, Roberta & Wolverton, Keith (1976): Mystery stalks the prairie. [Keith Wolverton var sheriff i Great Falls, Montana, og forteller om serien av dyrelemlestelser som skjedde i perioden august 1974 til mai 1976 i fem fylker i Montana. Dokumentet ligger som e-bok på Earthfiles]

 

Howe, Linda Moulton: History of Half-Cat Mutilations. Earthfiles, 11. mai 2012. Dekker USA, Canada og London fra 1978 til 2012.

 

Howe, Linda Moulton: Half Cat and Other Animal Mutilations Around the World and East of Palm Springs, California. [Earthfiles 09/29/2008].

 

Howe, Linda Moulton: Eyewitness Description of Cattle Mutilation. [Part 1: Earthfiles 07/04/2005; Part 2: Earthfiles 07/07/2005]

 

Howe, Linda Moulton (1998, 1. utg.): Glimpses of other realities. Volume II: High strange­ness. LMH Productions, Pennsylvania. 477 sider, mange s/h-illustrasjoner. Chapter 2: Light beams, discs and animal deaths (p. 145-190).

 

Howe, Linda Moulton (1997, 2. utg.): Glimpses of other realities. Volume I: Facts and eyewitnesses. LMH Productions, Pennsylvania. 356 sider, glanset papir, svært mange gode farge­fotografier. Chapter 2: Animal mutilation (p. 94-195).

 

Howe, Linda Moulton (1993): Strange harvests [video]. Varighet: 1 time. LMH Productions, Pennsylvania.

 

Howe, Linda Moulton (1989): An alien harvest: further evidence linking animal mutilations and human abductions to alien life forms. LMH Productions, Pennsylvania. 455 sider, over 100 fotografier i s/h og farger.

 

Smith, Fredrick William (1976): Cattle mutilation: the unthinkable truth. Freedland Pub. [Tar for seg tilfellene av kveglemlestelser i Colorado på midten av 1970-tallet. Doku­mentet finnes som e-bok på Earthfiles] 

 

ZetaTalk

- Mutilations (1995)

 

 

****************************

 

 

Tilbake til siden:  Rolf Kenneths ET/V-portal  //  Home